Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vegnavn i Levanger - høring

Hopp til innspill>>

Matrikkellovens kapitel 4 § 21 sier følgende om fastsetjing av offisiell adresse:
Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg.

Plan- og utviklingskomiteens sak 14.11.12:
PS 79/12 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger

Spørsmål kan stilles til: Per Arne Kolberg og Geir Olav Vordal

Høringsdokumenter, forslag vegnavn med kart:

 1. Vegnavn på Ytterøy, Levanger Kommune PDF
 2. Vegnavn på Ekne, Levanger Kommune PDF
 3. Vegnavn på Ronglan, Levanger Kommune PDF
 4. Vegnavn i Markabygda, Levanger Kommune PDF
 5. Vegnavn i Skogn, Levanger Kommune PDF
 6. Vegnavn i Levanger, Levanger Kommune PDF

 

Høringsfrist: 15.01.13

Klikk for å sende innspill Gi innspill i høringen: postmottak@levanger.kommune.no

====================================

Mottatt innspill sortert på dato, omvendt, søk evt. med Ctrl + F:
____________________

26.02.13
Viser til telefonsamtale ang. vegnavn på Ytterøy.
I Ytterøyutvalgets møte onsdag 27.02.13. ble forslag på nytt vegnavn diskutert da navnet Sørvegen ikke kan brukes fordi det er i bruk i kommunen fra før.
Forslaget utvalget ønsker å fremme for vegstrekning nr.8 er: Sørsia.
Dette navnet benyttes for området vegen går i og er knyttet til den geografiske beliggenheten på øya.

For Ytterøyutvalget
Kristin Haugdahl Nøst
sekretær

---------------

05.02.13
Både vi og naboene sendte innspill til vegnavn både før jul og etter jul, uten å få svar eller bekreftelse på mottatt melding. Eposter og sms ble sendt til de to saksbehandlerne som er nevnt på kommunens hjemmeside. Siden spørsmålet er viktig for oss, sender vi ny epost i håp om bekreftende svar på ønsket veinavn.

Kommunens forslag på vår vei i Halsan er "Nordmarkvegen", noe som virker kunstig og rart på oss. Kartet sier allerede kojadalen, men på folkemunne kjenner alle (også drosjer og utrykningskjøretøy) veien som "Oladalen". Et tredje navn som "nordmarkveien" virker forvirrende på andre og unaturlig på oss. Vårt forslag er derfor at det fortsatt skal hete "Oladalen" med nummerering til.

Kristine og Steinar Dahl

---------------  

16.01.13
Vegnavn Nordbygda PDF

Annbjørg Grevskott

---------------  

15.01.13
Ser av kartet vedlagt saken at vår private vei for adkomst til gården Tynes Nedre ikke har fått vegnavn.

Vi foreslår at  veien som har avkjøring fra Børøyveien (nr 86), til Tynes Nedre, og videre forbi Kattangen og til Røstad får eget navn.
Vårt forslag til navn er Tynesvegen.

Vi ønsker tilbakemelding på hvordan vi skal gå fram for å navngi den private vegen.

Annikken Kjær Haraldsen og Karl Fredrik Okkenhaug

--------------- 

15.01.13
Vil foreslå at hele veien fra Svendgårdskorsen til Strømsbrua får navnet GRYTESVEIEN.

Videre vil jeg foreslå at MOVASSVEIEN starter på Tangsvekorsen og går til Langåskorsen.

Birger Rønning

--------------- 

15.01.13
Ytterøyutvalget - Vegnavn Ytterøy PDF

Kjell Vandsvik

---------------

15.01.13
Finner det viktig å påpeke feil stedsnavn i den nåværende vegskilting. Ved brua nedenfor Reistad-dammen står skiltet FOSSEN. Fossen nedenom brua heter HANSFOSSEN og har alltid hatt dette navnet. Navnet på brua er SAGSTUGGUBRUA.

Ingvar Reistad

---------------

15.01.13
Har en innvending angående nytt gatenavn i Oladalen, Halsan. Foreslått navn ser jeg er "Normarkveien". Alle vi som bor i Oladalen (bortsett fra Normark) føler at det blir helt feil å kalle det for Normarkveien.
Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan beholde navnet vi har, og som er kjent for både ambulanse, brann, politi, taxi, post osv.

Mitt ønske er altså at vi rett og slett kaller det for "Oladalen 1,2,3,4 og 5". Dette er et artig navn med historiske røtter, og passer utmerket for en liten dal med 5 husstander.

Et alternativ er å bruke navnet "Koia" eller "Koiadalen 1,2 osv" som er et annet gammelt navn som står skrevet i mange kart. Nordmarkveien hører ikke hjemme her, og vil bare føre til forvirring blant alle som kjenner det som Oladalen.

