Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Innvandring og innreise

Arbeidstillatelse
Arbeidsinnvandring
En arbeidstillatelse gir rett til å arbeide i Norge

 
Flyktninger og beskyttelse
Asylsøker er en person som kommer til landet ved egen hjelp for å be om beskyttelse.  Vedkommende bor i statlig mottak til endelig svar på søknaden foreligger.  Asylsøkerne kommer fra ulike konfliktområder i verden.  Det er staten som bærer kostnadene.

Statlig mottak er bosted for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknaden. Etter endelig vedtak i saken blir de normalt boende enda en periode i statlig mottak før bosetting eller utreise.

Begrepet flyktning brukes om personer som er innvilget opphold i landet. Kommunene mottar integreringstilskudd for disse. Tilskuddet har en gitt sats per år per bosatt flyktning og blir utbetalt for en periode over fem år. Flyktning brukes som betegnelse på en person som er på flukt fra krig, uroligheter, menneskerettighetsovergrep, miljøkatastrofer m.m.

Begrepet innbefatter tre kategorier for oppholdstillatelse :

  • opphold på asylgrunnlag- å få asyl innebærer beskyttelse mot å bli sendt tilbake. En utledning som får asyl i Norge, får status flyktning.
  • opphold på humanitært grunnlag- vanlig betegnelse på tillatelse som gis til asylsøkere som ikke fyller kravene til asyl, men som har flyktningelignende bakgrunn, eller hvor menneskelige hensyn taler for det.
  • kollektiv beskyttelse/midlertidig beskyttelse Midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse kan innvilges personer i en massefluktsituasjon på kollektivt grunnlag, det vil si etter en gruppevurdering. Eventuelle asylsøknader stilles i bero i inntil tre år. Slik tillatelse danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse de første fire årene. I dag gjelder midlertidig beskyttelse for svært mange kurdere.


Overføringsflyktning er et begrep som brukes om de som har kommet til Norge gjennom et organisert uttak, vanligvis i samsvar med FN’s høykommissær for flyktninger (UNCHR)

Begrepet kvoteflyktning er mye brukt. Stortinget fastsetter årlig kvoten for hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot. Stortinget bevilger midler for overføring av x antall flyktninger i året.

Enslig mindreårig, asylsøker, flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag som er under 18 år og uten foreldre eller andre med forelderansvar i Norge.

Innvandrere er en fellesbetegnelse på personer som er født i utlandet, fast bosatt i Norge, som har foreldrene som begge er født i utlandet. Det er en fellesbetegnelse på en person med utenlandsk bakgrunn som bor i Norge, uansett årsak til innvandring

Bosatt flyktning, person med opphold på humanitært grunnlag eller person med kollektiv beskyttelse som flytter ut av statlig mottak og blir ordinær innbygger i en kommune. Begrepet omfatter også overføringsflyktninger og andre som ikke er innom statlig mottak. Personer som trenger offentlig hjelp, må bosette seg i den kommunen som staten ved Utlendingsdirektoratet og kommunen blir enige om.

Bosettingskommune betegner den kommunen en flyktning er blitt bosatt i etter avtale mellom kommunen og Utlendingsdirektoratet.

Introduksjonsprogram Et introduksjonsprogram et helhetlig tilbud om grunnleggende kvalifisering for nyankomne flyktninger innenfor en avgrenset periode. Levanger kommune benytter slikt introduksjonsprogram.

Asylmottak - Flyktningemottak
frivillig botilbud for asylsøkere som kommer til Norge.
Staten (Utendingsdirektoratet, UDI) har ansvaret for å opprette og betale for asylmottakene. Driften av disse skjer gjennom kommuner eller private.

Transittmottak (transitt betyr gjennomreise)
mottak for første oppholdssted, for nyankomne som ønsker asyl, etter at søknader er vurdert må asylsøkerne enten reise ut igjen av landet (avslag), eller til et asylmottak eller privat boforhold.

Oppholdstillatelse
En oppholdstillatelse gir rett til å bo i Norge

Til toppen av siden

Publisert: 02.11.2010 10:31 Sist endret: 25.02.2020 20:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051