Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Ordningen skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.