Håper dere tar dette i betraktning når avgjørelsen skal ta's.

Audun Wexels Riser

---------------

15.01.13, 11.01.13
Oppsitter til Rokneshøgda, Mule PDF (16 stk.)
Følgende personer (i tillegg til de 16 som har skrevet under) har gitt beskjed om at de støtter forslaget om at "Rokneshøgda" blir nytt vegnavn:
Toril Lie, Ragnar Lie, Laila Gran, Annar Gran og Vidar Grøtting.

Vedlegg: Kommentarer til vegnavn i Nordbygda i Levanger PDF

Bjørn Olav Nygård

---------------

14.01.13
Angående vegnavn på Ekne. Veg nr 2: Støtter kommunens forslag om «Strandholmen». «Strandholmen» vil da blant annet bli offisiell adresse til gårdsnavn som Strand, Strandholmen, Nordholmen og Holmen. Mener det ikke er nødvendig at det blir laga et annet nytt vegnavn som vi som bor her ikke er kjent med.

Anne Rundhaug

--------------- 

14.01.13
Vegen fra den gamle bosettingen på Fredrikkefryd (Nesheimvegen 31) med trasé i åkerkanten nedenfor Nesheim og nedenfor Kalvståberget og oppover til fylkesveg 119/Alstadhaugvegen har fått navnet Nesheimvegen. Navnet Fredrikkefryd er ivaretatt ved at sidevegen til Nesheimvegen har fått dette navnet.I dette området er det tre navn som har blitt brukt og som har vært og er kjent på Nesset. Det er Fredrikkefryd (Fryd i kortutgave), Nesheim og Kalvståberget.

Parsellen Fredrikkefryd på ca 20 mål ble utskilt fra Kråkstad østre og solgt i 1811. Noen få år senere kjøpte Hans Løveng (handelsmann på Levanger plass) parsellen og ga den navnet Fredrikkefryd etter sin ektefelle Edel Fredrikke Møller fra Trondheim. Fredrikkefryd var en av de første eiendommer på Nesset som ikke ble navngitt etter forholdene på stedet. Navnet uttales Freddrikkefryd med to d'er. Navnet har også vært for langt for nessebyggene som ofte har brukt kortversjonen Fryd.

På avsatsen mellom Nesheim skole og Eidsbotn bygde Løveng hus og anla en frukthage på ca 1 mål. Hagen ble rasert og lagt til innjorda. I 1818 kjøpte Løveng et jordstykke som lå under Kalvståberget og som grenset til Julsborg. Kalvståberget er berget der kalvene søkte ly når det var styggvær.

Det er etter vår mening viktig å få frem navnene Fredrikkefryd og Kalvståberget i tillegg til Nesheim. Dersom vegen fra gammeltomta på Fredrikkefryd til Alstadhaugvegen skal ha et annet navn enn Nesheimvegen, foreslås Kalvståberget.

Liv Sofie Kjønstad og Åshild Wesche Selmer, boknemnda på Nesset

---------------

14.01.13
Synes ikke Dålåvegen er noe godt navn på veien der jeg bor. Dålå har jeg aldri hørt noen brukt. Til vanlig brukes Tingstadmoan om området veien går til. Tingstadmoan er også godt kjent for taxisjåfører. Jeg hvet ikke hvorfor Dålåvegen er blitt foreslått. Men tenker at det kan være på grunn av at flere bruker navnet Dalaelva om elva som renner like ved, samt at den bratte bakken på veien heter dalabakken. For meg blir det da unaturlig å bruke Dålåvegen.
Jeg har 2 forslag til andre navn på veien. Det er Tingstadmoveien og Dalaveien.

Ole Jonny Hagen

---------------

14.01.13
Støtter forslaga om Lynvegen, Luksusen, Vinnabakken.
Støtter videre forslaget om et navn fra Svendgard til Tangsvekorsen, og foreslår Grytesvegen.
Støtter forslaget om at de som bor i Bergbygda på Ekne, skal ha adresse Bergbygda, og foreslår at skillet mellom navna blir ved Langfallet. Om vegen til og med dit da skal hete Jevikvegen eller Vestre(m)svegen, kan en diskutere.

