Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Barnevern og familievern


 Barnevern - [ansvarlig enhet

Økt tilgjenglighet på telefon hos barneverntjenesten;
Telefon: 969 40 361 -  hver dag fra kl. 09:00 - 11.00 og fra kl. 12.00 - 14.00  
E-post: barneverntjenesten@levanger.kommune.no

Beredskapsvakt helg tlf. 489 55 599 // 
116 111 eller 02800 // 112 (politiet) 

Barnevernvakt lokalisert ved Steinkjer politistasjon:
Tlf.: 48 95 55 99 / 116 111 / 02800 / 112

Åpningstid:
Helger: Fredag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00
Ukedager:
Mandag kl. 15.30 til tirsdag kl. 08.00
Tirsdag kl. 15.30 til onsdag kl. 08.00
Onsdag kl. 15.30 til torsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 15.30 til fredag kl. 08.00

Helligdager: Døgnåpent

Gratis landsdekkende  alarmtelefon for barn og unge: tlf.116111, www.116111.no. Denne telefonen er døgnbemannet  for direkte henvendelser hvis du som barn blir utsatt for vold eller overgrep, om de voksne ruser seg eller hvis du tror noen andre har det slik. E-post: alarm@116111.no eller sms: 47 71 61 11 kan også benyttes.


BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Slik melder du fra:

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 

NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.


Omsorgsovertakelse
Det er vanligvis først hvis hjelpetiltak ikke fører frem at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Sak om omsorgsovertagelse forberedes av kommunen og avgjøres av den statlige Fylkesnemnda. De vanligst omsorgstiltakene er fosterhjem og institusjon

Besøkshjem - Besøksfamilie - Avlastningshjem     Til toppen av siden
Besøkshjem er et forebyggende tiltak i barneverntjenesten. Barn eller ungdom besøker et hjem annenhver helg eller en gang i måneden, og er med på vanlige aktiviteter i hjemmet, et friere tilbud til barn og ungdom som trenger å skifte miljø. Når et barn har avlastningshjem bor det i hovedsak hos sine foreldre, og er i avlastningshjemmet en helg f.eks. hver fjerde uke.

 


 

 

Familieråd     Til toppen av siden

 • Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger
 • I samarbeid med Barnevernet arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.

 
Hva er et famileråd?

 • Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet.
 • En koordinator hjelper familien med å planlegge og å gjennomføre selve familierådet.
 • Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for barnet. Fagpersoner deltar kun på deler av møtet.

 
Hvordan gjennomføres et familieråd?

 • Du selv eller en ansatt i Barnevernet kan ta initiativ til familieråd. Sammen lager en spørsmål som familierådet skal diskutere og foreslå løsninger til.
 • Barneverntjenesten bruker en nøytral og uavhengig koordinator til å hjelpe familiene med å forberede og gjennomføre familierådet. Koordinatoren har som oppgave å informere og besøke familie/ slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som familien ønsker skal være med på familierådet.
 • Familierådsmøtet gjennomføres. Et viktig prinsipp er at barnets interesser skal stå i fokus. Barnet er vanligvis til stede på selve møtet. Møtet varer ca 3-6 timer og er delt inn i tre deler:
   
  1.
  Alle deltakerne er tilstede, også koordinator og fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Denne informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd
   
  2.
  Kun familiens nære nettverk er tilstede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Koordinator og den ansatte fra Barnevernet kan kalles inn undervegs.
   
  3.
  I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og den ansatte fra barneverntjenesten inn igjen til familien for å få informasjon om planen.
  Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.

Tør jeg dette?
Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil barn og foreldres beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere et familieråd.

Bufdir for mer informasjon 

 


 

Familievern     Til toppen av siden
Familierådgiving - Familierådgivning
Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.


Husmorvikar
Levanger kommune har for tiden ikke tilbud om husmorvikar.


