Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 6/13 - Våttåberget grunneierlag. Søknad om felling av skadedyr - elg

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2012/4001 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 6/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Naturmangfoldloven, § 18 b, og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune avslåes søknaden om felling av skadedyr - elg.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Uttalelse fra jordbruksrådgiver Mariann Hovin i forbindelse med befaring den 02.11.12 .


Saksopplysninger og vurdering:

Det vises til søknad fra Våttåberget grunnneierlag om felling av skadedyr - elg, datert 05.10.2012.

For å spare tid og ressurser i forhold til å ha møte i viltnemnda med bare en sak, ble denne saken behandlet som fjernsak. Jordbruksrådgiver Mariann Hovin og Arne Ramdal var på befaring i området den 02.11.2012. Saksbehandler sendte forslag til svar på søknaden til medlemmene i viltnemnda, hvor de fikk mulighet til å komme med uttalelse/merknad. Det kom ingen merknader til forslaget. Under befaringa ble gitt muntlig beskjed til søker om at det var liten mulighet for å få innvilget søknaden. Endelig svar på søknaden ble sendt den 23.01.2013.

Lovhjemmel for behandling av søknaden er Naturmangfoldloven, § 18 b.

§ 18. (annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene)

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk

a) for å beskytte naturlig forekommende planter, dyr og økosystemer,

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,

c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning,

d) for innfanging til gjenoppbygging av bestander,

e) for innfanging til lovlig oppdrettsvirksomhet,

f) for forskning, undervisning eller taksonomisk virksomhet, eller

g) som er fremmede organismer.

Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttaket ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.

Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig skje på annens eiendom. Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. 

Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt og bever for å avverge skade etter §18 første ledd bokstav b, samt til å fjerne beverbolig eller dam for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. Tillatelser gitt av kommunen kan påklages til fylkesmannen.

Det kan gis fellingstillatelse for å avverge skade på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom. I dette tilfelle var høstinga av årets avling utført.

I forbindelse med søknaden var jordbruksrådgiver Mariann Hovin og undertegnede på befaring den 02.11.12 for å se på skadene. Uttalelse fra Hovin (e-post til undertegnede) vedlegges dette svaret. Under befaringa registrerte vi skader på rundball av gras på et areal hos Odd Arild Veie som ligger i et skogområde. Rundballene var således ”dårlig plassert” for å unngå skade, - de burde vært transportert ned til gården.

For øvrig er en innforstått med at det var beiteskader på gras hos Kristian Daling og Roald Berg, og under befaringa var vi på havreåkeren til Ola Skilbrigt hvor elgen hadde beitet, men da viltforvaltninga mottok søknaden (05.10.12) var årets høsting utført, og det var for sent for å kunne avverge skade i 2012.

Viltforvaltninga i Levanger kommune oppfatter at elgbestanden er stor i Våttåberget grunneierlags område, og at dette tas med i vurderinga i forbindelse med tildeling av kvote på elg for 2013.

For øvrig anbefales Våttåberget grunneierlag å bli med i et større forvaltningsområde med bestandsplan. Gjennom bestandsplan har grunneierne selv større innflytelse (myndighet og ansvar) på forvaltninga, noe som også er meningen i dagens forvaltning av hjortevilt. For å kunne bli godkjent område for bestandsplan kreves det et areal på minimum 15 ganger minstearealet. I dette område er minstearealet 1500 da, dvs. minimum 30.000 da for å kunne bli godkjent som et bestandsplanområde.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 12:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051