Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018


Formål med planen PDF

Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 - klikk for PDF-utgaveSykkelbyene Levanger og Verdal
En sykkelby er en god by. Flere syklister i befolkningen er et middel for å skape gode byrom og lokalsamfunn, forbedre folkehelsa, redusere sykefravær, redusere støy og utslipp av klimagasser, bedre trafikksikkerheten, gi kortere bilkøer og skape bedre plass for næring, møteplasser og grønn infrastruktur.

Tilrettelegging for økt sykkelbruk er derfor også en svært god samfunnsøkonomisk investering. Levanger og Verdal kommune ble i 2012 tatt opp som medlemmer i Sykkelbynettverket, og har med dette inngått et partnerskap med Statens vegvesen om satsningen på sykkel.

Det er mulig å komme med innspill/kommentarer til temaplanen frem til 26. juni 2015.

Ingrid Stavset - klikk for personkort
Ingrid Stavset

Klikk for å sende innspill Gi innspill/kommentar: postmottak@innherred-samkommune.no

Til toppen av siden

 

 

 


HISTORIKK - tidligere innspill

 


hopp til innspill

 >  -  prosjektet på: Sykkel i Levanger og Verdal på Facebook

 

 

 

Formålet med prosjektet
Levanger og Verdal ble i 2012 tatt opp som medlemmer i Sykkelbynettverket, og har med dette inngått et partnerskap om satsningen på sykkel med Statens vegvesen. Satsingen er et ledd i arbeidet med å styrke folkehelsa i kommunene Verdal og Levanger.

Det skal lages en felles temaplan for økt sykkelbruk i de to kommunene. Planen vil i hovedsak ta for seg fysisk tilrettelegging for sykling, men det vil også være fokus på holdningsskapende arbeid.

Hovedmålgruppen for prosjektet vil være hverdagssyklistene. Barn og unge vil også stå i fokus da det er viktig å innarbeide gode vaner for aktiv transport i ung alder. «Aktiv transport omfatter sykling og gåing på reiser som uansett skal gjennomføres i hverdagen, for eksempel til og fra skole og jobb, handleturer og følgereiser til for eksempel barnehage, trening osv.» (Nordland fylkeskommune, Tomm Jensen (2013) Folkehelse i RTP Nordland, hentet fra http://sykkelby.no/Om_nettverket/foredrag_samling_nord_2013 11.11.2013). Trygge og gode skoleveger vil derfor være viktig i prosjektet, i tillegg vil det være fokus på tilrettelegging i forbindelse med store arbeidsplasser og sentrumsområdene i Levanger og Verdal. 

Vi vil ha dine innspill!
Kartleggingen av friluftsområder, gang- og sykkelveger er en del av arbeidet med temaplanen for økt sykkelbruk, i tillegg vil det inngå som en del av grunnlagsmateriale for kommunedelplaner som skal utarbeides for sentrumsområdene i de Levanger og Verdal. Det vi ønsker tilbakemeldinger på er hvilke friluftsområder, gang- og sykkelveger folk bruker, og hvor er det behov for nye gang- og sykkelveger. Dette kan for eksempel være steder man tar en snarveg når man sykler eller går, eller strekninger som oppleves som utrygge/trafikkfarlige. Kartleggingsarbeidet vil i hovedsak foregå i februar og mars, og det er derfor viktig at du kommer med dine innspill så fort som mulig. Klikk for større bruksanvisning, eller velg PDF-utgave nedenfor (utskrift)

Hvordan kan du bidra?
Du kan enten benytte utklippsverktøyet, se link under, og ta et kartutsnitt av ønsket område. Tegn inn strekningen eller området du ønsker å registrere. Last opp bildet og send en melding med bildet og eventuelle kommentarer til oss på facebook eller per e-post. Eller du kan skrive ut ønsket kartutsnitt og tegne direkte på dette og sende det per post.

Bruksanvisning som PDF

Dette ønsker vi innspill på:

  • Hvor sykler du når du skal til skole, jobb eller fritidsaktiviteter?
  • Prosessplan for utarbeidelse av temaplan for økt sykkelbruk som PDFEr det steder du mener det burde vært bedre tilrettelagt for gående og syklende?
  • Hvilke friluftsområder bruker du i ditt nærområde? Og hva bruker du de til? (Lek, tur osv.)

Du kan godt tegne inn flere registreringer i samme bildet, men da er det viktig at du tegner med ulike farger og skriver til oss hvilke farger du har benyttet til hva. Har du kommentarer kan du gjerne sette et nummer ved registreringen som det gjelder i kartet og skrive nummeret ved siden av kommentaren.

