Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Beredskap og sikkerhet


 
Krisehåndtering

Beredskapsplaner
En beredskapsplan skal sikre at alle ressurser er kartlagt på forhånd, at rutiner for ulike hendelser er beskrevet og oppgavene fordelt mellom ulikt personell og materiell.

 

Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra.

De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du råd om hva som bør være på plass i ditt eget lager

Vi anbefaler å gå inn på www.sikkerhverdag.no

Egenberedskap

 


Redningstjeneste
en integrert tjeneste under et felles koordineringsapparat som har ansvaret for alle typer redningsaksjoner, både sjø-, land- og flyredning. Tjenesten utføres som et samvirke mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper.

Justisdepartementet har ansvaret for redningstjenesten i Norge. Tjenesten er operativt organisert med to hovedredningssentraler (HRS) og 28 lokale redningssentraler (LRS) samt 16 flyredningssentraler

Sivilforsvaret
er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten.
I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift av tilfluktsrom og evakuering.

  • har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre aktører innen den norske redningstjenesten
  • bidrar til hjelpearbeid ved katastrofer i andre land
  • inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
  • sivilforsvaret.no


Tilfluktsrom

Det er 71 tilfluktsrom i Levanger. Fem av dem er offentlige og de andre er private. De private tilfluktsrommene er for de som til vanlig oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Det er eier eller bruker av bygget som er ansvarlig for å informere som er der, f.eks. ansatte, elever , beboere og beøkende.

De offentlige tilfluktsrommene ligger her:
• Rådhuset Levanger, Håkon den godes gate
• Levanger Brannstasjon, Moafjæra 39
• Vianor Trekanten Industriomr., Okkenhaugvegen
• Leif Ødegård/Stakset Sport, Håkon den godes gate 17/19
• Galleri Nåløyet, Kirkegata 29

Hvorfor er det ikke nok tilfluktsrom til alle?
Fordi tilfluktsrom skal også benyttes sammen med evakuering av befolkningen fra enkelte områder. Vi bor spredt i Norge og det koster mye å bygge tilfluktsrom. Dessuten er sannsynligheten for krig og luftangrep mot sivilbefolkningen i Norge liten.

Hvor lang tid tar det før man kan bruke tilfluktsrommene?
Tilfluktsrommene skal være klare til å tas i bruk på 72 timers varsel. Sivilforsvaret har ansvaret for klargjøring og drift av de offentlige rommene. Eiere og brukere av private tilfluktsrom har tilsvarende ansvar for sine tilfluktsrom.

Bygges det tilfluktsrom i dag?
Det er ikke bygget tilfluktsrom siden 1998. Som tiltak for beskyttelse av befolkningen, er evakuering til trygge oppholdssteder noe som jobbes med, og som i mange tilfeller vil være mer treffende enn bruk av spesialbygde tilfluktsrom.

Hva er tilfluktsrom?
Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved
krigshandlinger. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er plassert i områder man før regnet med at behovet var størst.


 Verneplikt
Verneplikta varer for tjenestedyktige menn fra det året en fyller 19 til og med det året en fyller 44 (55 for vernepliktig befal).
Verneplikta innebærer i denne perioden en tjenesteplikt på inntil 19 måneder, der de 12 første normalt fullførest som førstegangstjeneste.


Førstegangstjeneste
Verneplikta innebærer en tjenesteplikt på inntil 19 måneder, der de 12 første normalt fullførest som førstegangstjeneste.


Innrullering
Norske statsborgere blir innrullert/innkalt til verneplikten det kalenderåret kvinner og menn fyller 17 år (årskull). Personer som er fylt 24 år vil normalt ikke bli innkalt til sesjon og blir derfor ikke pålagt verneplikt. Dette kan gjelde personer som har flyttet tilbake fra utlandet, nye statsborgere etc.
I følge Grunnloven, har altså borgere en lik plikt til å tjenestegjøre.


Militærnekting
nekte å utføre verneplikt i de militære styrker. Den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste kan straffes med fengsel fra 3 måneder inntil 2 år.

Sesjon
Oppmøte på et av Forsvarets sesjonssenter. Her blir du testet grundigere, og evt. fordelt til en tjeneste i Forsvaret. Målsettingen for sesjon er å finne ut om du er tjenestedyktig eller ikke. Tjenestedyktig betyr at du tilfredsstiller Forsvarets krav til helse, teoretiske kunnskaper og sosiale evner.

Sivilarbeid - Siviltjeneste
Søknad kan tidligst fremmes ved sesjon eller etter at den vernepliktige er klassifisert på annen måte. Politimesteren innhenter søkerens muntlige forklaring. Blir søknaden innvilget, må den vernepliktige avtjene sivil verneplikt. Loven er blitt tolket slik at det kreves en pasifistisk oppfatning for fritaking; såkalt situasjonsbetinget militærnekting er ikke godtatt.

Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2009 12:27 Sist endret: 02.03.2022 12:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051