Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Motorferdsel i utmark

ATV - Beltebil - Firehjuling - Helikopter - Motorbåt - Scooterløyve - Sjøfly - Skuterløyve - Snøscooter - Snøskuter - Terrengkjøretøy - Traktor

Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk:

Søknad sendes til kommunen:

Søknader skal være kommunen i hende minst 3 uker før kjøring. Søknader som i henhold til gjeldende lovverk kan behandles administrativt vil normalt være behandlet innen 14 dager. Søknad om dispensasjon sendes postmottak@levanger.kommune.no (Levanger kommune, Servicekontoret, postboks 130, 7601 Levanger). søknadsskjema PDF - word

Er dispensasjonssøknaden begrunnet i helsemessige årsaker må legeerklæring legges ved skjema for erklæring PDF - word

Søknad som ikke holder fristen, må forvente å bli henvist til å benytte leiekjører. oversikt over leiekjørere (erverv) i Levanger kommune

 

Generelle krav til søknaden:

Kommunens skjema for søknad om dispensasjon etter motorferdsel i utmark skal benyttes.

Før søknad kan behandles må søknaden inneholde:

 • Søkers navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
 • Opplysninger om kjøretøytype (Snøscooter, terrengmotorsykkel, beltegående kjøretøy etc.)
 • Kart som beskriver tiltaket (kart over trasé, landing plass for helikopter etc.)
 • Tidsrom/tidspunkt for kjøring, Nødvendig antall turer det søkes om skal oppgis.
 • Beskrivelse av formål (hva som skal transporteres).
 • Grunneiers tillatelse.
 • Legeattest for transport av funksjonshemmede skal vedlegges søknaden.

 

 Forholdet til grunneier:

 

Motorferdselloven innskrenker ikke adgangen til grunneier og bruker etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Den enkelte kan normalt nekte motorferdsel på sin eiendom.
Grunneieren kan likevel ikke hindre redningstjeneste og lignende som skjer i henhold til nødrettsreglene, eller politimyndighetens motorferdsel hjemlet i den såkalte generalfullmakten

 Det er en forutsetning at søker har innhentet nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere før kommunen behandler en søknad om dispensasjon fra motorferdselloven.

 

Generelt for alle retningslinjer §§ 5, 5a og 6:

For dispensasjon gitt av kommunen til kjøring i henhold til forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gjelder følgende

Kjøretider:

 • Tillatelsen gjelder alle hverdager (24 timer)
 • Lørdag kl. 07:00 - 10:00 og 18:00 - 20:00
 • Søndag og helligdager 17:00 – 20:00 
 • Det gis anledning til utvidet ervervskjøring «palmelørdag» i tidsrommet kl. 06:00 - 20:00.

 Kjøretider transport for funksjonshemmede:

 • alle hverdager (24 timer)
 • lørdag, søndag og helligdager 06:00 – 12:00 og 16:00 – 20:00.

 Generelt for alle dispensasjoner:

 • På våren tillates normalt ikke kjøring etter 30/4
 • Det gis normalt ikke dispensasjon for kjøring med snøscooter innenfor det som defineres som kalvingsland (se Nibio- Kilden- Reindrift) etter 15. april eller 2. påskedag, for de årene påska avsluttes senere.

 Kjøretidene og retningslinjene til disse gjelder ikke for kjøring som er direkte hjemlet i loven, deriblant løypekjøring.

 

 

Publisert: 29.09.2009 12:07 Sist endret: 19.03.2021 11:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051