Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Avlastning og støtte

Søknad om avlastningstiltak vurderes i forhold til Lov om sosiale tjenester § 4-2 b. Avlastning tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak til den som yter omsorgen.
Levanger kommune yter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Målsettingen med tiltakene er blant annet å hindre utmattelse, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, muligheter til å leve et liv med ”vanlige” aktiviteter.
Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra den som yter omsorgen sitt behov. Avlastningstiltak kan gis som time eller døgn avlastning i institusjon, ved aktivitetstilbud, privat avlastningshjem, i eget hjem eller annet.
Levanger kommune yter avlastningstiltak for foreldre og foresatte til barn og unge i egen avlastningsbolig.

Tjenesten er gratis.

  • Klageadgang:
    Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 3 uker. Nærmere orientering om klagebehandlingen framgår av vedtaket.


Avlastningshjem/besøkshjem

Rekrutteringsbrosjyre - privat avlaster og besøksfamilie PDF

Hjelpemidler - (ergo- og fysioterapi)

Førerhund
er en hund som har som oppgave å lede svaksynte og blinde utenom hindringer, slik at de kan ferdes så fritt og uhemmet som mulig.


Hjelpemiddel - Teknisk hjelpemiddel - Tekniske hjelpemidler


Hjelpemiddelsentralen


Korttidsopphold
Akuttplass
*

Avlastningsopphold
*

Rehabiliteringsopphold
*

Vurderingsopphold
*

Skjema for å søke om ledsagerbevis (PDF)Ledsager
Ledsagerbevis
Formål med tjenesten
Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand, samm mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.

Hvem får tjenesten?
Ordningen forutsettes å gjelde for personer med varig funksjonshemming. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer for ledsagerbevis. Som varig regnes funksjonshemming av minst 2-3 års varighet, men kravet til varighet kan ut fra utstedende myndighets konkrete vurdering fravikes i det enkelte tilfelle.

Brukeren må være registrert i folkeregisteret i den respektive kommunen hvor det søkes om ledsagerbevis. Den nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Hva omfatter tjenesten?
Ordningen skal øke tilgjengeligheten til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler.


Som vedlegg til søknaden må følge dokumentert behov for ledsager fra primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat, samt passbilde.

Saksbehandlingstid
Søknadene behandles fortløpende

Vilkår:
Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser.

  • Ledsagerbevis (Statens råd for likestilling av funksjonshemmede)


Kontaktinfo:
Servicekontoret  Tlf. 74052500
Saksbehandlere: Kundebehandlere v/Servicekontoret
E-post: postmottak@levanger.kommune.no

Ledsagerstøtte
*

Ledsagertjeneste
*

Personlig assistent - Brukerstyrt personlig assistanse
*

Publisert: 24.02.2009 14:08 Sist endret: 15.01.2020 08:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051