Fosterhjem     Til toppen av siden
Klikk for nærmere informasjonFosterbarn - Fosterforeldre
Et fosterhjem er med henvisning til Lov om Barneverntjenster; voksne mennesker som påtar seg et ansvar for å oppfostre et barn eller en ungdom.
”Til oppfostring” innebærer at fosterhjemmet skal ivareta alle de funksjoner et hjem har og at fosterforeldrene skal overta den daglige foreldrefunksjonen for barnet/ungdommen.
Vi trenger FLERE fosterhjem.


Tilsynsfører
Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsfører, denne personen er viktig i arbeidet med å kontrollere at barn som bor i fosterhjem får den omsorgen de trenger.
Tilsynsføreren skal være en person som barnet kan få tillit til, slik at det kan ta opp problemer som gjelder for eksempel barneverntjenesten eller fosterforeldrene. Vi trenger FLERE tilsynsførere.


Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge tlf. 46 61 74 10
Bufetat region Midt-Norge(Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) har en felles vakttelefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise.

Vakttelefonen er betjent etter ordinær arbeidstid (15.30-08.00), i helger og alle høytider.

Vakttelefonen kan brukes når fosterforeldre kommer i situasjoner som er særlig utfordrende og har behov for noen å snakke med.
De som betjener vakttelefonen har barnevernfaglig kompetanse og vil gi råd og veiledning og eventuelt henvise videre til legevakt, politi eller kommunal barnevernvakt om det er behov for det.


Ettervern     Til toppen av siden

I rundskriv Q-13/2011 om tiltak etter barnevernsloven for ungdom over 18 år blir det understreket at formålet med tiltak etter fylte 18 år er å bidra til at ungdommene opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. I dagens samfunn er det avgjørende at ungdom mestrer utdanning eller jobb, bolig og økonomi og at de har et godt sosialt nettverk.

Ungdom som flytter for seg selv må ofte ha hjelp til praktiske ting, samt råd og veiledning for å klare seg økonomisk, og vil trenge voksne som kan følge dem på veien til selvstendighet. Det oppfordres derfor til at barnevernstjenesten utviser fleksibilitet og kreativitet i opp-rettelsen av tiltak, slik at forholdene legges best mulig til rette for en gradvis overgang til selvstendig tilværelse.

Planlegging før 18 år

Ettervern omfatter tjenester etter fylte 18 år. Om ungdommen ønsker det, planlegger vi ettervern sammen med dem i tida fra de er 16-18 år. Barnevernet inviterer hver enkelt ungdom til «før 18-samtaler». Unge som har vært under barnevernets omsorg, har krav på en plan for ettervern. Barnevernet avklarer sammen med ungdommen hva det er viktig å få på plass før fylte 18 år. Barnevernet kan invitere til "infotreff" om ettervern for 16- og 17 åringer. Barnevernet gir informasjon om hvilke muligheter som fins.

Hvis du henvender deg til barneverntjenesten er det også mulig å låne en film om ettervern som er laget av forandringsfabrikken. Forandringsfabrikken er barnevernsbarn som bidrar med sin erfaring og kompetanse Forandringsfabrikken.no.

 


 Overgrep     Til toppen av siden


Barnemishandling

 
Familievold
Familievold eller vold i nære relasjoner er vold som utøves av nåværende eller tidligere partnere eller av andre familiemedlemmer.


Incest - Seksuelle overgrep
Incest = seksuelt samkvem mellom noen som er i nær slekt


Krisesenter
Et krisesenter er en institusjon som tar imot kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Klientene kan benytte senteret inntil de har skaffet seg bosted borte fra overgriperen.
Fra 1. januar 2010 er krisesentertilbudet en lovpålagt oppgave i Norge.

 


 

Tvangsekteskap     Til toppen av siden
Tvangsekteskap er når du:
- ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med
- ikke kan velge å være ugift
- utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte deg

Til toppen av siden

Publisert: 17.02.2009 12:46 Sist endret: 10.09.2020 10:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051