Øystein Lunnan

---------------

14.01.13

 1. Språklig. Det er foreslått Veiesvegen (32), Støreslia (49), Støreshøgda (42), men Brennegrenda (58) og Finnevegen (57). Her er det inkonsekvens. Minner videre om at det heter Halltun, Halltrøa, Hallmoen. Hallberget, da må det bli Hallvegen.
 2. Markabygdvegen. Forslaget er Markabygdvegen fra Hynnesgruva til Svartåden, bygdevegen til Sentrum i Markabygda, Hallanvegen til Trosetkorsen og Øverbygda videre. Dette er en veg, og det er rotete med så mange navn. Har sympati med å holde på Gruslina til Hynnesgruva, men foreslår Markabygdvegen hele strekningen til Hjelmen derifra. For dem som bor i Skogn og får adresse Markabygdvegen, kan kommenteres at Trondheimsvegen er bl a i Oslo etc, altså de bor på vegen dit og ikke i Markabygda.
 3. Foreslår Nybrottsvegen (83) erstatta med det muntlig brukte navnet Nybrotta.
 4. Foreslår 61 Nessevegen erstatta med Ytternesset. Det sier mer både geografisk (ytre del av Nesset) og er brukt i daglig tale. Nessevegen er en ny konstruksjon.


Øystein Lunnan

--------------- 

14.01.13
Om vegnamn på Ekne
På Ekne finst det fleire grender, ei av dei er «Bergbygda» som ligg som ei naturleg eining med skog på tre kantar og sjøen på den fjerde.

Så langt tilbake som nokon veit har dette vorti oppfatta som ei eiga grend, så sjølv om vi berre er fem gardar har vi vår eigen bygdasong.
Derfor ønskjer vi at framlegget om to av gardane skal ha adresse «Jevikvegen» vert endra slik at alle fem får adresse «Bergbygda» sidan vi alle bur i same repp og ikkje har noko med Gevika å gjera.

Solfrid Vestli

---------------

13.01.13 m.fl.
Vegnavn i Skogn PDF

På vegne av:
Per Kristian og Kari Olafsen Aunet, Bente og Kristian Renbjør, Eldbjørg Ulvin, Grethe og Karl Åge Brende, Gerd Haugberg, Odd Norberg og Hilde Sand, Brit og Asbjørn Norberg, Elin Trætli og Erlend Malum, Ingeborg Berget, Hallgeir Berget, Solveig Wennes, Jan Arild Steinvik, Inger Lise og Eystein Sundal, Hilde Sundal og Jan Kjetil Haugen, Linda og Bjørn Arild Børstad, Marit O. Norberg og Jardar Hovd og Marianne Skreden og Olav Arne Gilstad.

Asbjørn Norberg

---------------

13.01.13
Bemerkninger om vegnavn på Ekne PDF

Sigmund Vinje

---------------

13.01.13
Skogn
Er enig med boknemnda på Nesset i at det bør heite BRENNESGRENDA i staden for BRENNEVEGEN. Vegen går gjennom grenda(Brennesgrenda), ikkje berre til Brenne.

Eg har aldri hørt LUKSUSVEGEN, det har alltid vorti sagt LUKSUSEN. Foreslår derfor det som vegnamn.

Jostein Trøite

--------------- 

12.01.13 - som PDF
Vi har med interesse fulgt med i saken om å innføre veiadresser til alle i kommunen. Denne gang er det Ekne som står for tur, og i den forbindelse vil vi få melde vår innsigelse til et av de foreslåtte navnene.

I de vedleggene som ble lagt ut på nett etter møte i PUK 14. november d.å. er det en kartskisse og en liste over foreslåtte veinavn. Her kan vi lese at veien i den vestligste delen av Ekne er tenkt kalt "Bergbygda". Ifølge kartskissen skal dette omfatte alle eiendommene fra Kristivika (den vestligste eiendommen) til og med Finsvik østre. Dette bryter med all tradisjon her på bygda. Det har til alle tider vært allmenn enighet om at grenda "Bergbygda" begynner like vest for gården Langfallet.

Således hører også eiendommene Bakkheim og Vestli til denne grenda. I kommunens forslag er grensa altså satt feil sted. I alle generasjoner har det vært enighet om hvilke gårder som hører til denne grenda. Vi kan også finne skriftlig dokumentasjon på dette, blant annet i Skogns historie bind VIII. Vi liker dårlig at kommunen nå prøver å flytte på disse grensene som det har vært enighet om i århundrer.

På bakgrunn av dette vil vi altså protestere på kommunens foreløpige forslag. Vi har ingen innsigelse til at navnet Bergbygda brukes som adresse, men vi vil ha satt grensene på riktig sted! Vi krever grensen blir satt like vest for gården Langfallet, i tråd med all kjent tradisjon, og at følgende eiendommer: Bakkheim, Vestli, Finsvik østre, Finsvik vestre, Laupen og Kristivika alle får adresse Bergbygda.

