Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14

Sted: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal
Tid: 09:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/14 Budsjett for Levanger kommunes viltfond utredning vedtak
PS 2/14 Godtgjørelse for bruk av hund ved ettersøk av skadet vilt i Levanger kommune utredning vedtak
PS 3/14 Søknad om forlengelse av eksisterende bestandsplan for rådyr - Ytterøy utmarkslag utredning vedtak
PS 4/14 Ronglan - Åsen Tildelingsområde. Søknad om endring av bestandsplan for elg 2012 - 2014 utredning vedtak
PS 5/14 Frol Tildelingsområde. Søknad om endring av bestandsplan for elg 2012 - 2014 utredning vedtak
PS 6/14 Våttåberget grunneierlag. Søknad om tildeling av elgkvote for 2014 utredning vedtak
PS 7/14 Ekne elgvald. Fellingskvote på elg for 2013 utredning vedtak
PS 8/14 Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2014 utredning vedtak
PS 9/14 Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag. Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy for 2014 utredning vedtak
PS 10/14 Fellingskvoter på hjort i Levanger 2014 utredning vedtak
 PS 11/14 Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Ness, Ronglan utredning vedtak
 PS 12/14 Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger i 2014 utredning vedtak
 PS 13/14 Motorferdsel i utmark - Prosjekt Effektiv jervfelling - Bjørn Norberg utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Oppmøte Viltnemnda
NavnFunksjonMøtteMerknad
Torbjørn Sirum leder x  
Eva Brøndbo nestleder x  
Bård Olav Leangen
medlem x  
Tore Olav Hoem medlem x  
Tove Løvås medlem x  


Fra administrasjonen møtte:

Til toppen av siden

 

 

PS 1/14 Budsjett for Levanger kommunes viltfond

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Det foreslåtte budsjettet vedtas.

Til toppen av siden

 

 

PS 2/14 Godtgjørelse for bruk av hund ved ettersøk av skadet vilt i Levanger kommune

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Godtgjørelse for bruk av hund ved ettersøk av skadet vilt i Levanger kommune settes til kr 125/time. Vedtaket gjelder fra 01.01.2014. Det forutsettes at hunden er godkjent ettersøkshund.

Til toppen av siden

 

 

PS 3/14 Søknad om forlengelse av eksisterende bestandsplan for rådyr - Ytterøy utmarkslag

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

I henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 23 – Kvotefri jakt på rådyr, godkjennes ny bestandsplan/avskytingsplan for rådyr for område Ytterøy utmarkslag.  Godkjenningen gjelder for årene fra og med 2014 til og med 2018.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/14 Ronglan - Åsen Tildelingsområde. Søknad om endring av bestandsplan for elg 2012 - 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig. Bård Olav Leangen erklærte seg inhabil og fratrådte behandlingen. 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 19 - Bestandsplan for elg og hjort, godkjennes søknaden om økning på 19 dyr i bestandsplanen for 2012 – 2014, dvs. sum 229 dyr i planperioden. For øvrig samme fordeling på alder og kjønn som i planen.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/14 Frol Tildelingsområde. Søknad om endring av bestandsplan for elg 2012 - 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt», § 19 - Bestandsplan for elg og hjort, godkjennes søknaden om økning på 5 dyr i bestandsplanen for 2012 – 2014, dvs. sum 140 dyr i planperioden. For øvrig samme fordeling på alder og kjønn som i planen.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/14 Våttåberget grunneierlag. Søknad om tildeling av elgkvote for 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Alternativt forslag med oppfordring om felling av dyr som gjør skade på innmark ble vedtatt.

Avstemning:

Enstemmig for alternativt forslag.

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Våttåberget grunneierlag følgende kvote på elg for 2014:

Kalv:                    8 dyr.
Voksne hunndyr: 5   ”
Voksne hanndyr: 2   ”
Sum:                    15 dyr  

Det henstilles om at de 5 voksne tildelte hunndyr, felles som eldre kyr og at det blir felt dyr som gjør skade på innmark

I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage sendes kommunen.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/14 Ekne elgvald. Fellingskvote på elg for 2013

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Ekne elgvald følgende kvote på elg for 2014: 

Kalv:                  11 dyr.
Voksne hunndyr: 5   ”
Voksne hanndyr: 5   ”
Sum:                    21 dyr  

I henhold til forskriften kan kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/14 Sjåstad elgvald. Fellingskvote på elg for 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Sjåstad elgvald følgende kvote på elg for 2014: 

Kalv:                    3 dyr
Voksne hunndyr: 1   ”
Voksne hanndyr: 1   ”
Sum:                    5 dyr  

Kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Til toppen av siden

 

 

PS 9/14 Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag. Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy for 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag følgende kvote på elg for 2014:

Kalv:                    5 dyr
Voksne hunndyr: 3   ”
Voksne hanndyr: 2   ”
Sum:                  10 dyr  

I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/14 Fellingskvoter på hjort i Levanger 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Alternativt forslag med justering av 1 voksent hanndyr til spissbukk for Ronglan Åsen

Avstemning:

Enstemmig for alternativt forslag 

VEDTAK:

Fellingskvoter på hjort i Levanger i 2014


Vald

Areal
da

 
Kalv

Voksne
hunndyr

Spiss-
bukk

Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre

Sum
dyr

Frol Tildelingsområde.

74.675

1

1

 

1

3

Ronglan - Åsen Tildelingsområde

74.633

3

2

2

2

9

Nordfjellet Tildelingsområde

26.359

1

1

 

1

3

Ekne - Falstad elg og hjortevald

27.806

1

 

 

1

2

Våttåberget elg og hjortevald

11.866

1

 

 

1

2

Ytterøy hjortevald

14.639

1

 

 

1

2

Skogn - Markabygda Tildelings-område, bestandsplan 2013 – 2014.

 

135.618

 

 

 

 

 

15

Summering:

 

8

4

2

7

36


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/14 Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Ness, Ronglan

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, §§ 10, 11 og 13, godkjennes søknaden med et totalareal 1.668 da, og med et tellende areal på 1.164 da.  Arealet som ligger ved husene på gnr. 76/6 er ikke sammenhengende med øvrig areal, og kan ikke godkjennes som en del av rådyrvaldet. Videre godkjennes ikke omsøkt areal som er innmarksbeite, som tellende areal.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/14 Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger i 2014

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Leder og saksbehandler i viltnemnda gis fullmakt til å fordele fellingskvotene på rådyr i Levanger for 2014.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/14 Motorferdsel i utmark - Prosjekt Effektiv jervfelling - Bjørn Norberg

Saksprotokoll i Viltnemnda i Levanger - 05.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig (tidl. behandlet som fjernsak, nå protokollert. 

VEDTAK:

I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Bjørn Norberg tillatelse til utkjøring av åte med snøscooter til jervbås i Årenget.  Det gis 2 turer pr jervbås hver vinter fram til 15.2, f.o.m. vinteren 2013/14 og t.o.m. vinteren 2017/18.

Det forutsettes at nødvendige tillatelser fra grunneier og statlig miljøvernmyndighet foreligger for hver vinter. En annen person kan inngå i kjøringen dersom dette opplyses til kommunen.

Det forutsettes at kjøringen skjer etter de mest rasjonelle ruter. Søker skal føre logg for hvilke dager kjøringen er utført, og ved kommunens eventuelle forespørsel oppgi dette.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.05.2014 13:52 Sist endret: 13.06.2014 13:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051