Nybygging og ombygging av landbruksveger

En kan søke om tilskudd til bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveger som er godkjent av kommunen.

Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er lik eller over 50 prosent, skal saken behandles
etter landbruksveiforskriften og du kan bruke søknadskjemaet på denne siden.

 

 • Du må søke om godkjenning for nybygging og ombygging av landbruksvei.  
 • Du kan ikke starte tiltaket før du har fått tillatelse fra kommunen.
 • Du behøver ikke søke godkjenning for:
  • Opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen eller enkle avkjørsler
   fra godkjente landbruksveier.
  • Enkle og midlertidige drifteveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Ubetydelige
   terrenginngrep er planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal mindre enn 450 m²,
   hvor fylling/skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.
  • Unntak er hvis tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfold, landskap, kulturminner,
   friluftsliv, hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av
   veiframføringen. Da må du søke godkjenning.

 

Ved godkjenning og bygging av landbruksveger må en følge vegnormaler for Landbruksveger (LINK).