Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kultur, idrett og fritid

  • kommunedelplan kultur
  • temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune. Rammer for anleggsplanen er gitt i lokale føringer fra kommunestyret, herunder planstrategien, Kommuneplanens samfunnsdel , Kommunedelplan kultur  og gjeldende Idrettspolitiske plan (2010-2025). Planen inngår i beslutningsgrunnlaget for Kommunedelplan kultur og økonomiplanen. Lokale, regionale og nasjonale føringer er linket i siste del av planen. 
    Mål 2030 og strategier 2015-2018 i anleggsplanen er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger. Disse prioriteringene kommer i tillegg til de statlige føringene. Anleggsplanen er også førende for sektorer i kommunen med ansvar for arealplanlegging for å sikre tettstedsnære områder for leik, idrett og aktivitet, samt for kommunale anlegg og friluftsområder. Planen er ment å stimulere til økt samarbeid om anlegg – lokalt og regionalt.
  • "God sommer" - fritidstilbud funskjonshemmede
  • lag og foreninger
  • nærmiljøanlegg
  • spillemidler idrettsanlegg
  • spillemidler kulturbygg

 

Levanger idrettsråd
Levanger Idrettsråd (IR) er et fellesorgan for idretten i kommunen, organisert i NIF gjennom idrettskretsen og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i IR i sin kommune.

Levanger IR skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen, og være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Publisert: 02.01.2009 13:29 Sist endret: 05.09.2016 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051