Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kretsgrenser 2013-2014 - skole - høring

Trude Nøst - klikk for personkortHopp til innspill >>

Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13, sak 4/13 Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14:

Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.
 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/15.
 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15

 
Kart

Kretsgrenser Ekne - Skogn - klikk for større kart Kretsgrenser Halsan - Nesset - Skogn - klikk for større kart

 1. Kart over kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole - som PDF
 2. Kart over kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu - som PDF

 

Høringsbrev av 13.02.13 PDF 

Offentlig høring med høringsfrist 5. april 2013

Klikk for å sende innspill Gi innspill i høringen: postmottak@levanger.kommune.no

________________________________________
Mottatte innspill sortert på dato, nyeste øverst:

03.04.13
Vi ønsker også å uttale oss om de nye skolegrensene.
Vi bor i Gilstadlia og etter de nye skolegrensene skal våre barn flyttes fra Nesheim til Halsan Barneskole. Den eldste av våre barn skal starte i 7. klasse til høsten. Etter foreslått løsning, skal hun flyttes bort fra sitt miljø hun har vært i siden barnehagen til dd i ett år, før hun begynner i ungdomsskolen på Nesset (evt. Røstad). Den yngste starter i 5. klasse kommende høst og er i samme situasjon. Vi forventer at barna som er etablert i skolemiljø og idrettsmiljø på Nesset, skal få fortsette i samme miljø.

Vi ønsker tilbakemelding om følgende:

 1. Hvor mange barn i barneskolealder vil bli berørt av forslaget?
 2. Er det noen prognose på elevfordeling om feks. 5-10 år?
 3. Hvilken gevinst flytting av et fåtall elever evt vil gi?
 4. Er det planer for bygging av gang-/sykkel- sti og trygg kryssing av trafikkerte veier mot Halsan BS?


Lilllian og Vidar Sandstad

 

Svar:
Spørsmål 1 og 2: Hvor mange barn i barneskolealder vil bli berørt av forslaget? Er det noen prognose på elevfordeling om for eksempel 5 – 10 år?
I grunnkrets Nossum er det følgende fødselstall: Pr 0101 2011 var befolkningen i Grunnkrets Nossum (0107 på kartet) slik:

17190107 Nossum

0 år, født 2010

5

5

10

 

1 år, født 2009

1

5

6

 

2 år, født 2008

5

3

8

 

3 år, f. 2007

4

2

6

 

4 år, f. 2006

0

5

5

 

5 år, f. 2005

4

0

4

 

6 år, f. 2004

0

1

1

 

7 år, f. 2003

0

1

1

 

8 år, f. 2002

1

0

1

 

9 år, f. 2001

3

0

3

 

10 år, f. 2000

1

0

1

For Grunnkrets Eggen (0201 på kartet) var befolkningsutviklingen slik:

 

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 

Totalt

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

17190201 Eggen

236

6

3

2

7

5

1

6

5

0

6

0

Kart, klikk for større kart
 

Spesielt for grunnkrets Nossum er det forventet et økende elevtall. Elevtallet for Halsan har over år gått ned. Elevtallet ved Nesheim skole har over år økt jevnt.

Spørsmål 3. Hvilken gevinst flytting av et fåtall elever evt. vil gi: Grunnen til at man har laget en sak om kretsgrenser er opplæringslovens § 8.1 om retten til å gå på den skolen som ligger geografisk nærmest bostedet. Når en skole flyttes er det naturlig å endre kretsgrensen. Grensen mellom Nesheim og Halsan har vært spilt inn i flere år som aktuell for endring. En flytting av grensen mellom Nesheim og Halsan vil redusere sjansen for klassesprekk på Nesheim i framtida. En klassesprekk koster 500 – 700.000 kr.

Spørsmål 4. Er det planer for bygging av gang-/sykkelsti og trygg kryssing av trafikkerte veier mot Halsan skole? Det er en reguleringsplan fra Jernbaneverket for overgang Nossum som inkl. plan for bygging av gang- og sykkelvei mellom Nossum og Momarka ute til høring nå. Saken om kretsgrenser vurderes lagt fram med forslag om iverksetting fra skoleåret 2014/15. Det betyr at gang og sykkelstien må være ferdig til høsten 2015 for at 2. klassingene skal kunne gå til skolen. Dette planlegger kommunen å få realisert.

Trude Nøst

-----------

19.03.13 - som PDF
Det vises til kommunens brev av 13.02.13.Kommunestyret i Levanger kommune har vedtatt endring i skolestruktur i sak 78/12 som vurderes å få konsekvenser for kretsgrensene.

 1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit.
 2. Nesheim barneskole flyttes til Nesset ungdomsskole.
 3. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.


Avklaring om kretsgrenser som bestemmer hvilken skole som blir nærskolen for den enkelte elev vil i størst grad berøre elever og foresatte.

Forslag til endringer i skolestruktur og endringer i kretsgrenser vil medføre omorganisering av eksisterende skoleskyssopplegg og kan få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Ved planlegging og organisering av skoleskyss vil det bli etablert et rasjonelt og økonomisk forsvarlig skysstilbud som oppfyller elevenes rettigheter til skoleskyss i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er derfor viktig at fylkeskommunen blir informert hvordan kretsgrensene blir på et tidlig tidspunkt.