Et vedtak i en sak slik som denne er av stor betydning for framtida. Hvis feil gjøres i denne omgangen er det lett å se for seg at det vil bli vanskelig å rette opp disse feilene ved en senere anledning. Vi maner derfor kommunen til nøyaktighet i arbeidet, og forventer at vår klage blir tatt til følge.

Nåværende og tidligere beboere i Bergbygda  - som PDF

---------------

12.01.13
90 Åsauneveien heter Åsaunveien i dagligtale.
Foreslår at den blir hetende det, altså Åsaunveien uten e.

Jorunn Østborg

---------------

11.01.13
Eg har med interesse sett forslaget til vegnamn på Ekne. Som gamal eknesbygg vil eg gjerne koma med innspel.

Forslag nr. 2, Strandholmen: Det lokale namnet på heile denne halvøya er Holmen. Etter som garden Strand ligg attmed denne vegen, vil det bli naturleg å kalle vegen Holmvegen. Bukta nedafor Strand heiter Holmbukta, på dialekt, Hølmbukta.
Så kvifor ikkje bruke Hølmvegen.

Forslag nr. 3, Bjørganvegen: Lokalt namn: Bjørgvegen.

Forslag nr. 4, Eknevegen. Dagleg tale: Eknesvegen.

Forslag nr. 6, Simsvegen. Rett skrivemåte må bli Siemsvegen. Etter garden Siem.

Forslag nr. 7, Falstadvegen: Nytt vegnamn. Det bør ikkje gå lenger enn til Siemsvegen. Utafor der heiter det Markabygda.
Det namnet er kanskje vanskeleg å bruke, etter som det er likt med bygdenamnet Skogn Markabygd. Da kan det vera naturleg å bruke eit gardsnamn i Markabygda som vegnamn, f. eks. Augdalvegen eller Selbuvegen.
Selbuvegen høver vel best, fordi Selbua er ytste garden i Markabygda. To gardar heiter Augdal.

Forslag nr. 9, Jevikvegen: Rett skrivemåte er Gevikvegen, etter gardsnamnet Gevik. Det heiter og Gevik kyrkjegard.
Vestrumvegen kan og vera aktuelt, etter som Vestrum er dei ytste gardane på den strekningen.

Eg ser at Aashild Bjørgum Øwre meiner at det heiter Sjøvegen frå Hotterkorsen til Strandkorsen. Heime hos oss på Gustad vart det alltid sagt Sjøvegen om vegen nedafor garden, så der meiner eg at Sjøvegen rekk til Byakorsen.

Anders Gustad

---------------

11.01.13
Innspill til høring, vegnavn i Skogn:
Veg nr 26. Høringsdokumentet foreslår at denne vegen skal hete Hojemsvegen. Mitt forslag her er Vollavegen. Vollavegen er allerede et navn som blir brukt på denne vegen. Navnet Hojemsvegen her er også betenkelig ut fra det Ketil Okkenhaug gir innspill om 27.12.12

Veg nr 28. Høringsdokumentet foreslår at denne vegen skal hete Lynumvegen. Mitt forslag her er Lynvegen, dette jamfør stedsnavn som Lynvatnet og Lynhalla. Lynvegen er et navn som allerede er i bruk for denne vegen. En betenkelighet med det foreslåtte navnet Lynumvegen er at gårdene som denne vegen fører til har godkjent skrivemåte Lynan i henhold til Sentralt stedsnavnregister (se vedlegg). Hadde også vært naturlig at Lynvegen hadde gått videre fra Elgset til Sundlo og inkludert veg nr 29.

Jon Sigvart Lello

---------------

11.01.13
Viser til vei 65 som har fått navnet Nordmarkveien.
Veinavnet bør vel si noe om hvor veien ender hvis jeg har forstått det rett, samt at en skal ta hensyn til gamle navn.

Denne veien ender opp i "Koia" og kalles i grenda for "Koiaveien"
Ser en på gamle kart så har siste gårdsbruket navnet "Korsvegen" da ferdselsåren fra Levanger oppover i Halsan gikk her.
Veien delte seg ved bruket Korsvegen og ennå vises far etter dette.

Med bakgrunn i ovenstående mener jeg navnet burde vært "Koiaveien" eller "Korsvegen"

Er vel noe innhabil da jeg står som eier av sistnevnte, men dog .

Torgeir Lian

---------------

11.01.13
Ønsker at Røstheimveien heller skal hete Bylundveien.
Det var min oldefar Marius Bye som bygde d første huset der. Seinere kom dem andre husa, Røstheim kom mye seinere.