Klikk for å lagekart
Lag kart


Kontaktpersoner

: Ingrid Stavset - klikk for personkort Marthe Veie - klikk for personkort

Vi setter stor pris på din hjelp!

Klikk for å sende innspill Gi innspill: postmottak@innherred-samkommune.no


Mottatte innspill: Levanger  (18) - Verdal (7), se også Sykkel i Levanger og Verdal på Facebook


Levanger 


Til toppen av siden20.07.2015 Ladestasjoner for el-sykler

Hei!

Jeg vet dette kommer etter tidsfristen, men jeg følte likevel jeg måtte komme med innspillet.

Det som kommer av sykkelteknologi nå er batteridrevne sykler. I år har det virkelig slått til med 30-40 prosent salgsøkning. Denne teknologien er i rivende utvikling og vi vil i løpet av få år se sykler som kan sammenlignes med noe av det beste vi har av terrengsykler og hybrider i dag.
Det vil øke muligheten til å bruke sykkel til jobbpendling mellom Levanger og Verdal. Slike sykler trenger ladepunkter, mange av dem har en rekkevidde på 30-60 km. Ett innspill er at når man anlegger sykkelparkering ved bedrifter osv, så legg legg også fram strøm, eller gjør det lett å legge opp ladepunkter senere.

Jeg er ikke i tvil om at langt flere velger sykkelen til og fra jobb når denne teknologien spres videre. Foreløpig er det dyre sykler, men prisen vil raskt synke med bedre batteriteknologi og sykkelteknologi.

Med vennlig hilsen
Håkon Okkenhaug

 

Til toppen av sidenHøgberget og Momarka

Jeg har enda et innspill til gang og sykkevei.
Det finnes ingen gode turmuligheter ut i fra boligfeltene Høberget og Momarka.
Dette er svært ugunstig for folkehelse og fysisk aktivitetsnivå blant befaolkningen i området.
Det har lenge vært drøftet mulighet for å få laget stier og lignende for å «åpne» boligområdet ut mot nærliggende friområder, men dette har ikke vært mulig spesielt pga enkelte grunneiere som ikke har ønsket trafikk over egne eiendommer.
Skal man sykle ut i fra Høgberget pr i dag, så er det kun via gang og sykkevei på baksiden av Høgberget – Noe som er svært upraktisk for den delen av befolkningen som bor på framsiden av Høgberget, - eller man kan sykle ned langs bilveien. Uansett hvilken vei man velger, så ender man opp nede på avkjøringen mot E6 – Hvilket ikke er et trivelig miljør/ område for trim og aktiviteter.
 
Nå er vi så heldige i Høgberget og Momarka-området at det er anlagt en ny skolevei med gang og sykkelbane fra Nossum og inn til hovedveien Høgberget og Momarka (Ja vi er uenige i hvor man har valgt å kople denne nye veien inn mot eksisterende hovedvei, men vi er veldig glade for at det har kommet en slik turvei) Denne er anlagt i samarbeide med statens veivesen (meg kjent) fordi man nå ønsker å endre skolekrets for barn som bor i området Nossum. Disse skal nå sokne til Halsan Skole.
 
Vi ønsker oss at kommunen går i dialog med grunneier for det store jordet, der den nye skoleveien nå er anlagt, - og at man får drøftet mulighetene for en liten sti på motsatt side av jordet. Pr i dag er jordet omringet av den nye veien, samt en vei (på motsatt side av jordet) som går til en kommunal vannpost. Vi ønsker veldig gjerne å få forlenget veien fra denne kommunale vannposten og inn til grusveien som går ned mot Nossum. Dette aktuelle stykket er ikke veldig langt, kanskje 300 meter? På denne måten vil man får en flott rundløype som man kan benytte til både tur og rekreasjon. Man ville også få ro i nabolaget pga stadige krangler med de grunneierne som pr i dag stiller seg negative til at befolkningen forsøker å ta seg til nærliggende friområder (Det kastes stein og drives masse uheldig munnbruk, noe som gjør utfartsgleden veldig begrenset…)
Dette tror jeg er et av Levangers fineste område for slik utvikling? Og jeg tror også at det vil gi utfartsglede for et boligområdet som er dimensjonert for 5000 innbyggere, og som er i stadig utvikling med ny regulering for ytterligere tomter. 
 
