Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om spillemidler idrettsanleggOrientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2017 PDF


Nyheter Spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet 2013-2014

 

 • Det ekstra tilskuddet til større interkommunale anlegg økes fra 20 % til 30 %
 • 2013 blir siste året for ordningen med spillemidler til «mindre kostnadskrevende anlegg». Fra og med 2014 blir det kun spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Laveste kostnad for nærmiljøanlegg blir imidlertid satt ned fra 80 000 til 50 000. Det vil fortsatt være forhøyede tilskuddssatser til nærmiljøanlegg – inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnad
 • Spillemidler til utstyr gjøres om til en permanent tilskuddsordning. Nytt av året er at lag, foreninger og særforbund kan søkes om spillemidler til utstyr for preparering av langrennsløyper. Idrettslag får dermed bedre muligheter til å anskaffe nødvendig utstyr som sørger for å gi gode løypeforhold. Det kan søkes om en tredel av kostnaden og 300.000 kroner er det maksimale tilskuddet per maskin.
 • Maksimalt tilskudd per anleggsenhet til nærmiljøanlegg er økt fra 200 000 til 300 000 kr. Det gis fortsatt inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnad, hvor grunnlaget for tilskudd er begrenset oppad til 600 000 kr f.o.m 2013/2014.
 • Det gis 1/3 av godkjent kostnad inntil 2 000 000 i tilskudd til Skateparkanlegg. Skateparken skal være avsatt til skateboard (og eventuell annen ikke-motorisert rullende aktivitet).Spillemidler til Lysanlegg
Det kan søkes om 1/3 tilskudd av godkjent kostnad inntil 700 000,- til lysanlegg for alle utendørsanlegg.

Det kan i tillegg søkes om rehabilitering av lysanlegg med PCB-holdige armaturer. I anlegg som turveier, turstier og turløyper, herunder lysløyper, hvor det fortsatt benyttes lysarmaturer med komponenter som inneholder PCB, kan det søkes om tilskudd til rehabilitering av lysanlegg forutsatt at det i nytt anlegg benyttes armaturer med lavt energiforbruk (eksempelvis LED-lys). Tilskuddets størrelse er 50 % av godkjente kostnader inntil 700 000,- Denne bestemmelsen kan etter særskilt vurdering av departementet også gjøres gjeldende for lysanlegg i andre typer idrettsanlegg.

Det har også blitt utviklet et system for aktivitetsstyrt utendørsbelysning, som sørger for optimalt lys kun der og når det trengs. Dette kan spare idrettslagenes lysløyper for store mengder energi.

------------------- 

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til å gi befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av idretten. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

Idrettsanlegg deles inn i;

 • Ordinære idrettsanlegg. Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, og det gis inntil 1/3 av godkjent kostnad i spillemidler.
 • Nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg, og det gis inntil 50 % av godkjent kostnad i spillemidler.


Forutsetning for å få spillemidler:

 • Idrettsanlegg som er tenkt planlagt/rehabilitert må melde inn anlegget til Levanger kommunes idrettspolitiske plan – Handlingsprogram anlegg 2012-2015. Innmeldinga skal behandles politisk.
 • Det er to muligheter for innmelding av nye anlegg i året;
  1. april og 1. september.
  Skal man søke om spillemidler påfølgende år MÅ anlegget meldes inn før 1. september, dersom det ikke allerede er en del av Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg. Ta kontakt med idrettskonsulenten for innmelding.
 • Planene for anlegg det søkes om midler til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent. Dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging. Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:

 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte.
 • Alle søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes elektronisk på mail til Idrettskonsulenten. Søknad om forhåndsgodkjenning behandles fortløpende, men må være på plass før spillemiddelsøknad. - skjema
 • Noen anleggstyper krever idrettsfunksjonell godkjenning av departementet. Søknaden skal likevel sendes kommunen, for veiledning av søknaden. Kommunen sender søknaden videre til fylkeskommunen som oversender til departementet.
 • Godkjenning gir ikke garanti for tilskudd


Veiledning til søknadsskjema forhåndsgodkjenning:

Søknad om Forhåndsgodkjenning må inneholde følgende vedlegg:

 1. Opplysning om anleggets plass i Levanger kommunes idrettspolitiske plan, hvor det vises til den politiske saken. Ved innmelding, ta kontakt med Idrettskonsulenten
 2. Behovsoppgave som beskriver behovet som er avdekket. Det skal særlig redegjøres for barn og unges behov
 3. Enkelt kostnadsoverslag med enkel beskrivelse av hovedpostene
 4. Enkel finansieringsplan med enkel beskrivelse av hvordan de ulike hovedpostene skal finansieres
 5. Foreløpig plan for drift
 6. Universell utforming – beskriv hvordan anlegget planlegges universelt utformet. Kulturdepartementets veileder for Universell utforming av idrettsanlegg PDF
 7. Situasjonsplan (Målestokk 1:1000 eller 1:1500). Kart skal vise samlet arealdisponering og hovedtrekk i terrengbehandling, angi høydekurver som viser anlegget sett i sammenheng med området rundt, samt vise tilgang til anlegget
 8. Dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelse og landskapet rundt anlegget – en beskrivelse av hvordan anlegget tenkes tilpasset omgivelsene.
 9. Tegninger av Idrettsbygninger som er et tilleggskrav til generelle bilag for idrettsbygninger og innendørsanlegg, og gjelder plan-, snitt- og fasadetegninger (1:100)


Søknad om spillemidler:

 • Alle søknader skal sendes elektronisk på www.idrettsanlegg.no. Her finner du søknadsskjema, ulike maler og brukermanual.


Søknadsfrist Levanger kommune;


Veiledning til søknad spillemidler:

Klikk for skjema i word
Sjekkeskjema anlegg (word)

Søknad om spillemidler må inneholde følgende vedlegg:

 1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med godkjenningsstempel
 2. Detaljert kostnadsoverslag. Mal kostnadsoverslag (excel)
 3. Detaljert finansieringsplan. Mal finansieringsmal (excel)
 4. Plan for drift med budsjetterte utgifter og inntekter. Mal drift (excel)
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn. Denne retten skal ha hjemmel i ett av følgende forhold;


Tinglyst eiendomsrettTinglyst feste-/leierettAvtale mellom kommune/fylkeskommune

Ta kontakt med idrettskonsulenten i Levanger kommune for mer informasjon og veiledning.


Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. november 2016 er det åpnet for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2017. Søknadsfristen i 2017 er også 1. mars 2017.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no  

Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknadinnenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Bevilgningen skal i tillegg dekke kostnadene ved å forvalte ordningen. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentviseavkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende beløpet i senere søknadsrunder.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

 • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
 • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
 • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.


Frist for innsending av regnskapssammendraget og vedlegg til Levanger kommune v/ Idrettskonsulenten er 31. desember 2016.

Følgende vedlegg skal følge regnskapssammendraget:

 • Eget anleggsregnskap
 • Originale bilag for alle utbetalinger og innbetalinger
 • Bank-/postkontoutskrifter

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget.

Jfr. Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift 2017 pr. 09.11.16 PDF

Til toppen av siden

Publisert: 14.06.2013 14:28 Sist endret: 07.03.2019 10:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051