Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Innbyggerrettigheter


Innbyggerinitiativ
Innbyggerinitiativ innebærer at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne eller minst 300 personer står bak forslaget. For Levanger vil det følgelig være tilstrekkelig med 300 personer.

 

Minsak.no - foreslå sakerHer kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken.
Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.
Når  forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

 

Barne- og ungdomsrepresentant - (Barnerepresentant)

 

 
Hei, alle barn og unge i Levanger kommune !
Dette er en melding fra Barne- og ungdomsrepresentanten i Levanger kommune.

Visste du at det finnes en person i alle kommuner som skal ta vare på barn og unges interesser i alle plansaker ?

Barn og unge under 18 år har rett til å bli hørt i alle saker som dere er opptatt av når det gjelder plansaker.

En viktig del av jobben til Barne- og ungdomsrepresentanten er å fortelle politikere og byråkrater hva barn og unge selv mener om arealplanleggingen, slik at de kan ta hensyn til dette når de skal bestemme. For å kunne greie det, er jeg avhengig av meldinger fra dere.

Har du / kameratgjengen / klassen /barnehagen meninger om trafikk, lekemiljø, det fysiske miljøet for ungdom, miljøvern, helse, miljø og sikkerhet?
Er det noe på gang i nærmiljøet ditt eller i kommunen som du/ dere mener vil få konsekvenser for barn og unge?


Folkeregister
D-nummer
Et D-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i folkeregisteret, og brukes som identifikasjon på lik linje med fødselsnummeret. For eksempel for å åpne bankkonto i Norge, kjøpe eiendom, eller i forbindelse med skattekort.
Tildeling og endring av D-nummer utføres av Personregisteret, Skatt nord.

Fødselsattest
Kopi av fødselsattest får du ved å kontakte folkeregisteret.

Fødselsnummer - Personnummer
Fødselsnummeret består av fødselsdato (første 6 siffer) og personnummer (siste 5 siffer), altså totalt 11 siffer.
Fødselsnummer fastsettes for alle bosatte og alle som fødes i Norge. Fødselsnummer fastsettes også for utenlandsboende norske statsborgere til bruk i pass.
Tildeling og endring av fødselsnummer utføres av Personregisteret, Skatt nord.

 

 
 

 


Personregister
Definisjoner i følge Personopplysningsloven:
Personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen
Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson
Behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter

 

 


Inkludering og likestilling
Antirasisme
*

Diskriminering
*

Integrering
*

Likelønn
*

Rasisme
*

Innsynsrett
Miljøinformasjon
*

Menneskerettigheter
*

Oppholdstillatelse
Arbeidsinnvandring
*

Bosettingstillatelse
*

Familiegjenforening
*

Familieinnvandring
*

Innvandring
*

Personnavn
Etternavn - Fornavn - Mellomnavn
Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn og kan i tillegg ha mellomnavn. Enhver har plikt til å bruke sitt fornavn og etternavn som personnavn. Ingen kan ta, endre eller sløyfe navn på annen måte enn etter navneloven.
Senest når barnet fyller seks måneder, skal den eller de som har foreldreansvaret for barnet, sende melding om hvilket navn barnet skal ha.


Navneendring


Slektsnavn


Personvern

Kredittopplysninger
*

Overvåkning
*

Persondata - Personopplysninger

  • slett meg -  hjelp til sletting av info på nett mm


Personregister
*

Taushetserklæring - Taushetsplikt - SNL

 

 

Statsborgerskap

 

 

Verge 

Hjelpeverge
I den nye vergemålsloven fra 2013 er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge.

Mindreårig
person som ikke har nådd lovens myndighetsalder, som fra 1979 er 18 år

Overformynderiet
Fylkesmannen har nå ansvar for vergemålssaker, og overformynderiet i kommunene er lagt ned.

Umyndig
fellesbetegnelse for mindreårige (personer under 18 år) og umyndiggjorte. Regler finnes først og fremst i vergemålsloven av 26. mars 2010, som trådte i kraft 1. juli 2013.
I den nye loven er begrepet "umyndige" erstattet med "personer under vergemål". Personer under vergemål kan som hovedregel ikke råde over sine midler eller inngå bindende avtaler. Det er i stor grad vergen som handler for dem i formuessaker - SNL

Vergemål
det å ha en verge som har kompetanse til å foreta rettslige handlinger eller råde over ens midler


Visum

Publisert: 24.02.2009 12:27 Sist endret: 07.10.2021 07:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051