Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skatt og ligning

Arv og gaver
Arveavgift - Arving - Gavemelding - Livsarving - Testament

Boligskatt
Avvikling av fordelsbeskatningen av egen bolig og fritidsbolig ble gjennomført i 2005

Inntekts- og formuesskatt
Formueskatt
Alle personlige skattytere er skattepliktig for nettoformue over et visst nivå. Nettoformuen framkommer ved samlet skattepliktig bruttoformue fratrukket gjeld. Før beregning fratrekkes bunnfradraget i formuesskatten (for 2009 kr. 470 000 kroner). For nettoformue fratrukket bunnfradraget beregnes så 1,1 %.

Forskuddstrekk - Skattetrekk
Alle arbeidsgivere er av eget tiltak pliktig til å foreta forskuddstrekk i lønnsutbetalinger og andre godtgjørelser, jf. skattebetalingsloven § 4. Dette gjelder også utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstakere i Norge eller på norsk kontinentalsokkel.


Inntektsoppgave
Selvangivelse for utenlandske arbeidstakere


Inntektsskatt
Skatt av inntekt på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd mm.

Næringsskatt
Forskuddsskatt
Selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller deltaker i ansvarlig selskap, skal betale forskuddsskatt så snart inntekten oppstår.

Næringsoppgave
Næringsdrivende plikter å levere næringsoppgave jfr. ligningsloven § 4-4 (1). Næringsoppgave 1 er spesielt tilpasset for de næringsdrivende som ikke har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2. Dersom et foretak / en næringsdrivende som ikke har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, frivillig utarbeider fullt årsoppgjør i henhold til regnskapslovens bestemmelser, kan Næringsoppgave 2 (RF-1167) benyttes i stedet for Næringsoppgave 1.
De som ikke anses for å være næringsdrivende (ikke plikter å levere næringsoppgave), men som driver utleie av fast eiendom, skal nytte skjemaet: "Årsoppgjør for utleie av fast eiendom" (RF-1189). Dette gjelder også for utleie av jordbruksarealer og våningshus.

Selskapsoppgave


Skatteattest
Du trenger skatteattest hvis du skal du levere varer eller tjenester til stat eller kommune.


Selvangivelse

Aksjer


Fradrag
Gis som fradrag i brutto inntekt for å komme fram til netto inntekt (alminnelig inntekt), eks. betalterenter, reise til og fra arbeide, andre utlegg mm

Ligningsattest - Likningsattest
Likningsattest følger med skatteoppgjøret. Attesten viser alminnelig inntekt og formue, fødselsnummer og skatteklasse. Videre viser den ektefelles inntekt, formue og fødselsnummer.

Minstefradrag


Pendling
Jevnlige arbeidsreiser fra bolig til arbeidssted.


Realisasjon
Som realisasjon anses, jf. skatteloven § 9-2 (1): overføring av eiendomsretten til et formuesobjekt mot vederlag og opphør av eiendomsrett til et formuesobjekt.
Gevinst ved realisasjon av aksjer (salg) er skattepliktig. På samme måte er tap fradragsberettiget.


Restskatt
For lite betalt forskuddsskatt.


Selvangivelse - Sjølmelding


Skatteberegning


Skattefradrag


Skatteoppgjør
De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Første termin restskatt skal betales innen 20. august. Andre termin restskatt skal betales innen 24. september. Fristen for å klage på likningen er 10. august. 


Verdipapirer
De mest alminnelige verdipapirer er: aksjer, grunnfondsbevis, gjeldsbrev, herunder: pantobligasjoner, ihendehaverobligasjoner, og banksertifikater.


Skattekort
Frikort

 

 

 

 

Publisert: 24.02.2009 14:48 Sist endret: 28.10.2020 08:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051