Anne K. Solberg
 

Til toppen av sidenHøgberget og Momarka

27.06.14 Høgberget og Momarka er et stor befolkningsområde i Levanger kommune, området er også i sterk vekst.
Et av de store utfordringsbildene for området er manglende gang og sykkevei som fullføres ned langs hele hovedveien.
 
Pr i dag er det tenkt at man skal kunne sykle på en gang og sykkevei som går halve veien ned hovedveien, og at man halveis ned bakkene skal krysse hovedveien, for å ta en «rundtur» rundt Momarka, før man kommer ned til undergangen ved oppkjøring fra E6.
 
I praksis medfører denne rundturen en veldig lang ekstra sløyfe, som verken barn, unge eller voksne benytter seg av. De som velger å sykle, de sykler langs bilveien det nederste stykket. Dette er et svært trafikkfarlig og uoversiktelig veistykke, hvor bilene holde svært høy hastighet (snitt på 80 er nok ikke uvanlig på dette veistykket) - Vi har ukentlig farlige episoder langs denne veien.
Kommunen har i tillegg gjort veistykket ytterligere uoversiktelig og farlig ved å la en ny skolevei (også gang og sykkevei, men med biltrafikk til og fra en eiedom) ha utkjøring midt i det mest trafikkfarlige stedet. Her venter vi på at det vil skje en stor ulykke med den løsning som er valgt.
Dersom kommunen kunne fortsette gang og sykkevien ned langs samme side som utkjøringen fra denne nye veien og ned langs hovedveien, ville dette redusere risikobildet betraktelig.
 
Som mor selv, og i samråd med andre mødre, blir det til at vi kjører barna og ungdommen til aktiviteter/ skole framfor å la de sykle. Det er også slik at man velger bort å sykle til jobben selv fordi veien ikke er tilrettelagt for dette.
 
Jeg ønsker at det prioriteres en fortsettelse av gang og sykkelvei ned Høgberget, forbi Momarka og med kopling inn mot eksisterende undergang nederst mot avkjøringen EG og vei mot Magneten. (Det er evt mulig å få til et fotgjengerfelt ved innkjørselen nederst i Momarka for å kople en slik gang og sykkevei inn mot eksisterende gang og sykkelvei-nett.
 
JA til hverdagsaktivitet med sykling fra oss på Høgberget og Momarka J
 
Anne K. Solberg
 

Til toppen av sidenFlere områder 

11.04.14 Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag PDF

Rune Logstein, fylkesleder Naturvernforbundet Nord-Trøndelag
Maria Moen Mahlum, fylkesleder Natur og Ungdom Nord-Trøndelag


Til toppen av sidenSykkel/gangveg i Eidsbotnvegen

01.04.14 Vi som beboere / foreldre i Eidsbotnvegen etterlyser en forlengelse av gangfeltet fra Eidsbotnvegen 26 og videre utover til Vassdalen. Dette er en 50-sone, og med et stadig økende antall boenheter i Vassdalen øker også antallet myke trafikanter.

Med tanke på at ungdomsskolen flyttes til Røstad vil både ungdomsskole - og videregående-elever fra Vassdalen og Julsborg sykle langs denne vegen daglig. Skal du inn mot sentrum sykler du på høyre side, og må krysse vegen for å komme over på gangfeltet på venstre side, i 50 sonen. Vi har selv opplevd nestenulykker der ungdom svinger over vegen uten å se seg ordentlig for.

Håper på løsning på dette før oppstart ungdomsskole på Røstad.

Torunn Ødegaard og Einar Halten


Til toppen av sidenSkoleveier

17.03.14 Skoleveier - Interessegruppa for godt oppvekstmiljø i Levanger PDF

Lise Tuset Gustad, Kjetil Ravlo, Vegard Rangul, Tommy Aune Rehn, Ole Jørstad, Lars Strøm, Arve Thorshaug, Håvard Lutdal


Til toppen av sidenRinnleiret

11.03.14 Jeg har et forslag til tursti/sykkelsti, som jeg har tenkt på lenge. Forslaget innebærer egentlig bare ett større tiltak, og det er bru over Verdalselva, helt nederst mot utløpet, på Rinnleiret. Turen jeg ser for meg er fra Børsåsen, og ned langs sjøen på Rinnleiret, helt til Havfrua på Verdal. Jeg har jogget der noen ganger, og hadde gjerne ønsket å komme over til Verdalssiden uten å måttet opp til E6 for å komme over elva. Jeg har til og med prøvd å vade over elva, men den var at for dyp, da hadde det i tilfelle endt med en svømmetur.

