Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 5/15 - Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg - 2015 - 2017 - Skogn og Markabygda tildelingsområde

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/2255 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 5/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort", godkjennes bestandsplanen slik som søkt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

«Forskrift om forvaltning av hjortevilt», § 19. Bestandsplan for elg og hjort.

Prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Valdets tellende areal er 99.959 da. 

Vurdering:

Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.

For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om godkjenning av:

  • Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr. okse bør ikke overstige 2,5


Tiltak i planperioden er blant annet:

  1. Øke avskytingen med 20 % fra forrige periode.
  2. Felle minimum 40 % kalv.
  3. Av de voksne dyrene:
  4. Felle 50 % hann, 1 ½ år og eldre.
  5. Felle 50 % hunn, 1 ½ år og eldre.
  6. 50 – 50 % kjønnsfordeling på kalv.


Tabell. Planlagt felling i perioden.

Årstall

2015

2016

2017

Sum/gj.snitt

Antall

74

74

74

222

Kalv, %

40

40

40

40

Ku 1 ½ år og eldre, %

30

30

30

30

Okse 1 ½ år og eldre, %

30

30

30

30

Sum, %

100 %

100

100

100

Av kalv, %:

 

 

 

 

Oksekalv, %

50

50

50

50

Kukalv, %

50

50

50

50


Skogn bygdeallmenning har trukket seg ut av valdet. I 2014 ble almenningen tildelt 14 dyr. Når dette blir tatt inn i regnestykket tilsvarer tallene i tabellen 15 % økning i avskyting på antall dyr i forhold til forrige periode (2012-2014) for bestandsplan. 

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051