Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturhistorie

Byarkiv
Se Levanger by 1837 - 1964

Kommunearkiv

Administrasjonssjefen har i følge kommuneloven og arkivloven ansvaret for kommunens arkiver, og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet skjer i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling og arkiv. Innholdet i administrasjonen sitt arkivansvar er ellers fastsatt i Forskrift om offentlege arkiv.

Administrasjonssjefen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til Dokumentsenteret i ISK v/enhetsleder (arkivleder). Arkivlederen har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen og er faglig overordnet arkivpersonalet. Arkivleder rapporterer til administrasjonssjefen.

Kommunens saksdokumenter, inkl. all korrespondanse til og fra kommunen, er som hovedregel offentlige.  Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov.  Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert epost, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven.

Kommunen er medlem av IKA Trøndelag Iks som er kommunens arkivdepot.

 Arkivkataloger 1837 - 2004.  

Lokalhistorisk arkiv

Se Lokalavdelinga

Riksarkivet

Riksarkivet er en del av Arkivverket. Riksarkivaren er leder for Riksarkivet og samtidig leder for Arkivverket.

Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett. Disse statsinstitusjonene har plikt til å avlevere sine arkiver til Riksarkivet når arkivsakene er blitt 25 år og er gått ut av administrativ bruk.
Riksarkivet oppbevarer også viktige arkiver etter privatpersoner og etter private virksomheter som bedrifter og organisasjoner. Riksarkivet ble opprettet i 1817.

Nærmere 117 000 hyllemeter (2007) arkivmateriale oppbevares i Riksarkivbygningens magasiner. Her er materiale tilbake til 1100-tallet og fra foreningstiden med Danmark, men det meste er fra etter 1814. Bestanden øker med omkring 5000 hyllemeter i året. Riksarkivet kan med rette betegnes som rikets kollektive hukommelse.

Statsarkiv

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv.  Riksarkivaren er leder både for Riksarkivet og hele Arkivverket. Leder for etaten er riksarkivar Ivar Fonnes.

De viktigste oppgavene til Arkivverket er å:

  • ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter
  • gjøre materialet tilgjengelig for bruk
  • føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
  • bidra til at private arkiver blir tatt vare på

Riksarkivarens myndighet er hjemlet i Arkivloven.

Kulturvern

Arkeologisk undersøkelse
*

 

Fornminne
*

Fortidsminne
*


Fredning


Kulturlandskap
*

Kulturminnevern
*

Kystkultur

Kystkultur er et samlebegrep for det som særpreget livet langs kysten av Norge. Det tenkes da mest på tiden før utjevningen av livsvilkår skjøt fart for alvor etter krigen.

Først i relativt ny tid har en blitt bevisst at livet langs kysten ikke var likt livet innover i fjordene og innlands forøvrig. Det er nå i gang innsamling av gjenstander, arbeidsmetodebeskrivelser, fortellinger og annet, hovedsakelig av historisk art, som skal belyse dette. Kulturarrangementer som Kystsogevekene og opprettelse av lokale museer i skjærgårdsommuner er en del av dette.

Mye arbeid blir også lagt ned i å ta vare på og restaurere båter,  bygninger, kulturlandskaper, husdyrraser og bruksgjenstander samt føre kunnskap videre ved å gi opplæring i gammelt håndverk til nye generasjoner.

Riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider for at alle deler av samfunnet skal se at kulturminner, kulturmiljø og landskap er viktige ressurser for samfunnet og den enkelte.

Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Direktoratet skal gi faglige bidrag til departementets arbeid med kulturminnevern.

Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har i denne sammenheng et overordnet faglig ansvar for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern.

Lokalhistorie
I lokalavdelinga finnes dokumentasjon om og fra kommunen. Dette har etterhvert blitt kommunens "lokale hukommelse" som består av bøker, småskrifter, klipparkiv, bilder, kart, gamle aviser, arkivmateriale mm.
Lokalhistorisk arkiv - se: Levanger Bibliotek

Slektsforskning
Levanger Biblioteks nettsider er hendige om du søker etter lokalhistorie eller slekt i og utenfor kommunen. Se: Lokalhistoriske lenker.
DIS har slektsmøter i lokalavdelinga.

Stedsnavn og emneord i klipparkivet
Levanger A til Å

 

 

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 30.03.2011 13:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051