Rinnleiret er vel et fredningsområde, så det er nok ikke aktuelt med noen store tilretteleggingstiltak av vei langs fjorden, og det ville for øvrig ha ødelagt sjarmen ved å gå der. Men en lett merket sti, som bare blir opptråkket av folkeferdsel, kunne kanskje vært en god løsning.

Takk foranledningen til å komme med forslag!

Hilde Kristin Mikalsen

---------

13.03.14 Da vi bor på Mule er vi så heldige at vi har masse flotte områder rundt oss, det som drar ned idyllen er den skumle og uoversiktlige E6.

I vår, sommer, høst er det en flott tur å dra ned til Låtra,men da må man nå krysse E6 ved smådyrsklinikken, eller bevege seg langs E6.

Klikk for større montasje

De to forslagene til ruter medfører ikke mye kostnader da noe grunnlag er der etter tidligere veier, ønsker ikke asfalt, men en god natursykkelsti slik at vi trygt kan nyte nærområdet vårt! Dette vil gagne alle rundt da man trygt kan sykle herifra fra børsåsen eller fra gang og sykkelvegen ved den øvre innkjørselen til skånes ved E6, samt som en forlengelse fra gamle kongeveiruten. Kanskje det også er mulig å forlenge mot fætta/havfrua og få et trygt og naturskjønt knutepunkt mellom Levanger og Verdal som kan være attraktivt både for dem som sykler til/fra jobb, som fritidsrekreasjon samt å lokke turister til en flott naturopplevelse på sykkel! Er også en fantastisk ressurs skoler og barnehager kan benytte seg av!

(Er også mulig å trekke sti fra Gamle Kongevei langs E6 og inn til veien som brukes idag, uten at dette gir den samme opplevelsen, men litt tryggere iallefall)

Lise Beate Larsen
Leder Roaldmarka Velforening


Til toppen av sidenEkne

Klikk for større kart11.03.14 Se vedlagte kart. Sort oppstreking viser nåværende gang- og sykkelvei. Rød strek viser prioritering som ansatte ved skolen har kommet fram til. Vi ønsker at elevene i størst mulig grad skal gå eller sykle til skolen. Vi ser fram til at forholdene blir lagt bedre til rette for det.

På alle strekningene oppstår det farlige trafikksituasjoner. Delvis skyldes dette høy fart , delvis at det ikke er gatebelysning.

  1. Mange elever går langs denne veien. En del tungtrafikk til gårder langs veien. Mangler gatelys. For det meste 60 km/t.
  2. Krysset ved Sjøgrenda. Mangler gatelys.
  3. «Frostaveien». Denne veien bruker elevene mye i forbindelse med gymtimer og annen utfart. Det kjøres til dels ganske fort her.
  4. Til krysset ned til Strandkorsen. Store deler av veien har 80 km fartsgrense. Mange av elevene bor utover denne veien som er smal og har et par farlige svinger.


Det er mange voksne som sykler på veien rundt Ekne: Fiborgtangen- Ekne, Ekne – Ronglan, Ekne – Frosta. Ut fra et folkehelseperspektiv  og med utgangspunkt i «Levanger – sykkelbyen» burde alle disse strekningene hatt sykkelsti/veiskulder.

Gunn-S. Jørstad
Enhetsleder Ekne-Tuv oppvekst

---------

12.03.14 Jeg vil med dette slutte meg til forslagene som er sendt inn angående sykkelveier i og til/ fra Ekne. Sett i et folkehelseperspektiv er det viktig å ha trygge sykkelruter for å rekruttere flere til å komme seg ut og i aktivitet. Det blir tryggere å sende ungdommer på sykkel utenfor bygda på fritida hvis veien får et sykkelfelt langs eksisterende vei (tenker da spesielt på Sjøvegen).

Det gir også større mulighet for pendling til og fra for folk som bor et stykke unna sentrum, men også turmuligheter for alle i kommunen, som andre også har  nevnt.

Når det skal legges asfalt over Ronglan hadde det vært lurt å gjøre den så bred at vi også der kunne fått ei sykkelstripe?  Man kan også tenke seg sykkelrute gjennom Ekne via Frosta til Åsen. Kanskje kan det også i et lengre perspektiv være mulighet å arrangere sykkelturer i hele kommunen for turister/ andre interesserte mellom ulike severdigheter m.m.

