Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Motorferdsel i utmark

ATV - Beltebil - Firehjuling - Helikopter - Motorbåt - Scooterløyve - Sjøfly - Skuterløyve - Snøscooter - Snøskuter - Terrengkjøretøy - Traktor

Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk:

 
I tillegg finnes det :


Søknad om dispensasjon sendes postmottak@levanger.kommune.nol (Levanger kommune, Servicekontoret, postboks 130, 7601 Levanger). 
Søknader for mennesker med nedsatt funksjonsevne sluttbehandles i sin helhet ved servicekontoret.
(Fra 1. januar 2011 skal søknader som omfatter kjøring innenfor grensene til Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark sendes direkte til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 7734 Steinkjer, postmottak@fmnt.no.)


Er dispensasjonssøknaden begrunnet i helsemesiige årsaker må legerklæring legges ved

 
Det må søkes minst 14 dager før kjøring skal skje. Søknader som ikke holder denne fristen må forvente å bli henvist til å benytte leiekjører. Det er til gjengjeld ikke alltid nødvendig å være presis på kjøredato, f.eks kan ukenr/måned/antall turer benyttes. Alle må før kjøring selv påføre oppstarttidspunkt på dispensasjonen.

 


Retningslinjer i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:

§ 6
Bestemmelsen benyttes i forbindelse med søknad om bruk av helikopter.
Eksempler på tillatelser:

 • Tillatelse kan gis for helikoptertransport av byggemateriell i henhold til godkjent byggeløyve.
 • I regulerte hyttefelt kan helikopterselskap gis løyve til transport av byggemateriell i henhold til godkjent byggeløyve i perioden 15. juni – 1. november. Søknader ut over denne periode/formål må søkes enkeltvis. Transport av materiell til normalt vedlikehold må utføres vinterstid med snøscooter.
 • For rullestolbrukere kan det gis inntill to landingstillatelser pr år ved egen hytte (som egen hytte regnes også hytte eid av foreldre eller egne barn). Tillatelsen kan gis i tidsrommet 15. juni – 1. november. I særlig viktige viltområder og verneområder kan tidsperioden innskrenkes.

Tillatelsene gis for inntill ett år. Helikoptertransport kan utføres hverdager i perioden 08.00-17.00.

Krav til søknaden:
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og fullstendig adresse på søker og eventuelt fører
 • Opplysninger om kjøretøytype (Snøscooter, 4- eller 6-hjuls terrengmotorsykkel, beltegående kjøretøy og lignende)
 • Registreringsnr. på kjøretøy (Gjelder ikke hvis det skal benyttes ervervskjører eller helikopter)
 • Formålet med transporten
 • Startsted og endested, ved all barmarkkjøring skal rute inntegnes på kart som vedlegges søknaden
 • Tidsrom/tidspunkt for kjøring, Nødvendig antall turer det søkes om skal oppgis
 • Dato og underskrift
 • Legeattest for transport av funksjonshemmede skal vedlegges søknaden
 • Søknader skal være kommunen i hende minst 3 uker før kjøring finner sted. Søknader som i henhold til gjeldende lovverk kan behandles administrativt vil normalt være behandlet innen 14 dager.
Publisert: 29.09.2009 12:07 Sist endret: 09.12.2011 22:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051