Min oldefar Maris Bye hadde ei smie ved Okkenhaugveien som var godt kjent i hele Levanger, da min oldefar var smed.
Så dem kom med hestene sine for nye sko og utstyr fra hele Levanger. Og det var også mye annet smeen Bye ordnet.
Så om en snakker med eldre folk idag så husker dæm Smia på Bylund. Det er en historie som ikke er glemt og som ikke må bli glemt.

Æ e helt sekker på om dere spør folk om hvor Røstheim er, så er d ingen som vet d. Men derimot hvor Bylund er og hvor den gammle smia var så er d mange som husker d.

Heidi Bye

---------------

10.01.13 - innspill som PDF
Del 1 – Felles uttalelser fra boknemnda på Ytterøy og boknemnda på Nesset

Ekne
Til veg nr 1: Åshild Bjørgum Øwre opplyser at det er strekningen fra Hotterkorsen til Strandkorsen som har hett Sjøvegen.

Forslaget Bjørganvegen om veg nr 3 foreslås erstattet av forslaget Bjørgvegen. Åshild Bjørgum Øwre som er oppvokst på Bjørgum (130/1), opplyser at denne vegstrekningen heter Bjørgvegen i dag. Videre finnes navnet Bjørgbakkan i muntlig form. Det vises også til bruksnavnet Bjørglia. Videre vises det til at det ikke skal være bøying midt i et navn, slik det blir med det opprinnelige forslaget Bjørganvegen.

Forslag:

Veg nr - Navn

 • 3 - Bjørgvegen


Ytterøy

Når det gjelder navneforslaget Salater på veg nr 10 vises det til at gårdsnavnet skrives Sålåter. Uttalen Sålåter bør komme frem også i vegnavnet.

Vi foreslår Nordnesset som navn på veg nr 14. Dette for å få jamnvekt med forslag nr 15 Sørnesset. Videre for å unngå sammenblanding med halvøya Nesset og navnforslaget Nessevegen om veg nr 61 dvs strekningen fra Bergvinskorsen til Eideskorsen på halvøya Nesset.

Forslag:

Veg nr - Navn

 • 10 - Salater/Sålåter
 • 14 - Nordnesset


Dialektuttale

Flere vegnavnforslag mangler en s. Etter tradisjonell uttale i dialekten bør det for eksempel hete Finnesvegen og Brennesgrenda – ikke Finnevegen og Brennevegen. Det er også foreslått navnet Lynumvegen. Det bør endres til Lynvegen. Det heter Lynvatnet i dag. Dette er samme argumentasjon som for forslaget Bjørgvegen. Det har også kommet inn enkelte e'er som ikke er med i dialektuttalen, for eksempel Mulelia. Det heter Mullia med tykk l.


Del 2 - Uttalelse fra boknemnda på Nesset

Veg nr 38 Alstadhaugvegen (fylkesveg 119) som går fra Gjemleskorsen til Korsbakken står i boksen Skogn. Det går vi ut fra er en feilføring. Det samme spørsmål stilles i forhold til vegene nr 40 og 44.

Om veg nr 40 foreslår vi navnet Vinnabakken i stedet for opprinnelig forslag Gråmyrbakken.

Gråmyrbakken burde i alle tilfelle ha vært skrevet Gråmyrsbakken. Vinnabakken er det gamle navnet på denne bakken i kirkevegen. Vinnabakken lever også i eiendomsnavnet Vinnabakken (19/7).

Om veg nr 44 opprettholder vi forslaget Nossumlia om strekningen fra E6 til Blåmyra. Nossumlia er det gamle navnet på denne strekningen.

Om veg nr 63 foreslo vi Prestgårdsvegen. Vi opprettholder dette forslaget, fordi skrivemåten Prestegårdsvegen ikke er i samsvar med dialekten.

Nessenemnda foreslår videre at vegen som tar av fra Alstadhaugvegen (fylkesvei 119) ved eiendommen 15/17 og munner ut i Alstadhaugvegen (fylkesvei 119) ved eiendommen 15/3 gis navnet Veskelia. Denne vegen går over det gamle gårdstunet på Veske østre mot det gamle gårdstunet på Veske vestre nå eiendommen 15/22.

Nessenemnda foreslår at strekningen fra krysset Nordsivegen/Gjemblevegen til snuplass nedenfor bosettingen på eiendommen Nordal (7/3 og 6/10) får navnet Nordsivegen. Dette er et forslag som også har blitt tatt opp av beboere langs vegstrekningen. Navnet Sjøvegen som ble vedtatt om denne vegstrekningen i 2008, er foreslått som navn på veg nr 1.