Levanger som en sykkelvennlig kommune ville vært et fint tillegg til Slow city- tanken.

Med sterkt ønske om flere sykkelveier i og rundt Ekne, og gjerne flere steder i kommunen.

Ingrid Brattgjerd


Til toppen av sidenFra Øvre Falstad, forbi Gjevika og mot Vestrumsfjæra

10.03.14 Vi i Ekne Barnehage ønsker gang- og sykkelvei fra Øvre Falstad, forbi Gjevika og mot Vestrumsfjæra da flere av våre brukere benytter denne svært uoversiktlige veien til og fra barnehagen. Barnehagen har i tillegg flere utfartsmuligheter i denne retningen, noe vi må begrense i forhold til trafikksikkerheten.

Klikk for noe større kart

Vi har en oppfatning av at barna skal kunne bevege seg til fots, snarere enn å kjøre bil til våre turmål. Vi har også etablert ei utegruppe som er ute på tur i nærmiljøet tre dager i uka. For å kunne drive ei utegruppe, så er en avhengig av et stort utvalg av turmål. Å kunne introdusere barna til en aktiv hverdag med mye uteliv ser vi har store ringvirkninger ut i familiene. Ikke bare får vi spreke barn, men de drar foreldrene sine også ut på tur.

Videre ønsker vi å kunne benytte Falstadskogen og kulturminnet der i større grad enn det vi får til i dag. Også her er det trafikksikkerheten som begrenser oss da bare en liten del av veien har gang- og sykkelsti.

Barnehagen støtter også forslaget om sykkelvei langs Sjøveien til Skogn. Dette er en livsfarlig vei for gående og syklende!

For Ekne Barnehage

Kari Olafsen Aunet


Til toppen av sidenFra gamle E6 og mot togstasjonen på SkognVegkryss øverst i Holsanlia, Skogn

10.03.14 Det ønskes gang- og sykkelvei for oss som har skolevei fra gamle E6 og mot togstasjonen på Skogn. Krysset i toppen av Holsandlia er særdeles uoversiktlig og uten kant å gå på.

Gående og syklende må gå ut i veien. Strekningen er sterkt belastet med trafikk og er også en del av sykkelveien fra Skogn til Levanger og benyttes hyppig av syklende og gående.

Kari Olafsen Aunet

 

 

 


Til toppen av siden Støreshøgda

04.03.14 Jeg ønsker gang- og sykkelsti over Støreshøgda.

Klikk for større montasje

Mange unger til og fra skolen langs denne veien.

Mange legger dagens trimtur langs veien.

Det er ikke plass til at to biler møtes når noen går eller sykler langs kanten på veien.

Den er trafikkfarlig i forhold til oversiktlighet over toppen langs veien og når vi nærmer oss den siste km til skolen. Skummelt og smalt på brua over jernbanen.

Flott sykkel og turområde, men mangler sikring i forhold til en gang- og sykkelsti. Og den bør komme før noen blir skadet!

Britt Austad


Til toppen av siden Åsenfjord til Åsen 

01.03.14 I håp om at sykkelbyen Levanger strekker seg helt ut til Åsenfjord, så bidrar jeg gjerne med et ønske for en fremtidig mer sikker sykkelvei.

Jeg bruker sykkel en del på arbeid i sommerhalvåret, - fra Åsenfjord til Åsen. Se vedlagte kartutsnitt. Rødt felt viser en til tider veldig farlig strekning.

Åsenfjord-Åsen - klikk for større kart

Dette er hovedfartsåren utover mot Frosta med mye trailertrafikk, turistbilisme samt pendlertrafikk i tillegg til den lokale ferdsel mellom Åsen og Åsenfjord. Selv om maks. hastighet er 70 km i timen kjøres det ofte fortere og jeg har som syklist hatt mange skrekkopplevelser på tur til/fra arbeid.

En tilrettelegging her vil komme mange skolebarn til gode.

I håp om prioritering,

Greta Reinaas


Til toppen av siden Levanger sentrum

01.03.14 Å sykle tvers gjennom Levanger gir flere trafikkfarlige steder:

  • Smal vei med parkering på Nossumhyllan.
  • Uoversiktlig kryss med mye trafikk ved Magneten.
  • Stor trafikk og høy hastighet i Kirkegata fra Brannstasjonen og forbi Sykehuset. Fortauet har mange fotgjengere og er veldig humpete. Det er ikke egnet for sykling.


