Planer under arbeid

Kom med innspill til revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030.

Før forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040 utarbeides, inviteres innbyggere, frivillighet og næringsliv til å komme med innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler satsningsområder med mål (slik vi vil ha det) og strategier (slik skal vi gjøre det for å nå målene) for Levanger kommune. Planen gir føringer for kommunens planlegging, utvikling, virksomhet og arealforvaltning.

Her er planen som skal revideres:

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

I møte 22.05.2024 vedtok kommunestyret Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. Gjennom revideringsprosessen skal Kommuneplanens samfunnsdel for årene 2025-2040 utarbeides. 

Revideringen har følgende formål:

 • avklare om samfunnsmål, strategier og målindikatorer i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 som ble vedtatt i kommunestyrets sak 34/2021, skal beholdes, endres eller utgå  
 • styrke Kommuneplanens samfunnsdel som lokalpolitisk styringsverktøy med god kobling til valgperioden og det nye kommunestyrets politikk  
 • rette ekstra oppmerksomhet på innbyggere i aldersgruppen 0-6 år  
 • utvikle digitale løsninger for innbyggermedvirkning  
 • utvikle et helhetlig plansystem ved å samle og samordne alle kommunale mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel. Dette innebærer en gjennomgang av temaplanenes rolle i plan- og styringssystemet. 
   

Du kan gi innspill til følgende:

 • mål (slik vil vi ha det) og/eller strategier (slik skal vi gjøre det) i dagens plan som man mener er viktige å beholde
 • eller mål og strategier som man mener er viktige, men som mangler i dagens plan
   

Nb. Fristen for innspill er 10. august 2024

I revideringsprosessen har kommunen dialog med Levanger by og bygdelab som består av representanter fra lokallag i Skogn, Åsen, Ytterøy, Levanger sentrum, Mule, Okkenhaug, Markabygda og Ekne. I slutten av august er det planlagt et arbeidsmøte i Levanger by og bygdelab om Kommuneplanens samfunnsdel, med utgangspunkt i innspillene som kommer. 

Etter at det er utarbeidet et forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040, skal dette legges på 6 ukers høring i oktober/november. Da er det mulig å komme med innspill til planforslaget.

Framdriftsplanen for revideringsprosessen

Framdriftsplanen for revideringsprosessen
2024 Aktivitet
15.05.  Formannskapet ga innstilling til kommunestyret om Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 (plan for planprosessen) etter høring
22.05.  Kommunestyret vedtok Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
April - sept.  Revideringsprosessen gjennomføres 
Sept. Utarbeide forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040
02.10.  Formannskapet vedtar høringsforslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040
6 uker  Høring på forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040
20.11.  Formannskapet gir innstilling på Kommuneplanens samfunnsdel til kommunestyret
04.12.  Kommunestyret vedtar Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040

 

Nytte lenker:

Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 

Utgangspunktet for revideringen er Helhetlig samfunnsanalyse med kunnskapsgrunnlag