Det foreslås at navnet på vegen fra Gjemblevegen til Nesset ungdomsskole endres fra Åsgårdsvegen til Sannanvegen. Dette ønsket er tatt opp av beboere. Sannan er navnet på den gamle husmannsplassen som lå ved Gjemlesmyra. Sannan uttales Sainnan. Bolighuset på eiendommen 4/9 er den gamle husmannsstua i Sannan. Åsgårdsvegen er ikke et stedegent navn på denne vegen. Det vises også til stedsnavnet Åsgålan (Åsgårdene) om områdene ovenfor Bjørnang mot Hølbækdammen/Skjøtingen og til en høringsuttalelse av 5.1.2013.

Forslag:

Veg nr - Navn

 • 40 - Vinnabakken
 • 44 - Nossumlia om strekningen til Blåmyra
 • 63 - Prestgårdsvegen
 •  - Veskelia
 •  - Nordsivegen
 •  - Sannanvegen


Ved spørsmål ber vi om å bli kontaktet.

Liv Sofie Kjønstad, Åshild Wesche Selmer, Knut Alfnes og Sigrun Moe, boknemnda på Nesset

Åshild Bjørgum Øwre og Gerd Stavrum, boknemnda på Ytterøy

---------------

10.01.13
På Levangernesset går det en vei fra "nesseguttflata" og opp til gården Gjemble søndre. Denne veien inneholder i dag en barnehage og en enebolig. Det søkes nå om flere boenheter knyttet til veien/gården, og det er vel ikke fare for å bli kalt spåmann om man drister seg til å påstå at det kan bli flere med tiden.
Jeg mener derfor det hadde vært naturlig med et navn på veien, som for øvrig nettopp er omregulert og vil endre trasè i løpet av året.

Gjemble søndre og Salberg er navn som historisk har vært brukt på området, men nærheten til Nesseguttbanen, samfunnshuset og det faktum at den nye trasèen vil ende opp ved samfunnshuset gjør at jeg synes "Nesseguttveien" er en besnærende tanke.

Tor Hogne Floan

---------------

10.01.13
Om vegnavn på Skogn

Høringsutkastet som foreligger tyder på manglende lokalkunnskap hos kommunen. Veg nr 26 og 29 er ført under Ronglan. Alle beboere her har postadresse Skogn og tilhørte tidligere Finne skolekrets som nå i sin helhet hører til Skogn. Det samme gjelder veg nr 14, som står under Markabygda.

Jeg stusser på at de foreslåtte veiene er så korte. Vei nr. 26 (Hojemsvegen) starter på Svendgårdskorsen og ender i Tjøakorsen, før den kommer til gården Hojem. Der avløses den av veg nr. 14 ( Grytesvegen) som går til Tangsvekorsen. Man kunne like god la veg 26 gå hele vegen til Tangsve og kalle den Tangsvevegen. Hojemsvegen er uansett et villedende navn på nr. 26, siden vegen etter dagens forslag slutter før den kommer til Hojem. De siste gårdene før Tjøakorsen er Kjesbugårdene.

Veg nr.58 er foreslått kalt Brennegrenda. Området kalles lokalt for Brennesgrenda.

Veg nr.57 er foreslått kalt Finnevegen. Mer naturlig språk er Finnesvegen, siden vi lokalt sier Finneskorsen.

Mimi Oust

--------------- 

10.01.13
Har ett innspill når det gjelder Røstheimvegen, den kunne like gjerne blitt kalt Bylundvegen for det er ved Bylund vegen starter.

Terje M. Bye

---------------  

09.01.13
Det er positivt at alle veiene nå får sitt eget navn. Men jeg savner en større kreativitet i forslaget til navn. Mitt anliggende er Okkenhaugveien F128. Prinsippet med at navnet følger veien er logisk, og det sikkert ikke ønskelig at man bytter navn, men jeg vil likevel be om at man vurderer dette. Å henvise til at man bor i Okkenhaugsveien, en vei på over 14 km er forvirrende.

Alternativt kan man kalle hele veien for Paul Okkenhaugs vei. Ved en oppstykking kan de som i dag ikke har navn få adresse Paul Okkenhaugs vei, mens at eksisterende beholder navnet Okkenhaugsveien, sekundært at man følger den gamle kretsgrensen.

Ellers så ber jeg om at Kirkegata 13 A får et nytt navn. Mitt hus ligger ikke i kirkegata, men i Grøns gate eller i Sjøgata.

Vegard Austmo

---------------  

09.01.13
Vegnavn på Ekne
Jeg ønsker å bemerke noen av navnene foreslått for Ekne-området.

1. Eknevegen
Forslag på navn på vei fra Ronglan til kryss mot Sjøgrenda på Ekne.
Dette er et ukjent navn for undertegnede, men jeg skjønner at det er et navneprinsipp at en legger navn på veier etter hvor den ender. Det kan jo være et godt prinsipp, om en kaller det for Eknevegen eller Ronglanvegen blir vel bare et spørsmål om utgangspunkt.

