Informasjon om rotter

Det er fra flere innbyggere meldt om en økende mengder rotter, blant annet på Levangernesset. Dette representerer ingen direkte helsefare, men rotter kan forårsake betydelige skader på hus og hjem. Vi ønsker med dette å forhindre at problemet tiltar. 

Nedenfor følger oppsummert informasjon om rotter, om forebygging av skader og om bekjempelse. Dette er basert på fakta fra blant annet Folkehelseinstituttet

De viktigste tiltakene du kan gjøre: 

  • sørg for at mat/matavfall ikke er tilgjengelig for rotter 

  • pass på at søppel kun er i tette avfallsbeholdere 

  • rydd vekk skrot som kan fungere som gjemmesteder 

  • ta kontakt med skadedyrfirma dersom du har problem med rotter på egen eiendom 


Regelverk 

I hht. Forskrift om skadedyrbekjempelse har alle plikt til å bekjempe skadedyr. Kommunen kan pålegge eier eller bruker av bygning, innretning mv, å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Dette er ikke aktuelt per nå, men en kan ikke utelukke pålegg på sikt.  

Fakta om rotter          

I Norge sprer rotter sjelden sykdom. Det er i praksis ikke et problem med rotter i dagens samfunn. Hovedproblemet er at de ødelegger. Rotta gnager for å undersøke og utforske ting, for å komme til mat, eller for å prøve å komme seg gjennom en hindring, f.eks. en vegg. Tennene er skarpe og sterke, og de kan gnage seg gjennom materialer som treverk, blyplater, aluminiumbeslag, vinyl, plastikk og porøs betong.  

Rotter bygger bol/reir. Et godt og sikkert plassert bol er svært viktig for dyrenes overlevelse. Det er en fordel for dyrene at bolet blir plassert i et område som er varmt, og som i tillegg er i nærheten av mat og vann. Man kan ofte finne rottebol i vegger, gulv, tak, under søppel og skrot, under maskiner som avgir varme, under paller og lignende. Rotter graver også ofte bol utendørs under f.eks. containere som er plassert på bakken. 

Rotter yngler hovedsakelig om våren og høsten. Drektighetsperioden varer i 22 dager, antall kull pr. år er vanligvis rundt 4-7. Rotter blir kjønnsmodne allerede ved 2-3 måneders alder. Levetiden er vanligvis bare rundt et år, men dette kan variere mye avhengig av miljøforholdene. 

Forebygging og sikring  

Det viktigste tiltaket man kan gjøre for å redusere problemer med rotter innendørs er å hindre dyrene i å komme inn. For å sikre et hus mot rotter må alle åpninger større 12 mm stenges. I praksis vil det lønne seg å sikre alle åpninger som er større enn 6 mm, fordi man da også vil holde mus ute.  

Bekjempelse 

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, bolplasser og skjul. For å lykkes med en bekjempelse, kreves det nesten alltid en grundig opprydding i området der rottene utgjør et problem. Området utendørs og innendørs må ryddes for søppel og matrester slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes. Alt som kan gi rotter bolplass, f.eks. stabler med gamle bildekk, paller, esker osv. må fjernes. Nedfallsfrukt må fjernes, og eventuell kompost må sikres slik at rotter ikke får tilgang på mat. Mating av fugler utendørs kan også medføre at gnagere får tilgang på mat. Mat for hunder og katter utendørs kan livnære store bestander av gnagere. Søppeldunker og søppelrom må gjøres sikre. 

Har du problemer med rotter på eiendommen din, kontakt et skadedyrfirma for å få hjelp og veiledning.