Her kommer to forslag til sykkeltrase gjennom Levanger:

Kart

Rød strek viser ny trase nede ved sjøen ved Nossumhyllan. Videre oppgraderes turstien langs Eidsbotten fra Magneten til Sundbrua. Her kan det bli konflikt med turgåere, så traseen må være bred med en midtstipe som deler opp i syklende og gående.

Blå Strek viser trase fra Sundbrua langs Sjøgata og over Holmgangen. Utfordringen her er kryssingen av veien ved Sundbrua og mange kryssinger ned til eiendommene ved Sundet.

Grønn strek viser kryssing av Kirkegata, langs Halsanveien, over Brusvebrua og langs Gamle Kongevei. Utfordringen her er kryssingen av Kirkegata, kryssene ved Brusvebrua og kryssing av Okkenhaugveien.

Per Søraunet 


Til toppen av siden Gråmyra-Eideskorsen

28.02.14 På strekningen Gråmyra-Eideskorsen er det er stort behov for gang og sykkelvei. Dette er skolevei, da Alstadhaug sokner til Nesheim skole, men i praksis er strekningen så trafikkfarlig at det er lite aktuelt å sende barn avgåde til forts eller på sykkel.

Gråmyra - Eideskorsen - kart

I tillegg er det et uoversiktelig strekk opp mot parkeringsplassen ved Herrestua (fra Gråmyra), noe som gjør at det blir en del skumle hendelser når mye folk ferdes rundt kirkeområdet.

Med gang og sykkelvei ville dette blitt mer oversiktelig. Samtidig er det vanskelig å gjennomføre, da det ikke er mye jord å ta av akkurat her. Kanskje skulle veien gått på nedsiden av kirken...

Marthe Bakken


Til toppen av siden Sjøvegen mellom Ekne - Skogn

01.10.14
Sykkelvei fra Ekne til Skogn

Klikk for noe større kart

Det hadde vært helt suverent og fått en sykkel/gangvei på denne strekningen. En utvidelse av veien så vi i det minste kunne fått en veiskulder ville ha gjort veldig stor forskjell. Det er mye folk som bruker denne strekningen, og enda flere kunne det ha vært med tryggere forhold. Tenkt og kunne fått syklet trygt på jobb/trening osv.. Hjemme hos oss skal vi etter hvert ut med sykkel og vogn der det skal sitte ei lita jente oppi, det alternativet vi har langs sjøveien i dag er både skummelt og farlig for oss.

Jeg har selv kjørt lastebil og mobilkran på denne strekningen, det er innimellom vanskelig nok å ta hensyn til møtende trafikk, enda mindre opprettholde en trygg margin til myke trafikanter(mørkt/regn/snø/andre store kjøretøy). Denne veibiten brukes også av gående/joggende samt rulleskibrukere. Med tanke på økt tilflytting til Ekne, hadde dette virkelig vært en investering i helse og trivsel for framtiden.

Ole-Johnny Westrum

-------------

26.02.14 Langs den såkalte Sjøvegen mellom Ekne - Skogn, er det et skrikende behov for en sykkelveg.

Klikk for større kart

Etter økt tilflytting til Ekne de siste årene samt flere og flere som sykler til og fra jobb og/eller på fritiden, oppstår det ukentlig trafikkfarlige situasjoner når syklister langs strekningen må balansere på den stiplede kantlinjen når de blir forbikjørt eller møter trafikk. Saken er nemlig den at strekningen over hodet ikke har vegskulder (og selvfølgelig ikke fortau/sykkelveg). Vi i utkanten av Levanger kommune er ikke så kravstore, slik at en utvidet asfaltert vegskulder på f.eks 1,5 meters bredde hadde vært nok for oss. Vi trenger ikke nødvendigvis noen fysisk atskilt sykkelveg, selv om selvfølgelig det hadde gitt best trafikksikkerhet for myke trafikanter langs strekningen.

Tilretteleggingen for syklister mellom Skogn sentrum - Fiborgtangen med asfaltert vegskulder på ca 1,5 m bredde, kunne vært en modell for tilrettelegging for syklister langs Sjøvegen. Både små og store på Ekne ville virkelig satt pris på et slikt tiltak før myke trafikanter langs strekningen blir alvorlig skadet eller drept. Minner også om at Sjøvegen er en attraktiv sykkelstrekning for øvrige mosjonister i kommunen. Disse utsetter seg også for fare ved å ikke ha noen mulighet til å vike til siden når de blir forbikjørt eller møter trafikk langs Sjøvegen.

