Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kretsgrense Åsen-Skogn 2013

Trude Nøst - klikk for personkortHopp til innspill >>

Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 16.09.13, sak 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler - høring:

Forslag til endring i kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler, i tråd med vedlagte kart, legges ut på høring med høringsfrist 18. oktober 2013.

Kart

Klikk for større kart 

 

Offentlig høring med høringsfrist 18. oktober 2013

Klikk for å sende innspill Gi innspill i høringen: postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte innspill sortert på dato, nyeste øverst:


Til toppen av siden17.10.13 Kolbjørn Moe
Det er med undring jeg leser forslaget til endring i kretsgrensene mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler.

Likevel er jeg ikke overrasket, da dette er en oppfølging av tidligere vedtak om nedlegging av Tuv skole. Bygdefolket har i mange år kjempet aktivt for å beholde skolen i bygda, da vi såg det viktige i å beholde gode og trygge oppvekstvilkår for den oppvoksende slekt. Etter flere års bevisst politikk som hadde skolenedleggelse som mål, måtte man bare resignere og innse slaget som tapt og skolen ble nedlagt.

Når man nå bare etter noen få måneder også prøver å dele Ronglansgrenda i 2 ved å skille barn som naturlig hører sammen i lek og sosiale aktiviteter, ja da er det man begynner å lure på hvilke kriterier som legges til grunn og hvilke som ikke vektlegges. Ønsker vi at det kun skal være økonomiske kriterier som skal vektlegges, eller ønsker vi også å se på verdien av fellesskap og aktive og trygge bo- og oppvekstforhold for barna. Forslaget må jo være et lite sjokk for de det gjelder - at barn blir skilt fra sine venner og sin naturlige omgangskrets ved å trekke en rett linje på et kart, og uten at det blir mulighet for lokale tilpasninger, kan ikke sies å være å legge til rette for et godt og rikt oppvekstmiljø i nærområdet.

Jeg forstår meget godt de foreldre som har kommet med sine kritiske innspill til dette forslaget, og forstår også meget godt deres bekymring på vegne av sine barn.

Kolbjørn Moe


Til toppen av siden16.10.13 Tone Merete Ottem Moe - Tor Andreas Aasen
Undertegnede flytter i 2014 inn i ny enebolig på Neshaugen, Ronglan, det vil si mellom transportalternativgrensen og nærskolegrensen. Vi har tre barn i førskolealder og en eventuell endring i kretsgrenser vil derfor få stor betydning for vår familie og våre barn.

I opplæringsloven leser vi følgende: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til». Vårt nærmiljø er bygda Ronglan. Barnas vennekrets bor på Ronglan, i nabohusene og gårdene, og i boligfeltet noen hundre meter unna. Alle barna i nærmiljøet går på skole på Skogn. Selv om Tuv skole er nedlagt ønsker vi at våre barn skal få gå på samme skole som alle de andre barna i nærmiljøet.

Som nevnt i rundskrivet Udir-2-2012 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, også i skolestruktursaker. Våre barn går i barnehage på Skogn, et valg vi har tatt på bakgrunn av vissheten om at de skal gå på skole på Skogn. Barna har etablert relasjoner til andre barn de skal gå på skole med her. Vi tenker at det vil være svært uheldig for barnas sosiale utvikling å skulle flyttes til Åsen skolekrets da dette vil medføre brudd med alle vennerelasjonene de har, både fra nærmiljø og fra barnehage. Vi mener dette er et hensyn som bør settes foran både antallet meter til de ulike skolene og transporthensyn.

Vi mener også at den nåværende skolestrukturen er viktig for bygda Ronglan som helhet. Tuv skole er nedlagt, men felles skoletilhørighet er fortsatt viktig både for barna og for oss voksne. At bygdas barn går på samme skole og at foreldrene møtes i det daglige vil være med på å skape sosial tilhørighet og trivsel for innbyggerne i grenda.

Dersom transporthensyn skulle settes foran hensynet til barn og bygd, vil vi også tillegge at for oss som familie, der vi foreldre i all overskuelig framtid vil ha arbeid på Levanger, vil det være uproblematisk og langt mer praktisk å følge våre barn 100m ned til jernbaneovergangen for å ta buss til Skogn der, enn å måtte kjøre «feil retning» til Åsen alle dagene vi vil ønske å hente og bringe barna til skolen selv.

Vi håper beslutningstakerne vektlegger vårt innspill og prioriterer hensynet til familiene som blir berørt. Beslutningen vil tross alt få størst konsekvenser for våre barn.

Tone Merete Ottem Moe
Tor Andreas Aasen

-----------------

Innspill før behandling i Driftskomiteen:

Til toppen av siden15.09.13 - PS 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler.

Jeg er mor til en 2.klassing ved Skogn barne- og ungdomsskole.

Jeg stilte våren 2013 spørsmål til kommunalsjef oppvekst Trude Nøst og rektor ved Skogn barne- og ungdomsskole Oddrun Laugsand om min sønn fortsatt ville tilhøre Skogn skolekrets ved flytting til Ringstad Østre på Ronglan. Jeg fikk avslag med beskjed om at vi da ville tilhøre Åsen skolekrets, nærskole Åsen.

Ringstad Østre tilhører 7623 Ronglan og ifølge kart med historisk grense går denne grensen gjennom eiendommen. Alle som har bodd på Ringstad Østre har gått på Tuv skole, som nå tilhører Skogn skolekrets. Gården har all tilhørlighet til Ronglan. Skal virkelig min sønn måtte bytte skole etter 2 skoleår på Skogn? Rektor ved Skogn barne- og ungdomsskole avgjør saken ut ifra kretsgrensene. Kretsgrenser som jeg i august, 3 dager før skolestart, fikk beskjed om at det ikke fantes noen sikker grensedragning for. Kretsgrensene sør for Skogn var rett og slett uklare.

Er det virkelig slik at det er meter og avstand som skal bety mest i slike saker?

Lena Mäntynen

-----------------

Til toppen av siden15.09.13 - PS 31/13 Kretsgrense mellom Skogn og Åsen barne- og ungdomsskoler.

Som eier av Ringstad østre, eiendommen ligger øst for Nesvatnet på grensa mellom Ronglan og Åsen, ser jeg at det er forslag om nye grenser mellom Ronglan og Åsen. Kart viser hvor nye grenser eventuelt kan legges.

Vedrørende "Grense nr. 1" er saken fremstilt feil. Den historiske grensen mellom kommunene Skogn og Åsen går over eiendommen min, men alle som har gått på skolen fra gården der den ligger i dag, dvs. min far med 4 søsken, født 1956-1965, har gått på Tuv skole. Å si i saksfremstillingen at tidligere kommunegrense er praktisert er dermed feil.

Ønsker i tillegg å opplyse om at i alle sammenhenger er Ringstad østre sett på som "siste gård" tilhørende Ronglan på østsiden av vannet. Dette i forhold til Ronglan idrettslag, 4H og andre lag og foreninger i grenda.

Synes forøvrig, som Ronglansbygg selv, at det er skuffende at forslag om å splitte opp Tuv krets kommer allerede få måneder etter at et kommunestyrevedtak har sagt at kretsen skal flyttes samlet til Skogn.

Odin Ringstad

Til toppen av siden

Publisert: 17.09.2013 12:34 Sist endret: 17.10.2013 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051