Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skogbruk

  Dag Okkenhaug BævreKontaktperson: Dag Okkenhaug Bævre

Fakta om skogbruket i Levanger:

Produktivt skogareal: 275 000 dekar
Gjennomsnittlig årlig avvirkning 2012-2016:  45 000 m³
Gjennomsnittlig årlig ungskogpleie gjennomført 2012-2016: 2 600 dekar
Gjennomsnittlig årlig antall planter utplantet 2012-2016:  251 000 planter

 

Tiltaksstrategi Levanger 2020 PDF

 

 

Retningslinjene for veg- og driftstilskudd PDF

 

 

NMSK-tilskudd (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket):

Innsatsområder Bonitet/Strøk Areal og prosentandel Merknader
Nyplanting Alle 1,25 kr pr. utsatte plante Kostnadstak ved bonitet kr/da: G17/1400, G14/1250, G11/1025, G8/800.
Supplering Alle 20 % av kostnaden Maks. godkjente kostnad er 8 kr/plante. Minimumskravet til plantetetthet må være oppfylt.
Ungskogpleie. Lauvrydding og regulering Alle boniteter 250 kr/daa og maks 60% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 700 kr/daa
Avstandsregulering i selvforynget lauv (or, osp, bjørk) G14 og høyere 400 kr/daa og maks 80% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 800 kr/daa
Markberedning Flekking Alle 30% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 650 kr/daa
Kunstig kvisting Kun lauv og furuskog 600 kr/daa og maks 80% av kostnaden Maks godkjente kostnad er 1000kr/daa. Kun lauv og furu.
Grøfting av fastmark For å få opp ny skog etter hogst. Tilskudd til supplerings-grøfting kan være aktuelt. 30 % av kostnaden Maks godkjente kostnad er 20 kr/m. Grøftearbeidet skal være forhåndsgodkjent av skogbruksmyndigheten.


Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»


 Retningslinjer for forvaltning og bruk av tilskudd til miljøtiltak i skog:

 
Fristen for å søke er 01.11.2019


Søknadsskjemaer >> 

 

Skogfond:

Alle skogeiendommer har en egen skogfondkonto. Når du som skogeier selger tømmer, skal 4-40 % (etter eget valg) av tømmerverdien avsettes til skogfond. Formålet er å sikre et bærekraftig skogbruk på eiendommen, blant annet å ved å etablere ny skog etter hogst. Skogfondet tilhører skogeiendommen, og skal brukes der av den som er skogeier.

Hvordan oppnå skattefordel?

Den del av tømmerinntekten som blir satt av til skogfond, beregnes ikke som skattepliktig inntekt. Beskatning skjer når pengene tas ut fra fondet, og brukes. Det er her skattefordelen oppstår, ved at bare en del av uttaket blir beskattet. Når du gjør uttak fra skogfondet til tiltak med skattefordel, blir 85 % av uttaket skattefritt.

Kommunen har ansvaret for kontroll av gjennomførte tiltak og anvisning av skogfondmidlene i henhold til gjeldende forskrift.

Lenker – skogbruk:

Publisert: 09.03.2010 10:07 Sist endret: 17.06.2020 12:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051