Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024 Levanger kommune

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges ut til høring, jfr. Kommunelovens § 14-3
Høringer sendes: Offisiell e-post postmottak@levanger.kommune.no - innen 01.12.20

Formannskapets forslag: som kommunedirektørens budsjettforslag (lenken støtter ikke explorer) med følgende endringer

Klikk for å se forslag til Budsjett/økonomiplan 2021-2024
(støtter ikke nettleser explorer)

Tidsplan for behandling budsjett 2021>>  |  (spørsmål og svar) | (saksbehandler)

Kommunedirektørens presentasjon av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:  PDF - Video 

Behandlinger:
02.11.20 - Administrasjonsutvalget
18.11.20 - Formannskapet , sakframlegg sak 156/20, formannskapets innstilling
02.12.20 - Kommunestyret, sak


Høringer:

23.11.20 Utdanningsforbundets klubb på Frol barneskole

Hvor langt skal ermene brettes opp?

Norske skoler er gitt et samfunnsmandat som sier at vi skal ta ansvar for norske barn og ungdommers utdanning. Opplæringslovens formålsparagraf sier at Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)§1.1).

Dette er et samfunnsoppdrag som norske lærere har tatt på seg med glede, da det er undervisning og oppfølging av barn vi brenner for. De senere årene har vi dog opplevd at det blir stadig vanskeligere å gjennomføre oppdraget vårt. Det er stadige nedskjæringer i undervisningssektoren, i likhet med andre kommunale sektorer, og ressursene forsvinner litt etter litt. Dette har ført til store konsekvenser for både ansatte og ikke minst elever. Vi opplever at det blir færre lærertimer, og skolen har ikke økonomi til å drive med noe utenom den lovpålagte undervisningen. Det betyr at Gården som pedagogisk ressurs, svømming (i perioder), Dino-skole, mestringsprogram, og andre «kostnadskrevende» aktiviteter har falt bort. Dessverre er dette ofte de aktivitetene som styrker elevenes motivasjon, og gjør at de har noe å glede seg til/se fram mot. Årlige fjellturer og skidager har vi heller ikke mulighet til å gjennomføre, da det ikke finnes penger til buss. Etter de siste pålagte nedskjæringene fra kommunen ser vi at også de lovpålagte oppgavene står i fare.

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten (Opplæringslova §1.3) På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd (Opplæringslova §1.4).

Hvordan vi skal klare å gjennomføre dette med stadig minkende ressurser er usikkert. Elevene skal møtes med trygge voksne hver dag, som ser dem og støtter opp om både den faglige og sosiale utviklingen deres. Hvis man blir stående alene med 25 barn, sier det seg selv at det blir vanskeligere å gjennomføre de individuelle tilpasningene i opplæringen som vi er pliktige til. Undervisningen skal balanseres slik at den når både de elevene som trenger større utfordringer og de som trenger ekstra støtte. Hvordan tenker politikerne i Levanger at dette skal gjennomføres etter hvert? Nå i coronatiden har vi alle blitt kjent med begrepet nasjonal dugnad, men undervisning er ingen dugnad. Selv om vi er klar over at Levanger kommune har store nedskjæringsbehov uttrykker vi stor bekymring for hvilken langsiktig effekt dette vil ha i skolen.

Frol barneskole er også mottaksskole, og minoritetsspråklige elever er en stor gruppe ved skolen. De minoritetsspråklige elevene har rettigheter jfr. Opplæringslova §2-8: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

De siste årene har ressursene til denne opplæringa stadig blitt kuttet, de siste to årene halvert. Dette resulterer i at det har blitt en stor utfordring å gi elevene tilpasset opplæring og et tilbud de har krav på i velkomstklassen. I velkomstklassen går det elever fra 1.-7. trinn i en og samme klasse. Elevenes opplæring må tilpasses elevenes alder, skolebakgrunn, kultur og erfaringsbakgrunn. Denne høsten har timer blitt flyttet/slettet, og lærere i velkomstklassen brukes som vikarer. I tillegg er det minst 11 elever i ordinære klasser som har behov for særskilt norskopplæring etter §2-8, og som ikke får det. Det betyr at denne elevgruppen må følge ordinær opplæring i norsk, selv om de har rett til å følge opplæringsplanen i særskilt norsk.

I læreplanen, LK20, står det blant annet at faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag. Slik kan faget legge grunnlaget for samfunnsdeltakelse og videre kvalifisering for yrkesliv. For at denne elevgruppen skal få mulighet til å nå disse målene, må de få særskilt norskopplæring. Dette bør være et minimum, da de også har behov for, og rett til, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Dette er per nå nærmest fraværende, da det ikke er ressurser til dette.