Med et inderlig ønske om positiv behandling.

Tore Lauvstad Brenne
Ekne

-------------

05.03.14 Jeg ønsker meg bedre tilrettelegging for sykling fra Norske skog til Frosta.

Klikk for noe større kart

Veien langs sjøvegen mellom Ekne og Skogn er mye brukt for folk som sykler til og fra jobb, og ikke minst for de som trimmer på sykkel. også veien mellom Ekne og Frosta er populær å benytte for syklister. begge disse strekninger er smale og har til dels dårlig dekke. Trafikken har også økt betydelig senere år. Det er nok enda flere som ville tatt sykkelen fatt hvis trafikkbildet gjøres tryggere for myke trafikanter. Dermed får man helsegevinst for de som tidligere ikke har syklet til/fra jobb, og man forebygger ulykker for alle.

En gangvei eller en veiskulder hadde gjort enorm forskjell.

Kjersti Gustad 


Til toppen av siden Hegle Grendehus til Leveråsen

26.02.14 Jeg vil gjerne komme med et innspill til ønske om sykkelvei på Levanger. Strekningen gjelder Hegle Grendehus til Leveråsen og er ca 2 km lang, se kartutsnitt vedlagt.

Klikk for større kart

I 2007 dannet vi en velforening i området og har kjempet for sykkelvei og trafikksikkerhet på denne strekningen i flere år uten å lykkes (har fått redusert farten fra 80 km/t til 60km/t, men dette er desverre ikke nok). Vi har vært i kontakt med kommunsestyret flere ganger, flere innstanser hos fylkeskommunen, Statens Vegvesen, trafikksikkerhetsutvalget i kommunen og Trygg Trafikk. Vi har budsjettert kostnad og søkt om midler hos Gjensidigefondet 2 ganger, samt innhentet råd fra Trønderbilene om plassering av busslummer og innhentet anbud på dette. Alt uten å lykkes... Kanskje dette er vår mulighet?

Dette er i første rekke skoleveien for barna våre. Det er ca 3 km til Frol oppvekstsenter og bare 1 km av denne har sykkelvei. Strekningen består av mange svinger og bakketopper og det er mye trafikk langs strekningen- både personbiler og tungtransport. Veien er smal og det finnes verken fortau, veiskulder eller busslommer. Skolen har vurdert strekningen å være så trafikkfarlig at de betaler taxi til ungene våre fordi det er for farlig å stå av bussen ved veien. Tenk om disse pengene kunne vært lagt i sykkelvei i stedet! Det har blitt brukt mye midler på trafikksikkerhet rundt Frol oppvekstsenter- noe som har vært vellykket, men det er også viktig at barna kommer seg trygt til skolens område. Strekningen er ikke lengre at dette hadde vært en fin sykkeltur for ungene våre- både til og fra skole, men også til fritidsaktiviteter på ettermiddagene. Snart skal også ungene fra Okkenhaug nedover til Frol og da burde det kanskje vært satset på sykkelsti helt opp til Okkenhaug?

I tillegg til at dette er skoleveien til barne våre, har Levanger Kommune bidratt med midler for å etablere en tursti fra Munkeby Kloster, langs elva til Svendgård, samt fra Floan-elva til Halsan. Denne veien benyttes av mange og de fleste må ferdes på Okkenhaugsveien - uten gang-og sykkelsti, for å komme seg til disse populære utfartsområdene. I helgene er det også stor utfartstrafikk til Vulusjøen og Tomtvatnet langs nemnte veistrekning, noe som nesten gjør det uforsvarlig å gå tur langs denne veien i disse periodene- spesielt med barnevogn.

Håper inderlig at denne strekningen kan bli tilgodesett denne gangen :)

Tove Indal 


Til toppen av siden Gamle Kongeveg - Brusvebrua

26.02.14 Jeg bor i Gamle kongevei i Levanger og sykler til jobben hver dag hele året. Gleder meg til sykkelsti/ vei langs Gamle kongevei, det trengs.

Men på vinteren når jeg kommer til Brusvebru etter snøfall i 7-8 tiden på morgenen har ofte brøytebilen kjørt og kastet all snøen opp på fortauet. Etter at det kom rekkverk på brua mot veibanen, er det helt ufremkommelig på fortauet når det ligger tung brøytesnø der, og både syklende og gående med barnevogn må derfor benytte veien. Her tror jeg at brøytingen av fortau og veibane må koordineres bedre, spesielt på morgenen da det er mørkt og vi er på vei til jobb barnehage og skole.

