Overgang mellom barnehage og SFO/skole

Prosedyre for overgang mellom barnehage og SFO/skole

Lov om barnehager sier at barn skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Derfor skal barnehagen legge til rette for at barnet får en god avslutning på barnehagetiden og at de er forberedt til å begynne på skolen og skolen er forberedt til å ta imot skolestarterne. Levangerskolen og Levangerbarnehagene har felles rutiner for å sikre et godt samarbeid om overgangen. Alle barn skal møtes av en skole som bygger videre på det barnet har med seg fra barnehagen. Dette for å gi alle barn en trygg skolestart. For at SFO og skolen skal kunne legge best mulig til rette for enkeltbarnet, så er det viktig for SFO og skolen å få informasjon om hva barnet kan og hva det eventuelt trenger ekstra hjelp til. Prosedyren gir føringer for laveste nivå av samarbeid.

Overføringsskjema fra barnehage til SFO og skole (DOCX, 47 kB)

MÅL: Sikre en felles forpliktelse om samhandling mellom aktørene som er ansvarlige for en god overgang mellom barnehage og SFO/skole.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/fra-eldst-til-yngst-barnehage-og-skole/

MÅLGRUPPE:

  • Enhetsledere, rektorer, styrere og ledere i SFO
  • Ansatte som har med skolestarterne å gjøre
  • Foresatte
  • Skolestarterne
  • Samarbeidspartnere som arbeider med og for skolestarterne (Barne- og familietjenesten, Innvandrertjenesten, Habilitetstjenesten for barn, BUP med flere.
  • Kommunedirektør

 

ANSVAR:

• Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Levanger har hovedansvar for prosedyren.

 