Fra januar 2021 kuttes ressursene ytterligere. Det rammer spesielt de minoritetsspråklige elevene ved Frol barneskole hardt. Forholdene er allerede kritiske, så overgangen vil gå fra kritisk til mer kritisk. Er dette et tilbud Levanger kommune kan være kjent ved? Man kan brette opp ermene og være løsningsorientert (noe som for øvrig er gjort de siste årene), men ermene er ikke lenger lange nok. Situasjonen til er både alvorlig og svært bekymringsfull. Mange av elevene er sårbare, og de trenger ekstra hjelp og oppfølging i skolen, slik at de får et likeverdig opplæringstilbud. Dette er det flere som per nå ikke får. Skolen skal utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Utdanningsforbundet, Frol barneskole.

********

23.11.20 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand til personer med nedsatt funksjonsevne med stort behov for assistanse. Ordningen skal bidra til økt selvstendighet, deltagelse, likestilling og frihet for personer med funksjonsnedsettelser, som har BPA. Rådet mener det er positivt at det innføres fritt brukervalg for BPA i Levanger, da dette bidrar til å styrke intensjonen med BPA.

Rådet ber derfor om at kommunestyret vedtar sparetiltak som innebærer tilslutning til tjenestekonsesjonsavtale for BPA. Se for øvrig brev av 22.09.2020

Varmebasseng på Skogn
Rådet ber om at bassenget på Skogn holdes i drift til et annet nytt bassengtilbud tilsvarende eller bedre enn utbygging av Trønderhallen, alternativ 4.2 (helårseffekt, innsparing 1,1 mill.) Se uttalelse i rådets sak 13/20

Boligtilskudd til kjøp, tilpassing og utbedring, mv.
Rådet mener at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha den samme retten somandre til en godt egnet bolig og til å velge hvor de skal bo, og hvem de skal bo sammen med. Ber derfor kommunen om å sette av tilstrekkelige midler til at personer med funksjonsnedsettelser kan få reell mulighet til kjøp, tilpassing og utbedring av egnet bolig, gjennom startlån, tilskudd og bostøtte.  Det må være mulig å eie egen bolig, også for uføretrygdede.

Vedtak om å se bort fra barnetrygd ved beregning av sosialhjelp bør opprettholdes. Det er viktig å skjerme vanskeligstilte familier, og bidra til at økonomiske vanskeligheter ikke eskalerer. Av samme grunn bør en ikke øke husleie i kommunale boliger.

Økt egenbetaling for helse og omsorg, dagtilbud og andre tjenester som skal bedre eller kompensere for sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse oppfattes er som skatt på sykdom, skade og/eller funksjonsnedsettelse. Det bør heller ikke innføres egenbetaling for ubrukt dagtilbud, da dette kan bidra til ytterligere frafall, og negative virkninger for personer med behov for tilbud.

For å bidra til økt deltagelse, likestilling, frihet og demokrati for alle innbyggere, mener rådet det er nødvendig å øke fokus på universell utforming av uteområder, bygg og anlegg, herunder valglokaler og stemmeavlukker.

Rådet ber om at motivasjonspenger for deltagere ved Staupslia verksted videreføres.  Deltagerne oppfattes som engasjerte og stolte over arbeidet, og pengene betyr mye for dem. Samtidig er det viktig at samfunnet verdsetter og gir anerkjennelse for den enkeltes innsats.

Spesialundervisning omorganiseres
Rådet oppfatter at spesialundervisningen omorganiseres slik at mest mulig av undervisningen skal gis sammen med øvrige medelever. At tilbudet integreres med øvrig undervisning og aktivitet i skolen er positivt og i tråd med nasjonale mål. Dersom elever skal tas ut av klassemiljøet bør dette bare skje i samråd med eleven og elevens pårørende. Denne elevgruppen har behov for tett oppfølging og sammensatte ressurser for å få en god skolehverdag. Rådet er derfor kritisk til hvorvidt det er mulig å opprettholde et hensiktsmessig og forsvarlig tilbud, å spare penger på denne måten. Rådet mener derfor at det fortsatt er viktig at den enkelte elevs individuelle behov for spesialpedagogikk fortsatt veier tyngst i dialog med elev og pårørende.

 

 

 

 

 


 

  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 18.11.2019 13:05 Sist endret: 23.11.2020 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051