Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Jakt og fangst

Jakt og fangst
Ettersøkshund
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.


Fangst
Innenfor fastsatte jakttider, fangstmidler og fellingsperioder kan det drives fangst på følgende viltarter: bever, bisamrotte, beverrotte, grevling, mår, villmink, røyskatt, gaupe, jerv, rødrev, mårhund, ravn, kråke, skjære, svartbak, gråmåke, fiskemåke, lirype og fjellrype.
Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukers navn og adresse. Dette kravet gjelder ikke rypesnarer. Alle former for fangst krever grunneiers tillatelse.
Nærmere regler om fangst, tillatte fangstredskaper, utplassering av fangstredskaper, obligatorisk merking og varsling, krav om tilsyn, avliving av fanget vilt, melding til kommunen mm.:


Fellingsløyve - Fellingstillatelse - Fellingsrapport
Godkjente vald for jakt etter hjortevilt og bever mottar en årlig fellingstillatelse fra kommunen. Denne tillatelsen gjelder for et bestemt antall dyr av definerte kjønns- og aldersgrupper som kan felles. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse til valdansvarlig representant.
Fellingstillatelse skal være sendt ut innen 15. juni.

Etter at jakta er ferdig er den årlige rapporteringen av fellingsresultatet viktig for å kunne gjennomføre en god viltforvaltning. Det er viktig at de felte individers alder og kjønn blir riktig registrert for å kunne forutsi bestandens videre utvikling i området.


Jegeravgift
Den som skal drive jakte eller fangst i Norge må ha gyldig jegeravgiftsskort. Avgiften gjelder for hele landet og for jaktåret regnet fra og med 1. april til og med 31. mars. Jegeravgiftskortet kan også brukes til å dokumentere at man er registrert jeger ved søknad om erverv av våpen hos politiet og i butikken ved kjøp av ammunisjon.


Jegerprøve
Jakt og fangst fordrer kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta Jegerprøven.
Spørsmål om jegerprøven og eksamen jegerprøven kan rettes til Rune Sørholt, tlf. 99 69 23 17 evt. e-post: rune.sorholt@ntebb.no

Jegerregisteret
Jegerregisteret er et sentralt register over alle som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Registeret ligger hos Brønnøysundregistrene.

Storviltjakt
I Norge er storvilt definert som elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, brunbjørn, ulv, jerv og gaupe. For å jakte på storvilt i Norge, må jegerne ha godkjent skyteprøve for storviltjegere, ettersøkshund og fellingstillatelse.

Vald
Geografiske området som lokale myndigheter godkjenner for jakt på arter av hjortevilt og bever, og som tildeles fellingstillatelser fra viltmyndigheten.

Våpen

 

Publisert: 03.11.2009 10:43 Sist endret: 27.09.2010 13:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051