Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kultur- og idrettstilskudd

FELLES  SØKNADSSKJEMA - LOGG INN HER

Søknader behandles halvårlig, se type nedenfor for særskilte frister.
Søknadsfrist vår: 1. februar
Søknadsfrist høst: 1. oktober
Det beregnes 3 ukers behandlingstid fra søknadsfrist. 

Alle lag og foreninger som søker om tilskudd fra Levanger kommune må være registrert som arrangører i levanger.friskus.com 


Oppstartstilskudd

 • Alle nystartede lag og foreninger i Levanger kan søke om støtte til oppstart av sin organisasjon

 
De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet.
Til toppen av siden - søknadsskjema


Aktivitetstilskudd

Levanger kommune inviterer innbyggere og organisasjoner til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune. 

Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer o.l., eller tiltak som ellers skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter.


Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Våre samfunnsmål er:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge


I søknaden må det skrives om hvordan aktiviteten/arrangementet/prosjektet skal gjennomføres og hvilke grupper som er målgruppe. Det må også legges ved budsjett.

Følgende formål prioriteres:

 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
 • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere
 • Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune
 • Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til  samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner
 • Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

Til toppen av siden - søknadsskjema


Inkluderingstilskudd - retningslinjer og kriterier

Søknadsfrist: 1. februar

Formål
Målet med tilskuddet er å bidra til økt inkludering av barn og ungdom som på grunn av økonomiske og/eller sosiale barrierer ikke deltar i organisert aktivitet. I tillegg er det et mål å øke foreldres deltagelse og engasjement i lag og foreninger.

Hva er inkludering?
Inkludering i fritidsaktiviteter handler om at lag og foreninger tilpasser sine aktiviteter for å gjøre organisasjonen enda mer tilgjengelig for de som står utenfor i dag.

Hvem kan søke?
Alle frivillige lag og organisasjoner registrert i Levanger kommunes lag- og foreningsregister.

Hva kan det søkes på?

 • Tiltak for barn og ungdom som av ulike grunner ikke deltar i organisert aktivitet pga. familiens sosiale og/eller økonomiske situasjon
 • Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.
 • Tiltak for å involvere flere foreldre/foresatte i frivillighet og aktivitet.

 
Forutsetninger for søknad:

 • Søknader skal være forankret i styret.
 • Tiltaket/aktiviteten har oppstart i løpet av inneværende år

 
Rapportering:

 • Innsending av rapport med beskrivelser/erfaringer som kan deles i en felles idébank på kommunens nettsider senest 6 mnd. etter oppstart. Sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, merk: Inkluderingstilskudd

 Til toppen av siden - søknadsskjema

 


 

 

Rehabilitering av grendehus

 

 • Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
 • Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus ved større tiltak som gjennomføres både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
 • Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket
 • Tilstandsrapport for huset og siste årsregnskap skal ligge ved søknaden


De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet. Søknadsfrist 15. juni, behandles en gang i året.

OBS! Dette tilskuddet kan forveksles med spillemidler til kulturbygg, hvor fylkeskommunal søknadsfrist er 1. juni. For de som ikke allerede har sendt spillemiddelsøknad til kommunen på dette for 2019, er ikke dette aktuelt for evt. i 2020. Dette vil bli annonsert i god tid.
Til toppen av siden - søknadsskjema 


Løypetilskudd

Det ble vedtatt nye kriterier for løypetilskudd i Levanger kommunestyre 12. desember 2018 – PS 77/18:

 1. Dagens løypetilskudd på årlig kr. 250 000 i støtte til innkjøp av maskiner og utstyr, gjøres om til årlig driftstilskudd som fordeles på aktuelle lag og foreninger som kjører løyper for allmennheten
 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele det årlige driftstilskuddet til aktuelle lag og foreninger, som baserer seg på løypetilbudet som gis.
 3. En vesentlig andel prioriteres til løypekjøring til Frolfjellet, som er det desidert mest besøkte og mest snøsikre utfartsstedet i Levanger. Dette forutsetter løsning for videre løypekjøring på Frolfjellet.
 4. Intensjonen er at løypetilskuddet økes når dette er økonomisk forsvarlig. 

 
Fordelingen vil bli gjort basert på en helhetlig vurdering av det tilbudet som gis i form av løypenett, snøsikkerhet og geografisk spredning. Dette følges opp ved enkel innrapportering og oppfølging.

Klikk for skjema som PDF Innrapporteringsskjema PDF

Kontaktperson: Kjersti Nordberg
Til toppen av siden - søknadsskjema


Andre søknader

Eks. Langsiktige avtaler mellom kommunen og frivilligheten

Midler for å sikre kultur/aktivitetstilbud generelt, sikre kultur/aktivitetstilbud for spesielle grupper, avtaler med frivillige organisasjoner som supplerer kommunens, ikke lovpålagte, tjenestetilbud vil bli utlyst ved revidering av avtaler. 
Til toppen av siden - søknadsskjema

Publisert: 15.02.2016 08:34 Sist endret: 09.11.2021 14:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051