Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Psykososialt kriseteam

Kontakt>

Psykososialt kriseteam er sammensatt av fagfolk med spesialkompetanse. Teamet skal primært bistå innbyggerne (rammede og pårørende) i krise og ved katastrofer, og bidra til at kriser som krever akutt, tverrfaglig tilnærming blir håndtert på en forsvarlig måte.

Med kriser og katastrofer menes dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesker og som går utover det enkeltmennesket vanligvis takler alene eller ved hjelp av fagpersoner og sosiale nettverk.

Hovedmålet er å skaffe oversikt og gi akutt psykososial førstehjelp til kriserammede og pårørende, og rådgivning og veiledning til andre som har ansvar for å håndtere kriser, for eksempel ledere.

Med psykososiale tiltak menes målrettede tiltak som settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper i å håndtere akutte, psykologiske stressreaksjoner. Hensikten er å forebygge framtidige helseproblemer. Psykososial hjelp er frivillig, og skal ikke erstatte familien eller andre nære personers støtte til de rammede.

Det er mye i livet som den enkelte kan oppleve som en krise. Ved sorgreaksjoner etter livshendelser som dødsfall, samlivsbrudd eller andre hendelser er fastlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, psykolog, prest eller andre fagfolk være aktuelle støttespillere. På samme måte vil lærer, miljøterapeut eller andre som jobber eller er i omgivelsene til den som opplever krisen være aktuelle hjelpepersoner.  

Kommunens kriseplan og kriseteam skal iverksettes i forbindelse med kriser og katastrofer som normalorganisasjonen ikke kan håndtere.

Hvilke hendelser aktiverer vanligvis psykososialt kriseteam?

  • dødsulykker
  • drap
  • selvmord
  • uventet barnedød
  • naturkatastrofer der enkeltmennesker blir spesielt rammet
  • andre hendelser som f. eks terror

 
I vurderingen av hva som aktiverer teamet må det tas hensyn til situasjon og kontekst, hvem som er rammet, omfang osv. Alvorlige og uventede hendelser, især de som rammer eller involverer barn og unge må vurderes særskilt. Om grupper eller enkeltpersoner har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet, eksempelvis ved ran, voldtekt, gisseldrama, eller ved situasjoner hvor personer er savnet over tid, vil det være aktuelt med bistand fra det psykososiale kriseteamet.

Hvilken oppfølging som gis, avklares i det enkelte tilfellet ut fra behov. Teamet jobber akuttbasert, og oppfølging av enkeltpersoner og grupper følges vanligvis opp i tiden etter krisen av fagpersoner i linja (de ulike enhetene og avdelingene).

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

Melding om behov for psykososial oppfølging kommer i hovedsak fra AMK, legevakt, politi og brannvesen. Melding gis til leder for det psykososiale kriseteamet for vurdering om teamet skal aktiveres.

Kontaktpersoner i kommunal kriseledelse:


Ledelse, psykososialt kriseteam


Støtte ved psykososiale kriser er tjeneste som gis ut fra:

 Til toppen av siden

Publisert: 10.08.2018 08:18 Sist endret: 21.04.2022 13:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051