Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13

Sted: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal
Tid: 09:00

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 2/13 Høringsuttalelse - Ny forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 utredning vedtak
PS 3/13 Søknad om motorferdsel i utmark - John Georg Halsan unnt. off. vedtak
PS 4/13 Søknad om motorferdsel på Hammervatnet  - Anne Grete Gjønvik unnt. off. vedtak
PS 5/13 Omgjøring av vedtak, motorferdsel på Hammervatnet - Otto Sivertsen unnt. off. vedtak
PS 6/13 Våttåberget grunneierlag. Søknad om felling av skadedyr - elg utredning vedtak
PS 7/13 Budsjett Levanger viltfond 2013 utredning vedtak
PS 8/13 Søknad om godkjenning av bestandsplan 2012 - 2014 - Skogn og Markabygda tildelingsområde utredning vedtak
PS 9/13 Skogn - Markabygda Tildelingsområde. Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort 2013 - 2014 utredning vedtak
PS 10/13 Våttåberget grunneierlag. Kvote for elgjakt i 2013 utredning vedtak
 PS 11/13 Ekne Utmarkslag/Falstad nedre. Kvote for elgjakt i 2013 utredning vedtak
 PS 12/13 Sjåstad elgvald. Kvote for elgjakt i 2013 utredning vedtak
 PS 13/13 Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy i 2013 utredning vedtak
 PS 14/13 Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2012 utredning vedtak
 PS 15/13 Søknad om godkjenning av vald/endring av vald - Frol tildelingsområde utredning vedtak
PS 16/13 Søknad om godkjenning av vald/endring av vald,  Åker-Åvik-Grenne utmarkslag og Stokkvola utmarkslag samt gnr. 238/1- Hegsethtrø utredning vedtak
PS 17/13 Fellingstillatelser på rådyr i Levanger i 2013 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 av 6.

Oppmøte Viltnemnda
NavnFunksjonMøtteMerknad
Torbjørn Sirum leder x  
Eva Brøndbo nestleder x  
Bård Olav Leangen
medlem x  
Tore Olav Hoem medlem x  
Tove Løvås medlem x  


Fra administrasjonen møtte:

  Til toppen av siden

 

 

PS 2/13 Høringsuttalelse - Ny forvaltningsplan for store rovdyr i region 6

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Fjernsak 

Avstemning:

Enstemmig, behandlet som fjernsak

VEDTAK: 

Aksen Snåsa – Levanger har den største konsentrasjonen av sau på utmarksbeite i N-Trøndelag, med Verdal (10 433 i 2012) som den klart største saubeitekommunen i fylket. Skjækerfjell og Færen reinbeitedistrikt dekker samme akse. Konfliktpotensialet er derfor betydelig.

De foreslåtte endringer kan bidra til et bedre skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder, for vår region bjørn.

Gevinsten vil kunne bli reduserte skader i vår region og generelt mer effektiv ressursbruk i forvaltningen av rovdyr. For en rovdyrart som bjørn må et kjerneområde nødvendigvis ta utgangspunkt i «binnefronten» og påvirkningen fra Sverige. Deler av Indre Namdal må med basis i dette være kjerneområde for bjørn. En bjørneforvaltning som baserer seg på byrdebelastning, dvs bjørn over et større område i N-Trøndelag er lite logisk i forhold til bjørnens biologi og innebærer større ressursbruk i både rovviltforvaltning og skadeutbetalinger.

Dette gir også bedre grunnlag for å differensiere mer mellom type skadeforebyggende tiltak i kjerneområde for bjørn og utenfor.

Kommunen har ikke merknader til de øvrige foreslåtte endringene.
Til toppen av siden

 

 

PS 3/13 Søknad om motorferdsel i utmark - John Georg Halsan

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

I medhold av henholdsvis§ 5 b og § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fattes følgende vedtak:

Søker innvilges transport med snøscooter til egen hytte. Kjøring skal skje etter Tomtvassvegen samt kortest mulig veg rent praktisk i terrenget til hytte nr 22 i Tomtvasslia. Det gis inntil 5 turer med snøscooter hvert år fra og med vinteren 2013/14 til 2017/18. Dersom behov et enkelte år overstiger 5 turer så kan servicekontoret påsøkes om inntil 5 turer ekstra ved framvisning av kjørebok. Vedlagte kjørebøker utfylles og sendes kommunen etter hver vintersesong.

Søker innvilges kjøring med ATV til egen hytte. Kjøringen skal skje fra Tomtvassvegen og etter gruslagt/drenert sti til egen hytte. Tillatelsen gis i 5 år fra og med 2013 til og med barmarkssesongen 2017. Det gis ingen begrensninger i antall turer.

Tillatelsen skal forstås slik at John Georg Halsan skal være fører eller passasjer på innvilgede turer. Tillatelsen er tidsbegrenset (5 år) som det framgår av vedtaket, men vedtaket kan også benyttes som en bekreftelse på at John Georg Halsan har ubegrenset rett til persontransport med snøscooter fram til egen hytte dersom denne transporten utføres av leiekjører (jfr §5 a i forskriften). Slik leiekjørertransport er ikke begrenset av antall turer eller år. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Evt klage sendes kommunen.
Til toppen av siden

 

 

PS 4/13 Søknad om motorferdsel på Hammervatnet  - Anne Grete Gjønvik

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune og § 6 i lov om motorferdsel avslås søknaden om bruk av forbrenningsmotor på Hammervatnet. 

Dette begrunnes i at elektrisk motor er et fullgodt alternativ, og det er åpnet for fri bruk av dette på Hammervatnet.

