Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 16/13 - Søknad om godkjenning av vald/endring av vald, Åker-Åvik-Grenne utmarkslag og Stokkvola utmarkslag samt gnr. 238/1- Hegsethtrø

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2013/2889 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 16/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 11 – ”Søknad om godkjenning av vald”, godkjennes søknaden fra Åker – Åvik – Grenne utmarkslag/Stokkvola utmarkslag. om sammenslåing av de omsøkte jaktfelt til et større vald. I henhold til § 23 – "Kvotefri jakt på rådyr”, godkjennes søknaden om kvotefri jakt på rådyr.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Søknad om godkjenning/endring av vald, datert 16.05.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

De søkes om sammenslåing til ett større rådyrvald, dvs. endring av  vald. Det søkes samtidig om kvotefri jakt på rådyr i det nye valdet. 

Sammenslåing av rådyrvald. Det søkes om sammenslåing av Åker - Åvik – Grenne utmarkslag, Stokkvola utmarkslag og eiendommen Hegsethtrø til et vald for rådyrjakt. De omsøkte arealene har tidligere vært organisert som rådyrvald hver for seg. 

Områder som søknaden gjelder for:

  • Åker - Åvik - Grenne Utmarkslag , 9.238 da.
  • Stokkvola utmarkslag, (Mossing - Stokkvola), 8.669 da.
  • Hegsethtrø, gnr. 238, bnr. 1, 245 da.
  • Sum tellende areal:  18.152 da.


Tidligere har de ovennevnte områdene vært rådyrvald hver for seg. I tillegg også noen få mindre vald innenfor de enkelte grunneierlagene. I tillegg kommer Hegsethtrø, gnr. 238/1. Med sammenslåingen vil en oppnå å kunne drive kvotefri jakt på rådyr, og at rådyrjakta forvaltes i fellesskap av de to tildelingsområde Åker - Åvik - Grenne Utmarkslag og Stokkvola utmarkslag. 

Vurdering:

Søknaden omfatter et større sammenhengende område. Viltforforvaltninga i kommunen ser positivt på den omsøkte sammenslåinga til et større rådyrvald. Det er viktig at grunneierne blir mer aktiv i forvaltninga, noe dette vil bidra til, og dermed kunne få ei bedre forvaltning.

Kvotefri jakt på rådyr. I henhold til § 23 i forskriften kan det gis tillatelse tilkvotefri jakt på i vald eller bestandsplanområder med tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10.000 da.

I ”Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune”, område 1, er minstearealet på rådyr i det omsøkte område 500 da.

Området det søkes på har totalt god margin i forhold til arealkravet i forskriften for kvotefri jakt på rådyr.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051