Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Botilbud

Bofellesskap
*

Kommunal bolig [Ansvarlig enhet]
Kommunal leilighet - Kommunal utleiebolig

Midlertidig husvære
Gjennomgangsboligene er beregnet på personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter.
Typiske eksempler er boliger for innvandrere, enkelte grupper av behandlingstrengende osv.

Det karakteristiske ved situasjonen er at de aktuelle personene trenger en bolig for et avgrenset tidsrom, ofte på et geografisk sted hvor det ikke er meningen at de skal bo permanent.

Det kan også være at de har behov for å bo i spesialtilpassede boliger, som ved behandlings- eller rekonvalesensopphold. Den viktige forskjellen i forhold til omsorgsboligene er at boligbehovet ikke er av varig karakter, og at boligen derfor ikke framstår som et varig botilbud.

Omsorgsbolig [Ansvarlig enhet]
Tilrettelagt bolig
Levanger kommune disponerer 154 boenheter definert som omsorgsbolig.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.
En omsorgsbolig er beboerens eget hjem. Den skal utformes som selvstendig bolig på minimum 55 kvm eller som enhet i fellesskapsbolig med fellesarealer.

Omsorgsboliger er ikke fast bemannede, men beboere vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende. Beboeren betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.

En person som leier en omsorgsbolig, med eller uten innskudd, skal betale ordinær husleie, eventuelt med bostøtte.

En omsorgsbolig skal i størst mulig grad være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses endringer i brukernes funksjonsnivå og omsorgsbehov.

Omsorgsboligene har primært vært tenkt som tilbud til eldre som ønsker en mer selvstendig bolig enn den alders- og sykehjemmene gir.
Også yngre mennesker med omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester har behov for godt tilrettelagte boliger.


Sykehjem
Sykeheimsopphold - Sykehjemsplass - Sykeheimsplass - Sykehjemsopphold - Institusjon

Helse- og omsorgstjenesten i Levanger kommune er organisert i resultatenhetene Distrikt Sør og Distrikt Sentrum-Ytterøy og Distrikt Nesset-Frol.

Søknad om opphold i sykehjem vurderes i forhold til Lov om helsetjenesten i kommunene § 1.3. Opphold tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Levanger kommune har som mål at alle som har opphold i sykehjem skal oppleve å få ivaretatt sine grunnleggende behov. De skal oppleve brukermedvirkning, forutsigbarhet, trygghet og respektfull behandling.
 
Det tilbys både langtids- og korttidsopphold.
Målgruppen vil i hovedsak være eldre som på grunn av kronisk sykdom, funksjonshemming, aldersdemens og/eller manglende evne til å dra omsorg for seg selv, har behov for tilbud om heldøgns omsorg. Det vil også kunne være aktuelt å tilby plass til andre grupper, som for eksempel unge voksne som trenger rehabilitering.

I Levanger kommune har vi blant annet tilbud om opphold i skjermet enhet og palliative (redusere og lindre symptomene til en sykdom) plasser.

Det betales egenandel etter vederlagsforskriften for sykehjemsopphold. Det betales i forhold til varighet av opphold og tjenestemottakers inntekt.

Korttidsopphold
Korttidsopphold tildeles pasienter, som på grunn av helsesvikt, har nedsatt evne til å ta vare på seg selv, har behov for opptrening, slik at de kan igjen kan fungere i hjemmet. Korttidsopphold kan også tildeles i tilfeller hvor det er behov for observasjon eller utredning av videre tjenestetilbud.

Aldersheim - Aldershjem
*

Avlastningsopphold i sykehjem

Langtidsopphold
Langtidsopphold innvilges pasienter med et omfattende behov for pleie og omsorg. Målgruppen er syke eldre som har behov for heldøgns pleie- og omsorg. Tilbudet skal dekke pasientens individuelle behov for faglig forsvarlig behandling og pleie.
 
Et vedtak om langtidsplass er i prinsippet ikke varig, men i praksis vil pasienten kunne bli boende i institusjonen så lenge han/hun har behov.

  • Klageadgang
    Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket.Støttekontakt

Pleieheim - Pleiehjem
*

Trygde- og servicebolig
Tilrettelagt bolig
*

Trygdebolig
*

 

 

 

Publisert: 24.02.2009 14:08 Sist endret: 08.05.2012 13:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051