En annen ting som er viktig å tenke på i den forbindelse er eventuelle endringer i holdeplasser og snuplasser. Det kan være at rutene endres slik at nye holdeplasser må opprettes og likedan eventuelle snuplasser. Det er viktig at elever som har rett på et skysstilbud får en mest mulig trygg og forsvarlig på- og avstigning.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Terje Skrattalsrud
Funksjonsleder Samferdsel

Siv Janne Lindsetmo
Konsulent

-----------

19.03.13
Vi ønsker med dette å komme med en uttalelse i forbindelse med forslaget om inndeling av nye kretsgrenser i Levanger kommune.

Vår datter går i dag i 1. klasse ved Nesheim skole. Forslaget som nå er ute innebærer en mulighet for at hun blir nødt til å bytte skole. Det kan vi ikke la skje. Det er tøft nok for mange barn å kutte bånd til voksne og barn når de slutter i barnehagen for å starte på skolen. For vår datter var det en sår prosess, og hun føler fremdeles savn etter enkeltpersoner fra barnehagen. Nå har hun imidlertid funnet seg godt til rette på skolen, og har knyttet mange nye bånd, både til voksne og barn. Å rive henne, og de andre få Nossum-elevene, opp fra dette kan vi ikke gjøre. Vi må ta vare på det enkelte barnet i denne prosessen. Vi håper at dette er en selvfølge, også for dere som har siste ord i saken.

Derfor; om de nye kretsgrensene vedtas, mener vi det eneste rette alternativet er å la barna som allerede har begynt på Nesheim få lov til å fortsette der.

Per Morten Skjæran og Wenche S. Rostad

-----------

14.03.13
Jeg flyttet tilbake til Levanger sommeren 2012 sammen med min datter som skulle begynne i 2.klasse. Vi hadde noen runder på hvilken skole hun skulle begynne ved, men valget var i grunn enkelt da vi ville bo på Nesset. Nå leier vi bolig på Nossum i påvente av at vi kan kjøpe noe på Nesset. For meg er det uakseptabelt at hun skal IGJEN begynne på en ny skole!

Det å komme ny inn på ett trinn der andre allerede har etablert nære bånd, er ikke alltid like enkelt. Men min datter har funnet seg veldig godt til rette i sin klasse på Nesheim, og fått mange nye og verdifulle venner der. Hvorfor skal hun måtte begynne den runden på nytt igjen? Jeg kjenner mitt barn best, og hun vil oppleve dette som utrygt.

Når kommunen velger å legge ned skoler, som Mule og Okkenhaug, går det ut over samtlige på disse skolene. Men i dette tilfelle rammes enkeltelever.

Jeg håper virkelig at Levanger kommune skal tenke på hva som er best for elevene. Ingen jeg har snakket med synes denne løsningen er en god løsning.
Som mor skjærer det meg i hjerte at vi kanskje må begynne på nytt.....IGJEN.

Mariann Solberg

-----------

13.03.13
Som foreldre beboende på Nossumhyllan har vi følgende synspunkt i saken:
De berørte elever som går på Nesheim OS pr. i dag, må absolutt få muligheten til å fortsette på Nesheim dersom de ønsker det – noe annet er ikke akseptabelt.

Vi har selv en datter i 1. klasse ved Nesheim OS, og etter "bare" syv måneder som elev ved skolen har hun knyttet nye og gode nettverk, i tillegg til de eksisterende. Nye nettverk i form av nye venner samt fritidsaktiviteter organisert av SPK Nessegutten. Eksisterende nettverk i form av at flere av klassekameratene har gått i samme barnehage i flere år.

Dette er en trygghet som eventuelt vil forsvinne ved overflytting til ny skole.

Svend Arne og Ingrid Skjulsvik

-----------

06.03.13
Som pedagogisk personale ved Nesheim skole tar vi ikke stilling til spørsmålet om kretsgrenser eller tidspunkt til iverksetting av evt nye kretsgrenser.

Derimot vil vi uttrykke et ønske om at nåværende elever på Nesheim må gis anledning til å fullføre skoletiden sin her dersom de ønsker dette.

Utdanningsforbundet, klubben ved Nesheim skole
Johan Fossan
arbeidsplasstillitsvalgt

-----------

22.02.13
Jeg finner ikke informasjon noe sted om hva de evt. nye kretsgrensene vil ha å si for elever som allerede har startet på skolen, etter de nye grensene settes i verk.

Vil unger som bor på Nossum, og i dag går på Nesheim, måtte flytte skole? Eller gjelder de nye grensene kun for de som enda ikke har startet på skolen?

Det er sikkert flere som ønsker å vite dette før de kan ta stilling til saken.

Wenche S. Rostad 

Svar:
Nye kretsgrenser vil gjelde alle som er i skolepliktig alder.
Dette gjelder for Nesheim, Skogn og Halsan.
For Tuv er det et eget kommynestyrevedtak som regulerer hva som gjelder for dagens elever på Tuv:
"Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn."

Trude Nøst

 

Publisert: 13.02.2013 15:37 Sist endret: 17.09.2013 12:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051