Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 26.06.13

Sted: Fjernsaksmøte
Tid:

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 18/13 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og kommunalt forsøk med snøscooterløyper utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 6.

Oppmøte Viltnemnda
NavnFunksjonMøtteMerknad
Torbjørn Sirum leder x  
Eva Brøndbo nestleder x  
Bård Olav Leangen
medlem x  
Tore Olav Hoem medlem x  
Tove Løvås medlem x  


Fra administrasjonen, fjernsaksbehandling

 

 

 

PS 18/13 Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 26.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig i fjernsaksbehandling 

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende uttalelse til forskriftsendringene:

 • Tilførselsløyper til Sverige og kommunalt forsøk med scooterløyper: Av de foreslåtte hensynskriterier synes ikke INON (inngrepsfrie naturområder) å være et logisk tema da det forutsettes at løyper skal anlegges uten terrenginngrep. Reindrift er et åpenbart viktig tema. Det hadde forenklet videre ressursbruk om MD i et mer presist ordelag hadde klargjort mer om «vesentlig skade eller ulempe for reindriften». I denne forbindelse hadde vært naturlig å vurdere begrep som f.eks vinterbeite, vårbeite/kalvingsområder. Det foreligger i dag isfiskeløyper mm i noen kommuner hvor grunneiere krever inn avgifter for bruk av løypene. Selv om dette ikke er en del av lovverket så vil de foreslåtte endringer være langt mer omfattende. Det hadde derfor vært naturlig om MD hadde orientert om adgang og praksis for grunneierbetaling. 
   
 • En høringsfrist lik 17 dager for endringer av forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag oppfattes ikke å være i samsvar med forvaltningslovens § 37 eller Det kongelige miljøverndepartements (MDs) egen praksis for høringer ved forskriftsendringer, jf MDs egen hjemmeside. Den altfor kort høringsperioden kommer i tillegg i en tid hvor kommunene normalt har avsluttet politiske møter før sommerferien, og utløser derfor både merarbeid og hastverkspreg i en sak som har stor lokalpolitisk interesse. Høringsfristen gjør det også vanskelig for sentrale høringsinstanser som reindriftsadministrasjonen i Alta/Sametinget å foreta intern høring av viktige underinstanser som reindriftsadministrasjoner og reinbeitedistrikter.
     
 • Endringen som foreslås i forskriften knyttet til bruk av motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt i regi av kommunen utenom ordinær jakt er etterspurt og ønsket. Hjemtransport av storvilt som har blitt felt etter kommunalt ettersøk burde i tillegg ha vært inkludert i den nye paragrafen som foreslås.
   
 • § 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende) er en hjemmel som det ikke er påkrevd å oppheve.
   
 • Nødvendig revisjon av § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag oppfattes er ikke foreslått av MD. § 6 i forskriften krever politisk behandling av alle barmarkssaker. Dette bør håndteres innen kommunenes delegasjonsreglement og ikke være et krav i forskriften. En stor del av sakene dette gjelder er høyst kurante og korte transporter av minigravere o.l. knyttet til byggetillatelser i hyttefelt. En stor andel av sakene gjennomføres i sommerferien (jfr skoleferien) hvor det ikke gjennomføres politiske møter. MD burde være kjent med § 6 i i realiteten ikke er praktiserbar etter dagens ordlyd. Det er heller ikke noe erfaringsgrunnlag som tilsier at dispensasjoner håndteres mer restriktivt politisk.


Kommunen slutter seg til eller har ikke merknader til tema som ikke er kommentert i uttalelsen. 

 Til toppen av siden

Publisert: 26.06.2013 10:04 Sist endret: 27.06.2013 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051