Mellom Brusvebrua og Jernbanebrua på høyre side dannes det ofte en stor dam om vinteren (ved snøsmelting). Dette medfører også at fotgjengere ofte benytter veibanen for å komme tørrskodd over dammen. Her trengs det bedre drenering / avløp, eller ei opphøyning slik at vannet renner bort, og ikke samler seg på det laveste punktet.

Svein Holthe 


Til toppen av siden Bysykler

21.02.14 Hva med å ha utleiesykkler slik som i Trondheim/Oslo, det hadde vært fantastisk tiltak.

Torild H Oddan (FB)Verdal


Til toppen av siden20.07.2015 Ladestasjoner for el-sykler

Hei!

Jeg vet dette kommer etter tidsfristen, men jeg følte likevel jeg måtte komme med innspillet.

Det som kommer av sykkelteknologi nå er batteridrevne sykler. I år har det virkelig slått til med 30-40 prosent salgsøkning. Denne teknologien er i rivende utvikling og vi vil i løpet av få år se sykler som kan sammenlignes med noe av det beste vi har av terrengsykler og hybrider i dag.
Det vil øke muligheten til å bruke sykkel til jobbpendling mellom Levanger og Verdal. Slike sykler trenger ladepunkter, mange av dem har en rekkevidde på 30-60 km. Ett innspill er at når man anlegger sykkelparkering ved bedrifter osv, så legg legg også fram strøm, eller gjør det lett å legge opp ladepunkter senere.

Jeg er ikke i tvil om at langt flere velger sykkelen til og fra jobb når denne teknologien spres videre. Foreløpig er det dyre sykler, men prisen vil raskt synke med bedre batteriteknologi og sykkelteknologi.

Med vennlig hilsen
Håkon Okkenhaug


Til toppen av siden Helloa til Finnmyra

02.03.14 Det Bør bli gang og sykkelvei på strekningen mellom Hello og Finnmyra. Dette pga av høyt trafikkert vei, og mye tungtrafikk.

Anders Balgaard

---------

28.02.14 Jeg ønsker gang og sykkel vei, fra Vinne/Helloa til Finnmyra. Mye tong trafikk denne strekningen.

Janne Lyngås

---------

28.02.14 Sykler Ness - Øra, vi trenger sykkel/gangsti fra Helloa til Finnmyra.

Det er mange kalkbiler som kjører denne strekningen, det er skummelt å sykle med 2 barn på denne strekningen da det er mye trafikk og som tidligere nevnt kalkbiler som kjører fort på denne strekningen.

Gina Stranf


Til toppen av siden Fleskhus til Røra

25.02.14
Jeg sykler til og fra jobb hele året – men bor sentralt og jobber på Stekke, og har vokst fra levering og bringing av barn - så ikke så mye å skryte av.... Bruker sykkelen bevisst også i arbeidstida hvis mulig.

MEN – skulle gjerne ha hatt mulighet til å sykle nordover - fra Fleskhus til Røra på trygt vis! Tenk da hvilke muligheter som ligger der med sykling til Koa camping for bading – over «Flage» ned til Strømmen – over til Høsklompan....osv osv.....

Grete Borgen

---------

21.02.14
Forleng elvepromenaden til Bjørga eller aller helst, forbi tunnelen til Røra/Inderøy

Eskil Røkke (FB)


Til toppen av siden Trones til Sjøbygdvegen

22.02.14
Jeg bor på Trones, og bruker sykkel inn til jobb på Øra i sommerhalvåret. Det varierer om jeg da sykler langs elvepromenaden eller Tronesvegen nr. 169 inn til Sjøbygdvegen nr. 173. Med gang og sykkelveg fra Trones langs Tronesvegen 169, enten inn til Ydsedalen eller til krysset hvor du tar av til vestre Volhaugvegen, kunne jeg nok ha utvidet sykkelsesongen noe.

Klikk for større kart

For elever som skal til skolen er strekningen fra Trones til Sjøbygdvegen svært farlig. Etter at golfbanen kom har trafikken økt betydelig.

Opplever stadig at det er syklende barn som absolutt skulle vært på en gang og sykkelveg.

Forsøkte å tegne dette inn i kartet, men usikker på om det ble med.

Håper virkelig at vegen til Trones blir prioritert denne gangen J

Hege Brønstad Pedersen
Verdal


Til toppen av siden

 


Publisert: 20.02.2014 15:18 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051