Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste - PPT

PP-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere.
Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et godt læringstilbud til barn med særlige vansker og behov. Barnehagen /skolen og PPT kartlegger vansker og vurderer muligheter, mens PP-tjenesten har selvstendig ansvar for sakkyndig vurdering av spørsmål om spesialundervisning for barn i skolen og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.

Du kan henvende deg til PP-tjenesten hvis du får/har spørsmål om :

  • Barnets utvikling - gjerne tidlig små barn
  • Barnets sosiale vansker - og følelsesuttrykkene deres
  • Språkvansker hos barnet - bl.a. logopedisk behandling
  • Lærevansker hos barnet - f.eks. fagvansker som lesing, regning
  • Konsentrasjon og oppmerksomhet - og spørsmål rundt ADHD
  • Atferdsvansker - om barn og unges utagering
  • Barnets arbeidsmiljø - fysisk og psykososialt miljø i barnehage og skole

 

Kontaktpersoner PPT
Funksjon/skole/enhetKontakt/merknad
Fagleder Jan Gunnar Johnsen
Kontor Linda Nøstvold Svendgård
Logoped, førskole Jon-Asle Tronstad
Logoped, grunnskole Marieke Scherjon
Barnehager

Bente Stene

Ekne barneskole

Line Halland Gresdahl

Frol barneskole Inger Marie Hynne Kvaal 
Halsan barneskole

Marieke Scherjon

Levanger ungdomsskole Rolv Sandø
Levanger voksenopplæring Rolv Sandø
Markabygda montessoriskole

Camilla Govasli Altø

Nesheim skole Ida Botterli Mollan
Skogn barne- og ungdomsskole Erik Guddingsmo og Line Halland Gresdahl
Vårtun kristne grunnskole Erik Guddingsmo
Ytterøy barne- og ungdomsskole

Marieke Scherjon

Åsen barne- og ungdomsskole

Camilla Govasli Altø

 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT
Alle kommuner og fylkeskommuner skal i henhold til § 5-6 i opplæringsloven ha ei pedagogisk-prsykologisk tjeneste. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PPT skal vider sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Spesialundervisning
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jfr. § 5.1 i opplæringsloven.

I vurderingen av hva for opplæringstilbud som skal gis, skal det særlig legges vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder andre elever, jfr. § 2-2 og § 3-2 i opplæringsloven

Logoped
En logoped er en person som praktiserer logopedi, og dermed behandler eller forsker på kommunikasjons- og eller svelgevansker. Logopedi (av gresk  logos - språk og pedes - barn) er et fag- og forskningsfelt som handler om hvordan mennesker kan overvinne fysiske eller kognitive skader eller defekter som forårsaker vanskeligheter med å kommunisere og/eller svelge. 

Audiopedagog
En audiopedagog (tidligere døvelærer, hørselslærer) er en lærer eller en førskolelærer som har utdannelse i spesialpedagogikk for å undervise døve og tunghørte elever. Audiopedagoger jobber blant annet i skoler, barnehager, kompetansesentre, hørselssentraler, og på hjelpemiddelsentraler.

Publisert: 13.10.2009 08:59 Sist endret: 06.09.2021 17:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051