Avslaget kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen, Fylkesmannen er klageinstans.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/13 Omgjøring av vedtak, motorferdsel på Hammervatnet - Otto Sivertsen

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Viltnemnda opphever med hjemmel i forvaltningslovens § 35 vedtaket gjort av kommunen 22.6.11 jfr brev fra servicekontoret, der Otto Sivertsen gis adgang til bruk av forbrenningsmotor i Hammervatnet. Dette begrunnes i at elektrisk motor regnes som et fullgodt alternativ (§35 a), og det er åpnet for fri bruk av dette på Hammervatnet. Vedtaket 22.6.11 ansees dessuten også å være ugyldig (§35 c).

Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen, Fylkesmannen er klageinstans.
Til toppen av siden

 

 

PS 6/13 Våttåberget grunneierlag. Søknad om felling av skadedyr - elg

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Naturmangfoldloven”, § 18 b, og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune avslåes søknaden om felling av skadedyr - elg.
Til toppen av siden

 

 

PS 7/13 Budsjett Levanger viltfond 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det foreslåtte budsjettet for Levanger viltfond 2013 vedtas.
Til toppen av siden

 

 

PS 8/13 Søknad om godkjenning av bestandsplan 2012 - 2014 - Skogn og Markabygda tildelingsområde

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort”,  godkjennes ei avskyting i 3-årsperioden på til sammen 225 dyr. Det tilsvarer 75 dyr i gj.snitt/år. Kalv kan felles isteden for voksne dyr. I forhold til fordeling på alder og kjønn godkjennes bestandsplanen slik som søkt.  

Vedtaket kan påklages innen 3 uker i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes til kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.
Til toppen av siden

 

 

PS 9/13 Skogn - Markabygda Tildelingsområde. Søknad om godkjenning av bestandsplan for hjort 2013 - 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort,  godkjennes bestandsplanen slik som søkt, og med felling av max. 30 dyr i avtaleperioden. Det gis samtidig dispensjon fra kravet til areal for bestandsplan i perioden (2013 og 2014). 
Til toppen av siden

 

 

PS 10/13 Våttåberget grunneierlag. Kvote for elgjakt i 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK: 

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, vedtas  følgende fordeling på alder og kjønn:

Kalv:                    8 dyr.

Voksne hunndyr: 5   ”

Voksne hanndyr: 2   ”

Sum:                    15 dyr

I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.
Til toppen av siden

 

 

PS 11/13 Ekne Utmarkslag/Falstad nedre. Kvote for elgjakt i 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting vedtas  følgende fordeling på alder og kjønn: 

Kalv:                    11 dyr.

Voksne hunndyr:  5  ”

Voksne hanndyr:  5 ”

Sum:                     21 dyr  

I henhold til forskriften kan kalv kan felles isteden for voksne dyr.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.
Til toppen av siden

 

 

PS 12/13 Sjåstad elgvald. Kvote for elgjakt i 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, fattes følgende vedtak:

Sjåstad elgvald tildeles følgende fellingskvote på elg for 2013: 

Kalv:                    2 dyr.

Voksne hunndyr: 1   ”

Voksne hanndyr: 1   ”

Sum:                    4 dyr

Kalv kan felles isteden for voksne dyr. 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.
Til toppen av siden

 

 

PS 13/13 Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy i 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, fattes   følgende vedtak: 

Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag tildeles følgende fellingskvote på elg for 2013:

Kalv:                    5 dyr.

Voksne hunndyr: 3   ”

Voksne hanndyr: 2   ”

Sum:                  10 dyr  

Kalv kan felles isteden for voksne dyr.

Forslaget er slik som søkt.
Til toppen av siden

 

 

PS 14/13 Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2013:

             Vald

Areal

da

 

Kalv

Voksne

hunndyr

Spiss-

bukk

Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre

Sum

dyr

Frol Tildelingsområde.

74.675

1

1

 

1

3

Skogn - Markabygda Tildelings-

område, bestandsplan 2013 – 2014.

 

135.618

 

 

 

 

 

Ronglan - Åsen Tildelingsområde

74.633

3

1

1

2

7

Nordfjellet Tildelingsområde

26.359

1

1

 

1

3

Ekne - Falstad elg og hjortevald

27.806

1

 

 

1

2

Våttåberget elg og hjortevald

11.866

1

 

 

1

2

Ytterøy hjortevald

14.639

1

 

 

1

2

Summering:

 

8

3

1

7

19


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen. 
Til toppen av siden

 

 

PS 15/13 Søknad om godkjenning av vald/endring av vald - Frol tildelingsområde

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 11 – ”Søknad om godkjenning av vald”, godkjennes søknaden fra Frol Tildelingsområde om sammenslåing av de omsøkte jaktfelt til et større vald. I henhold til § 23 – ”Kvotefri jakt på rådyr”, godkjennes søknaden om kvotefri jakt på rådyr.
Til toppen av siden

 

 

PS 16/13 Søknad om godkjenning av vald/endring av vald,  Åker-Åvik-Grenne utmarkslag og Stokkvola utmarkslag samt gnr. 238/1- Hegsethtrø

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 11 – ”Søknad om godkjenning av vald”, godkjennes søknaden fra Åker – Åvik – Grenne utmarkslag/Stokkvola utmarkslag. om sammenslåing av de omsøkte jaktfelt til et større vald. I henhold til § 23 – "Kvotefri jakt på rådyr”, godkjennes søknaden om kvotefri jakt på rådyr.
 Til toppen av siden

 

 

PS 17/13 Fellingstillatelser på rådyr i Levanger i 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Viltnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av rådyr i Levanger for 2013.

 Til toppen av siden

Publisert: 26.06.2013 10:04 Sist endret: 28.06.2013 10:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051