Forslag:
Det er imidlertid mer naturlig at veien slutter i krysset mot Sjøvegen, ved enden av det som kalles Nordbybakken, like ved "Coop marked" på Ekne.
Begrunnelse: Sjøvegen går i rett strekning på stedet.

2. Falstadvegen
Veien starter ved krysset ved skolen på Ekne til grensen mot Frosta. Riktignok går veien forbi både Falstadsenteret og Falstadskogen, men etter prinsippene nevnt i punkt 1, kunne den kanskje like gjerne hete Frostavegen. Så vidt jeg vet har det aldri blitt brukt Falstadvegen om strekningen, mens jeg ofte har hørt Frostavegen om strekninga.

Forslag:
Falstadvegen omdøpes til Frostavegen.

3. Vegstrekningen fra krysset ved skolen til krysset til Sjøgrenda
I forslaget er strekningen en del av Eknevegen (se pkt. 1). Denne strekningen - eller rettere opp til krysset til Falstadberget - har så vidt jeg vet vært kalt Falstadlia. Grunnen er vel bl.a at vegen går gjennom Falstadgårdene - nedre og øvre - som på "nordsida" av veien er solgt til boligformål. De fleste (alle) som bor langs strekningen har også tatt i bruk navnet Falstadlia som vegadresse.

Forslag:
Veistrekningen fra krysset ved Ekne skole til krysset til Falstadberget, kalles Falstadlia.
Om strekningen forlenges til krysset til Sjøgrenda, har jeg ingen sterke meninger om.

Egil Gaupseth

--------------- 

07.01.13
Vegnavn på Ekne PDF

Jorid Finsvik Kosberg

---------------

06.01.13
Rennivegen (Rendumvegen) PDF

Olav Magne Svendgård m. fl.

--------------- 

06.01.13
Det er etablert en ny vei i området som på gamle kart er benevnt «Hagetun». Veien fremgår av vedlagte kart PDF.

Vi har nå personer som flytter inn i disse dager på Hagetun, og de etterspør naturligvis hvilken vegadresse de skal forholde seg til. De ønsker Hagetun som adresse. Den aktuelle veien i hele sin lengde har imidlertid ulike navn; Nesheimvegen, Hagetun, Brinken og Fredirkkefryd. Vi har forsøkt å «rydde opp» i dette.

Årsaken til at vi etter noe frem og tilbake kom frem til navnet «Hagetun» er at vi fant navnet på et gammelt (historisk) kart.

Den gamle «Nesheimvegen» har vært benevnelsen på et helt område med mange veier, dette foreslår vi å endre slik at «Nesheimvegen blir den veien som går fra Vassdalen og forbi Nesheim skole.

Fredrikkefryd er blitt et etablert navn, selv om «Nøjsomheden» var det navnet som var brukt før Fredrikkefryd. Vi foreslår derfor at boligene som er lokalisert rundt det opprinnelige «Fredrikkefryd» får beholde det navnet.

Noen boliger har fått vegnavnet «Brinken». Dette er et nytt oppkonstruert navn som ikke hører naturlig hjemme i området. Vi foreslår derfor at gatenavnet «Brinken» fjernes.

Vi har laget to forslag (se vedlegg). Håper det kan bli tatt en relativt rask avgjørelse slik at de nye beboerne på Hagetun får en gateadresse å forholde seg til. Vi har til orientering ikke konferert med de aktuelle beboerne som i dag har adressene Fredrikkefryd, Nesheimvegen og Brinken og kjenner følgelig ikke deres holdning. Dette er dog en offentlig høring, og det er derfor naturlig at eventuelle kommentarer legges ut her.

Ketil Hveding

---------------  

05.01.13
Jeg mener at Hojemsveien (26) på Skogn må forlenges til neste veikryss ved Sundlo der Ryggaveien (29) tar av fra Grytesveien (14).
Dette på grunn av at gårdene og grenda som har gitt Hojemsveien (26) navn bør ha Hojemsveien som adresse. Viser til gårdene Hojem øvre/nedre og Hojemsgropa.

Arild Norberg

---------------  

05.01.13
Har lest over PDF om høring i forhold til veinavn.
Vi klarer ikke å finne forslag på veinavn for vår adresse...
Legger ved et kartutsnitt her:
Kart

Vår tomt har gård og bruksnummer 47/21.
Hvis det stemmer at vi skal bli en del av Markabygdveien, er vi sterkt i mot dette forslaget.

