Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skogbruk


Dag Okkenhaug BævreKontaktperson: Dag Okkenhaug Bævre

 

 

 


Fakta om skogbruket i Levanger:

Produktivt skogareal: 275 000 dekar
Gjennomsnittlig årlig avvirkning 2012-2016:  45 000 m³
Gjennomsnittlig årlig ungskogpleie gjennomført 2012-2016: 2 600 dekar
Gjennomsnittlig årlig antall planter utplantet 2012-2016:  251 000 planter


NYE SKOGBRUKSPLANER FOR LEVANGER OG FROSTA

Skogbruksplaner er et godt hjelpemiddel for å hjelpe deg som skogeier til å ta de riktige valgene. I tillegg er miljøregistreringene i planen en forutsetning for hogst på eiendommen.

Dagens skogbruksplaner i Levanger er fra 2007, mens planen i Frosta er fra år 2000. På denne tiden har det skjedd mye i skogen og det er derfor behov for å få oppdatert planen. Regelverket som i stor grad styrer syklusen på skogbruksplanlegging er skognæringens miljøsertifisering. Sertifiseringen sier at hvert 15. år skal miljøregistreringene(nøkkelbiotoper/MIS-figurer) gjennomgås for å se om kvaliteten er god nok. Det ble gjort for Levanger og Frosta sommeren 2021. Tømmerkjøperne ALLSKOG, SB skog og Nortømmer konkluderte da med at kvaliteten ikke holder for en ny periode. Det betyr at en må bestille ny skogbruksplan med miljøregistreringer for å ha muligheten til å selge tømmer i årene framover.

Utarbeidelse av skogbruksplan for Levanger og Frosta er en del av Statsforvalterens hovedplan for skogbruksplanlegging. Prosjektet gjennomføres som en «fellestakst» noe som betyr at en styringsgruppe velger tilbyder og at skogeierne kommunene får tilbud om skogbruksplan av valgt tilbyder. Styringsgruppen for skogbruksplan har gjennomført en tilbudsinnhenting for å sikre best mulig pris på produktet til skogeierne. Dette er et krav fra statsforvalteren som innvilger tilskudd. Igjennom tilbudsinnhentingen ble Glommen Mjøsen skog er valgt som leverandør av skogbruksplan i prosjektet. De ble valgt på grunnlag av pris og tidsperspektiv på gjennomføringen.

Glommen Mjøsen skog har nå sendt ut informasjonsmateriell til alle skogeiere som har over 50 daa produktiv skog. Bestilling skjer på nett eller via papirskjema.

 Hva må du som skogeier gjøre;

  • Du kan bestille skogbruksplan på nett (Bestill skogbruksplan) eller benytte papirskjema som kom med informasjonsbrosjyren.
  • Søk om tilskudd. Detaljert beskrivelse ligger vedlagt.
  • Det er ditt ansvar som skogeier å kontrollere at eiendommen er riktig registrert. Dette er enklest å gjøre på NIBIO- Gårdskart (Søk gård (nibio.no)). Kontroller at alle teiger er med.
  • Når du bestiller plan kan du velge ekstra tilvalg som skogbruksplan i perm (leveres i utgangspunktet bare elektronisk), felt eller dronebefart behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2. og papirkart.  

Levanger kommune anbefaler at felt eller dronebefart behandlingsforslag i hogstklasse 1 og 2 bestilles. Dette vil være et godt hjelpemiddel for å vurdere ungskogpleiebehovet på eiendommen de neste årene.

Linker:
Info og bestilling av plan: Glommen-Mjøsen Skog

Facebook gruppe: Nye skogbruksplaner - Levanger og Frosta

 


Tiltaksstrategi Levanger 2020 PDF
Retningslinjene for veg- og driftstilskudd PDF

NMSK-tilskudd (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket):

Innsatsområder Bonitet/Strøk Areal og prosentandel Merknader
Nyplanting Alle 1,25 kr pr. utsatte plante Kostnadstak ved bonitet kr/da: G17/1400, G14/1250, G11/1025, G8/800.
Supplering Alle 20 % av kostnaden Maks. godkjente kostnad er 8 kr/plante. Minimumskravet til plantetetthet må være oppfylt.
Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering Alle boniteter 250 kr/daa og maks 60% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 700 kr/daa
Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) G14 og høyere 400 kr/daa og maks 80% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 800 kr/daa
Markberedning Flekking Alle 30% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 650 kr/daa
Kunstig kvisting Kun lauv og furuskog 600 kr/daa og maks 80% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 1000kr/daa. Kun lauv og furu.
Grøfting av fastmark For å få opp ny skog etter hogst. Tilskudd til supplerings-grøfting kan være aktuelt. 30 % av kostnaden Maks godkjente kostnad er 20 kr/m. Grøftearbeidet skal være forhåndsgodkjent av skogbruksmyndigheten.


Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»


 Retningslinjer for forvaltning og bruk av tilskudd til miljøtiltak i skog:

 
Fristen for å søke er 01.11.2019


Søknadsskjemaer >> 

 

Skogfond:

Alle skogeiendommer har en egen skogfondkonto. Når du som skogeier selger tømmer, skal 4-40 % (etter eget valg) av tømmerverdien avsettes til skogfond. Formålet er å sikre et bærekraftig skogbruk på eiendommen, blant annet å ved å etablere ny skog etter hogst. Skogfondet tilhører skogeiendommen, og skal brukes der av den som er skogeier.

Hvordan oppnå skattefordel?

Den del av tømmerinntekten som blir satt av til skogfond, beregnes ikke som skattepliktig inntekt. Beskatning skjer når pengene tas ut fra fondet, og brukes. Det er her skattefordelen oppstår, ved at bare en del av uttaket blir beskattet. Når du gjør uttak fra skogfondet til tiltak med skattefordel, blir 85 % av uttaket skattefritt.

Kommunen har ansvaret for kontroll av gjennomførte tiltak og anvisning av skogfondmidlene i henhold til gjeldende forskrift.

Lenker – skogbruk:

Publisert: 09.03.2010 10:07 Sist endret: 31.03.2022 12:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051