Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 6/14 - Våttåberget grunneierlag. Søknad om tildeling av elgkvote for 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2014/3799 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 6/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Våttåberget grunneierlag følgende kvote på elg for 2014: 

Kalv:                    8 dyr.
Voksne hunndyr: 5   ”
Voksne hanndyr: 2   ”
Sum:                    15 dyr  

Det henstilles om at de 5 voksne tildelte hunndyr, felles som eldre kyr. 

I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting.

Vedlegg:

  1. Søknad fra Våttåberget grunneierlag, datert 07.05.2014, om tildeling for elg- og hjortejakta 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Våttåberget grunneierlag ber i søknaden om at kvoten for 2014 må økes, men det er ikke nevnt noe bestemt tall. Grunneierlaget rapporterer om at det er for mye elg, med fare for helsemessige konsekvenser og at beiteskadene vil øke. Grunneierlaget har som målsetting å redusere elgbestanden, og avskytingen således bør økes,

I søknaden er det anført at valdet huser mange stedegne kyr som årlig kommer med tvillinger, og valdet ser ikke noen risiko ved å øke avskytingen av voksne kyr i noen grad. 

Vurdering:

Valdets tellende areal er 11.866 da.

I 2013 ble valdet tildelt 15 dyr, derav 8 kalver, 5 hunndyr og 2 hanndyr.

Det ble felt 8 kalver, 1 hanndyr 1 ½ år, 2 hunndyr 1 ½ år, 1 eldre hanndyr og 3 eldre hunndyr, sum 15 dyr, dvs. 100 % felling. 

Det vil være viktig å prioritere fellinga under jakta slik at flere av de nevnte stedegne kyrne som årlig kommer med tvillinger blir felt.Viltnemnda tildelte 5 voksne hunndyr på kvoten i 2013. Det ble felt 3 eldre kyr, så her er det mer å gå på.

Våttåberget elgvald ligger i et område hvor minstearealet pr. dyr 1.500 da. Med tellende areal på 11.866 da delt på 1500 da blir svaret 7,9 dyr, dvs. 7 dyr.

Kommunen kan fravike minstearealet, § 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt:

 § 9. Fravik fra minstearealet

«Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for jakt på elg, hjort og rådyr med inntil 50 %. Villreinnemnda kan med samme begrensning og begrunnelse vedta å fravike minstearealet for villrein med inntil 50 %.

Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold»

Med å fravike minstearealet med 50 %, blir arealet pr tildelte dyr i området 750 da. Beregningen blir da slik: 11866 : 750 = 15,8, dvs. maksimum 15 dyr.

Viltnemnda tildelte en kvote på 15 dyr i 2013, som er maksimum i forhold til gjeldende minsteareal for området, og «Forskrift om forvaltning av hjortevilt». Kommunens viltforvaltning har således ikke anledning til øke kvoten i 2014.

Viltnemda har ved tidligere anledninger henstilt til valdet om å slutte seg til «storvald» med bestandsplan. Grunneierlaget vil da selv få større innflytelse og ansvar i forvaltninga, ved at «storvaldet» søker til kommunen om godkjenning av en egen flerårig bestandsplan. Minstearealet vil da ikke hindre en større kvote på samme måten som når kommunen tildeler årlig kvote. Viltnemnda har ikke fått noen tilbakemelding fra valdet om hvordan de tenker å gjennomføre forvaltninga i årene framover. Det er heller ikke nevnt noe om planer for dette i årets søknad.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051