Forslag på navn kan for eksempel være
Bjørnangveien, Gulldalsveien, Årsgårdsveien etc.

Vi bor ikke i Markabygda og det vil derfor være misvisende å evt. bo i Markabygdveien.

Regner vel egentlig med at vi har misforstått noe her, men sender likevel dette inn som et innspill.

Marianne og David Nilsen

--------------- 

03.01.13
Vegnavn på Ekne PDF

Steinar Vestli

--------------- 

03.01.13
Vei nr 75
Litt rart at veien mellom Munkeby og Langåsdammen har fått veinavn Flatåsveien. Den har jo et veiskille 75 og 76 som har navn Fossen og skolebusstopp har jo også Fossen som busstopp til de som bur rundt der.
Der er også mange som bur der som har adr Fossen. Langåsfoss kraftstasjon har også Fossen som adr. Flatåsen som adr er det jo bare en bustad som har.

Vi må jo gjøre det enkelt og ikke blande for mange navn på veien, da vi har adresser og skilt som har Fossen som veiskille og adr.
Så mitt forslag er å kalle veien 75 for FOSSENVEIEN eller FOSSAVEIEN.

Anders Fossen

---------------

02.01.13
Kommentar til forslag om ROKNESVEGEN
Undertegnede har vært bosatt på Rokneshøgda sia 1976, og har verken før eller sia hørt eller brukt noe annet enn Rokneshøgda om dette området. Derfor var det vel også naturlig, at da det på slutten av 1970-tallet ble etablert et veglag for å sørge for sommer-og vintervedlikehold på denne vegen mellom Østborg stoppested og Setersvegen, ble det kalt for Rokneshøgda veglag.
Vegen over Rokneshøgda er ikke noen ny veg, noe som framkommer av gamle kart over området. Den er en del av den gamle ferdselsåra mellom Levanger og Verdal. Da denne vegen ikke har noe eget navn, slik som den nyere «Gamle kongeveg», må man «ta til takke» med det som tradisjonen har etablert, dvs. områdenavn som Rokneshøgda.

Audun Grav

---------------

31.12.12
For det første er det litt underlig at mange veier på Levanger har nynorske navn, eks Nordsivegen med g i stedet for vei med i. Er det en nynorsk-historikk bak dette? Er det ikke mer naturlig med bokmåls-endinger i en kommune der nynorsk er minoritet?

Over til det jeg egentlig hadde på hjertet:
Det går en vei mellom Nordsiveien og Odins vei. Dette er en kommunal vei som av ukjente årsaker ikke verken brøytes eller vedlikeholdes av kommunen.
Hadde det hjulpet om den fikk et eget navn, mon tro?

Tommy Sæther

---------------

31.12.12
Forslag til veinavn på Småland i Skogn.
Veien gjennom boligfeltet foreslås å hete: "SMÅLAND ALLE".

Bjørn Halland

--------------- 

29.12.12
Synes kanskje at vegstubben fra By og opp mot Bjørnang kunne hett Byalia i og med at gården By ligger i den lia. Mens forslaget nr. 56 (Byalia) på veien forbi bolifeltet på Finne kunne fått navnet Bergslia, den øvre delen av bolifeltet heter jo allerede Bergslia, samt at gården Berg faktisk ligger i øverkant der.

Geir Svendgård -Roe

---------------

28.12.12
Hvis det er meningen at veinavnet skal gi en pekepinn om hvor du ender opp når du kjører den, så mener jeg det er pussig at veien fra Brenneskorsen til Svartåsen skal hete Markabygdveien, da har du jo ikke nådd Markabygda enda. Da hadde det vært bedre at det hadde hett Bygdaveien opp til Svartåsen, og Markabygdveien fra Svartåsen og opp til Markabygda, evt Markabygdveien hele veien fra Brenneskorsen og opp til Markabygd sentrum.

Anita Gjønnes

---------------

28.12.12
På daglig tale uttalles nr. 58 Brennesgrenda. Kan veien ikke hete det istedet Brennegrenda?

Irena Brenne

---------------

27.12.12
Lite kreativt med Hojemsvegen både på Levanger og Skogn, Hojemsvegen på Skogn går ikke frem til Hojem i forslaget, men blir avløst av Grytesvegen, dette medfører at de som bur på Hojem får adresse Grytesvegen.

Ketil Okkenhaug

---------------

23.12.12
Veg 43 Eggavegen PDF

Arne Solem m. fl.

---------------
       Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatenavn

Publisert: 07.12.2012 09:28 Sist endret: 04.03.2013 10:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051