Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreldrebetaling og moderasjoner

Makspris

Maksprisen for 2022 er 3.315 kroner per måned fra 1. januar. Fra 1.august 2022 settes maksprisen ned til 3.050 kroner pr. måned. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private..

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

 

Moderasjonsordninger
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det skal etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager betales maksimalt 6 prosent av husholdningens person- og kapitalinntekt for barnehageplass. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage.  Betaling for mat kommer i tillegg.

Familier med lavere inntekt enn 607 750  kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt. Familier med barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Vedtak om redusert foreldrebetaling gis for ett barnehageår av gangen. Foresatte som har rett til redusert foreldrebetaling må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.

Beregningen av vedtaket blir fattet ved innhenting av opplysninger av siste års selvangivelse. Om siste års selvangivelse ikke foreligger, kan annen inntektsdokumentasjon vedlegges søknaden. Et eventuelt vedtak vil bli fattet fra den 1. i påfølgende måned.

Foreldre til barn som starter i barnehage midt i året kan også søke om redusert foreldrebetaling. Betaling av kost (matpenger) kommer i tillegg til eventuell reduksjon i foreldrebetalingen.

Gratis kjernetid:

Alle 2- 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje med maksimalprisen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Vedtak om 20 timer gratis kjernetid i barnehage gis for ett barnehageår om gangen. Foresatte med rett til redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. 

Beregningen av vedtaket blir fattet ved innhenting av opplysninger av siste års selvangivelse. Innhenting av inntekstinformasjon blir gjort av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Om siste års selvangivelse ikke foreligger, kan annen inntektsdokumentasjon vedlegges søknaden. Et eventuelt vedtak vil bli fattet fra den 1. i påfølgende måned.

Foreldre til barn som starter i barnehage midt i året kan også søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

Betaling av kost (matpenger) kommer i tillegg til eventuell reduksjon i oppholdsbetalingen.

 

Søknadsskjema

 

Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av "Lønn og tilsvarende ytelser" sammen med "Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv." på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrert partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak
Søknader blir behandlet fortløpende. Vedtak vil gjelde fra måneden etter at søknad er mottatt.

Søknadsfristen for å få innvilget reduksjon fra og med 01.08.2022 er senest 01.07.2022. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i påfølgende måned. Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er siste selvangivelse evt. annen bekreftelse på inntekt. Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig. Vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling av kost kommer i tillegg. Søskenmoderasjon er inkludert i prisen i vedtaket.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

 

 


Foreldrebetaling - Utdanningsdirektoratet

 

 

Ved spørsmål – ta kontakt med:

Marit E. Aksnes - Kommunalsjef Oppvekst

Marit E. Aksnes
Kommunalsjef Oppvekst

Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2015 08:19 Sist endret: 16.03.2022 12:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051