Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næring - landbruk/skogbruk

Mer koronapenger til næringslivet

Bedrifter i Levanger som er spesielt rammet av korona kan nå søke om å få dekket ekstrautgifter.

Levanger kommune har fått to millioner kroner fra staten som skal gå til bedrifter som er spesielt rammet av korona-pandemien.

Oppdraget fra staten er å få disse raskt ut til bedrifter som er ekstra hardt rammet av koronapandemien. «Spesielt ønsker kommunen å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Søknader om midler til fremtidig utvikling vil også bli vektlagt. Virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert. Søkere må begrunne dette.»

Bedrifter som omfattes av andre nasjonale ordninger vil ikke bli prioritert i denne lokale ordningen.

Proneo vil gratis bistå bedrifter som ønsker å søke. Ta kontakt med Tore Svartås i Proneo, epost: tore.svartaas@proneo.no, mobil: 905 72 240

***************************************** 

Starte eller utvikle bedrift ?

Næringsfondet for Levanger kommune kan gi støtte til deg som ønsker å utvikle en bedriftside eller som har en bedrift som har et utviklingsprosjekt. har 500.000 kroner

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet utvikling, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.

Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer i prosjektet, innkjøp av varer og tjenester, lån og/eller likvide midler.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle. 
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Her søker du: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2858&Cookie=0

Søknadsfrist 25. august 2021

 

 


 

 

Felles batterifabrikk i Levanger og Verdal

Sammen med Verdal kommune og Norske Skog har Levanger kommune sendt inn forslag om å bygge batterifabrikk med delt løsning I Verdal industripark og i Fiborgtangen næringspark.
- her leser du søknaden - PDF

På Ørin nord er 250 dekar ledig areal, på Fiborgtangen er det 400 dekar. Samlet er ikke dette nok til ønsket om 1.000 dekar. Men det er så mange andre fordeler med de to industriområdene at vi mener det et er godt alternativ, sier næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger kommune.

  • Levanger og Verdal er midt i en arbeidsregion med 200.000 innbyggere innen en times reisevei. Du når Norges teknologihovedstad innen en time.
  • Rundt 40.000 av disse har fagarbeider eller teknologiutdanning. Derfor vil det være mulig å skaffe de 2.000 ansatte som fabrikken ønsker seg.
  • Infrastrukturen ligger der. Det er kaifronter, jernbane og E6 på begge steder. I tillegg er det industrimiljøer som kan og vil tenke grønne etableringer. 
  • Innherred har også arbeidsplasser til flere i familiene til de som flytter hit. Vi er tett på internasjonal flyplass.
  • Ikke minst er områdene allerede regulert til industriformål. Det er ingen usikkerhet knyttet til arealtilgangen.

- En mulig løsning er selvgående skip som frakter deler mellom de to fabrikkanleggene. Det er 18 kilometer fra kai til kai. Fjorden er åpnet for autonom (selvgående) transport. Teknologien finnes, sier Okkenhaug.

Det har vært et tett samarbeid i prosessen mellom kommunene i Levanger og Verdal, Norske Skog Skogn AS, næringsforeningene i de to kommunene og Proneo. Proneo har vært innleid som prosjektledelse.

Det er totalt 82 kommuner som har spilt inn 100 tomtealternativer, opplyser jointbatteryinitiative. De vil nå bruke tiden framover til å gå gjennom alle alternativene før de finner 10-15 som er de mest interessante. Det skal ende opp med en endelig beslutning om hvor fabrikken som skal ha 2.000 ansatte skal ligge.

 


 

I 2020 ble næringsfondet for Levanger og verdal tilført fem millioner kroner. Mange kreative og gode søknader for å utvikle bedrifter videre kom inn. Resultatet er at fondet er tomt ved inngangen til desember 2020. Vi kommer til i tilføre fondet mer penger, men tidligst på tampen av første kvartal 2021. Levanger kommune ser at midlene kommer godt med. Vi når bedrifter og etablerere som ikke når opp i andre systemet. Derfor håper vi staten kommer med mer penger i 2021. Inntil videre kan vi derfor ikke behandle søknader.

Les mer regionalt næringsfond 

Til toppen av siden

 


 

Kommunen kan hjelpe deg som driver næring eller har et ønske om å etablere en bedrift.

 Starte bedrift= 

 

 

Lenke Filmfabrikken

 

Næringsklynge for deg som driver innen film, TV, foto eller animasjon. Kommunen står som eier, men har engasjert Tindved kulturhage for å hjelpe bedriftsetablerere og etablerte bedrifter innen disse næringene til å utvikle seg videre. Det er mulig å leie rimelig kontorplass i Filmfabrikken i en oppstartfase. Send epost til kontakt@filmfabrikken.no. Filmfabrikken ligger tett ved togstoppet på universitetsområdet på Røstad. Det er kommunen som eier bygget.

Næringslivet i Levanger

Den største næringen i sysselsetting er landbruket. Levanger er Trøndelags største landbrukskommune, og den tredje største i landet. Det er mange produsenter innen korn, melk og kjøtt. I tillegg er kommunen bønder store innen grønnsakproduksjon. Det finnes foredlingsanlegg for melk, kylling og storfekjøtt samt pakkerier for grønnsaker og egg i kommunen. I tillegg utvikler stadig flere bønder sine egne produkter i lokale gårdsutsalg.

Norske Skogs papirfabrikk på Skogn produserer hvert år rundt 500.000 tonn avispapir der det meste går til eksport.

Industrien består ellers av mange små og mellomstore bedrifter innen mekanisk industri som leverer over hele verden. Handel er også en stor næring, med kjøpesenteret Magneten som det store trekkplasteret.

I tillegg er Levanger en utdannings- og helseby. Sykehuset sysselsetter mange, det samme gjør Nord universitet med sine utdanninger innen helsefag, lærer- og lederutdanning.


Næringsplan
Gjennom samarbeidet mellom Verdal og Levanger kommuner er en felles Næringsplan med horisont fram til 2020 vedtatt.

 


 

Miljøfyrtårn
Levanger kommune oppfordrer virksomheter til bevissthet om miljø og konkrete tiltak for å bidra til et bedre miljø.Miljøfyrtårn - gå til nettside
 
Et aktuelt tiltak er miljøsertifisering av virksomheten.
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene i sertifiseringen er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.  .


Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år. Les mer om Miljøfyrtårn her
Levanger kommune tilbyr Miljøfyrtårnsertifisering for virksomheter i kommunen.
Ordningen organiseres/driftes gjennom samkommunen ved enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø.

Ordningen inngår i gebyrregulativet. Bedriftene betaler kr. 6.000,- ved 1. gangs sertifisering.
Gebyret dekker innleid sertifisør og diplom samt andel i kommunelisens og kommunalt arbeid.
 Til toppen av siden

Publisert: 02.01.2009 13:34 Sist endret: 17.08.2021 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051