Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 6/15 - Søknad om godkjenning av bestandsplan for Ronglan - Åsen Tildelingsområde 2015 - 2017

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2009/5117 - /K00

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 6/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i "Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort", godkjennes bestandsplanen med følgende endringer:

Det kan felles maksimalt 17 % eldre kyr i planperioden. Felling av okser 1 ½ år endres til 17 %, og ku 1 ½ år til 16 %. Det skal felles minst 40 % kalv. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

«Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19.» Bestandsplan for elg og hjort. 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valdets tellende elgareal er 76.898 da. 

Vurdering:

Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av:

Valdets hovedmålsetting.

 • For Ronglan – Åsen Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere årlig avskyting til et uttak på 90 dyr.


Delmål.

 1. Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr. okse bør ikke overstige 2,5.
 2. Det er en målsetting å opprettholde en produktiv bestand med netto tilvekstrate over 40 %.
 3. Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for.
 4. Redusere antall påkjørsler
 5. Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag.
 6. Årlig vurdering av elgstammen.
 7. Tildelingen vurderes i mellomperioden for å sikre riktig avskyting i forhold til stammens størrelse. Dyr i tildelingen holdes tilbake i 1. periode.


Tiltak i planperioden er blant annet:

 1. Holde tilbake tildeling i 1. periode.
 2. Fortsette fra forrige planperiode med å spare eldre okser i første jaktperiode. Det tildeles ikke okser over 5 spir i første jaktperiode.
 3. Ikke skyte mer 50 % hanndyr i planperioden.
 4. Ikke skyte mer enn 20 % eldre ku noe år i planperioden.
 5. Øke avskytingen av antall kviger. Det er et mål at minst 50 % av skutte 1 ½ åringer er hunndyr.
 6. Legge til rette for godt elgbeite gjennom skogskjøtselen.


Avskytingsplan:

I planperioden bør prosentfordelingen ligge innenfor følgende fordeling på alder og kjønn:

 1. Ungdyr (kalv og 1 ½ åringer: Minimum 65 %.
 2. Derav skal kalv utgjøre minst 35 %.
 3. Eldre hunndyr: Skal ikke overstige 20 % av totalt felte dyr.
 4. Andel hanndyr: Skal ikke overstige 55 % av totalt felte dyr.


Tabell. Planlagt felling i perioden.

Årstall

2015

2016

2017

Sum/gj.snitt

Antall

90

90

90

270

Eldre ku, %

20

20

20

20

Eldre okser, %

10

10

10

10

Ku 1,5 år, %

18

18

18

18

Okse 1,5 år, %

17

17

17

17

Kalv, %

35

35

35

35

Hanndyr, %

47

47

47

47

Hunndyr, %

53

53

53

53


For planperioden 2012-2014 for valdet ble det tildelt sum 233 dyr. Forslaget til plan for perioden 2015-2017 betyr en økning i fellingskvote på antall med 37 dyr, som tilsvarer 16 %. 

Valdets målsetting med å stabilisere stammen til årlig avskyting på 90 dyr, stemmer ikke med forslaget i planen med å øke fellingskvoten med 37 dyr og samtidig kunne felle inntil 20 % eldre kyr, (og 35 % kalv). Dersom begge disse tiltakene gjennomføres samtidig, vil det redusere stammen til et mye lavere nivå enn at man årlig kan felle 90 dyr på et stabilisert nivå.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051