Prosedyre for overgang mellom barnehage og SFO/skole
Når Hva Hvem samarbeider Ansvar Tema/merknad/vedlegg
2 år før skolestart i september Informasjon om barn med Individuell plan(IP) og/eller større funksjonsnedsettelser som krever etydelig tilrettelegging i form av kompetanseheving, ombygging ol. Styrer, rektor, avdelingsleder, pedagogisk leder, PPT, evt. ansvarsgruppe og foresatte Styrer i samarbeid med koordinator for ansvarsgruppe Styrer avgjør hvem av samarbeidspartnerne som skal delta i møtet. Skolen kalles inn og deltar i ansvarsgruppemøter siste barnehageår. Informasjon skal videre til kontaktlærer og andre som skal arbeide med eleven. Skolen legges til som kopimottaker i elektronisk arkiv, slik at elevmappe lages på skolen for IUP og evalueringer av disse.
1 år før skolestart i septemer Informasjon til skolene om barn i barnehagen med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. IUP møte. Styrer, rektor, avdelingsleder, pedagogisk leder, PPT, evt. ansvarsgruppe og foresatte Styrer i samarbeid med koordinator for ansvarsgruppe Styrer avgjør hvem av samarbeidspartnerne som skal delta i møtet. Styrer har også ansvar for å informere skolen om barn som får sakkyndig vurdering ferdigstilt etter september. kolen legges til som kopimottaker i elektronisk arkiv, slik at elevmappe lages på skolen for IUP og evalueringer av disse.
1 år før skolestart i oktober Frist for elektronisk innskriving til skolen Styrer, rektor, avdelingsleder, pedagogisk leder, PPT SFO-leder. Rektor kaller inn barnehager i sin skolekrets. Møtene holdes på skolen Evaluering av overgangen siste år. Presentasjon om arbeidsmetoder i barnehage og skole (jfr. Læreplan og Rammeplan). Ressurser vedr. overgang kan benyttes. Se nyttige linker og tips lengre ned i prosedyren
15. januar Frist for elektronisk innskriving til skolen Rektor Kommunedirektør Fellesannonse for innskriving.
Etter fristen for innskriving Bekreftelsesbrev til foresatte Avdelingsleder Avdelingsleder/rektor Kontaktinfo SFO og skole, SFO-påmelding, innskolingsdager, skyss, lekedager, besøksdager, møte for foresatte ol.
Innen 1. februar Halvårsevaluering av IUP Pedagogisk leder, spesialpedagog, foresatte, SFO-leder, kontaktlærer der det er klart, PPT, avdelingsleder Styrer Styrer avgjør hvem av samarbeidsparnerne som skal delta i møtet Evaluering av IUP og gjennomgå plan for overgang barnehage til SFO og skole (spesialpedaogog kommer med forslag til plan for overgang).
Februar Møte for foresatte med skolestartere Styrer, rektor, avdelingsledere, pedagogisk leder, SFO-leder, foresatte og evt. tolk. Rektor kaller inn foresatte til skolestartne i sin skolekrets. Styrer bestiller tolk der det er nødvendig. Informasjon om hva som venter barna og foresatte i møtet med SFO og skolen. Informasjon om rammeplanen og veileder for overgang.
Innen 1. mars Skjema for overgang fylles ut. Innhenting av samtykke til overføring av informasjonsskjema fra barnehage til SFO og skole. Foresatte, barnet, pedagogisk leder og styrer Styrer Skjema med samtykke (Lenke)
Mars Overføringsmøter Pedagogisk leder/styrer, avdelingsleder/kommende lærer/rektor, SFO-leder Styrer kaller inn til møte/møter i sin barnehage. Skoler i skolekretsen der barnehagebarn skal starte blir kalt inn. Utgangspunktet for møtet er overlevering av skjema og generell informasjon om barnegruppa. Skjema med samtykke (Lenke)
Mai/juni Samarbeidsøte for barn med spesialpedagogisk hjelp Rektor/avdelingsleder, kontaktlærer, spes.ped.koordinator, SFO-leder, PPT barehage, PPT skole, spesialpedagog, styrer/ped.leder, foresatte, helsesykepleier på skolen Rektor Rektor avgjør hvem av samarbeidspartnerne som skal delta på møtet. Skolen presenterer sitt tilbud til barnet.
Mai Møte for foresatte på skolen Rektor, foresatte, avdelingsleder, SFO-leder, kommende lærer og evt. tolker. Rektor Informasjon om skolen og SFO presenterer seg. Forventningsavklaringer (ordensreglement for grunnskolen), informasjon om bli-kjentdager/førskoledager/leikedager/integreringsdager (SFO og skole), omvisning og valg av foreldrekontakter.
Mai /juni Invitasjon til innskoling (skole) (Husk kopi til barnehagene) Skolestarterne, barnehageansatte, lærere, rektor. Avdelingsleder/rektor Barnehageansatte følger skolestarterne til skolen for besøk (gjelder primært i barnehagens skolekrets) Fadderordning anbefales !
Bli-kjentdager/Integreringsdager/besøksdager SFO Skolestarterne, foresatte, avdelingsleder, andre SFO-ansatte. SFO-leder og styrer Styrer og SFO-leder kartlegger behovet for besøk og når det er hensiktsmessig å gjennomføre disse.
August Elevene får velkomsbrev Skolestarterne og foresatte Rektor Skolens velkomstbrev benyttes
1. skoledag Elever og foresatte Skolens personale Skolen må vurdere hvorvidt denne dagen benyttes til møte med alel foresate/foresatte med minoritetsbakgrunn el. når elevene er på plass i sine klasserom.
August/september Møte for foresatte Rektor/avdelingsleder, foresatte, helsesykepleier, kontaktlærer, SFO-leder, andre samarbeidspartnere Kontaktlærer
Første utviklingssamtale Foresatte og lærer Kontaktlærer Foresate gir informasjon til skolen Skjema med informasjon fra barnehage benyttes.
Vurdere behov for oppfølgingsmøte for elever med spesialpedagogiske tiltak Spesialpedagog i skolen, kontaktærer, avdelingsleder , styrer/pedaagogisk leder/spesialpedagog, PPT og skole Spesialpedagog i skolen, avdelingsleder, kontaktlærer Ved behov for oppklaringer og åpne for videre veiledning.

 Skolekrets og barnehagetilhørighet:

Barnehager i Levanger
Munkeby gård- og naturbarnehage
Mølnå barnehage
Nesset Solkollen læringsverkstedet barnehage
Purktrøa gårdsbarnehage SA
Ruffen Kanvas-barnehage
Røstad studentbarnehage
Skogn menighetsbarnehage
Staup barnehage
Vårtun barnehage
Ytterøy barnehage
Åsen barnehage