Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Staup

24.8.2011
Utleie kantina

Konfirmasjoner 2012-2013-2014
Helgene 5/6 Mai, 12/13 Mai og 19/20 Mai er bestilt.

Helga 27/28 mai er også opptatt inntil videre

For 2013 0g 2014 har det også begynt å komme inn navn. Utleie tildeles etter den rekkefølgen man melder sin interesse.

 ---------------------

Reguleringsarbeid av eiendommen Staup gnr 1/bnr 1 vil bli påbegynt høsten 2011. Mere om dette kommer.

-----------------------
Historikk

Vedtak
I kommunstyret før sommerferien ble det gjort vedtak om å gjennomføre pleie og omsorgsplan som planlagt. Det vil si bygging på Staup innen 2013.

Bær og Frukt
Mange spør om bær og frukt på staup. Alle som har ringt får beskjed om å plukke til eget bruk.

Forhåpentligvis vil eple/frukthagen være stelt før frukten er moden. I år vil det bli anledning til å plukke epler/plommer på eget ansvar.

Drift av uteområdet.
Levanger kommune, i sammarbeid med opplysningskontoret for bygg og anlegg og NAV, har engasjert Hallvard Grankvist til å gjennomføre en to årig lærekandidatutdanning for 4 ungdommer. Disse vil ha som arbeidsfelt anleggsteknikk de neste to årene. I tillegg til Staup skal disse styrke kommunens uteavdeling.

Barnehagen på flyttefot
Staup natur og aktivitetsbarnehage vil i løpet av barnehageåret 2010/2011 flytte til nytt bygg på Staup. De vil få tilhold i bygget som kalles Karasjok.

Utleie
Det største drivhuset vil i år bli leid til lagring av bil/båt/campingvogn etc.
LEVANGER BIL OG BÅT Rune Bøhn Olsen Er leietaker.


---------------------------------

Fra 1 august 2009 tok Levanger kommune over Staup fra fylkeskommunen.

I den forbindelse gjennomføres det et prosjekt som skal se på organisering, drift og utnytting av eiendommen.

Kjøp av eiendommen betinger omregulering av områdene eller deler av områdene. Utviklingsplanen, utarbeidet av fylkeskommunen, gir et grunnlag for prosjektarbeidet.
I tillegg er det gjort vedtak i kommunestyret som legger rammer for arbeidet.

Prosjektet skal gi et grunnlag for reguleringen av eiendommen.

 

Levanger kommunestyre vedtok i sak 5/09 28.01.09 - video - mandat for prosjektet :

 1. Lag en prosjektplan som viser hvordan oppgaven skal løses. Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig PA innen 01.02 2009
 2. Med utgangspunkt i den gjennomførte interessentkartleggingen og en nødvendig oppdatering av denne, skal det legges fram en plan for involvering. Det legges spesielt vekt på å få konkretisert kommunens egne behov, særlig til undervisning og omsorg.  Arbeidet skal tilrettelegges for aktiv bruk av IKT-løsninger på nett. Dette skal være en viktig del for involvering.
 3. Mulig bruk/aktiviteter på Staupområdet skal identifiseres med areal-/bygningsbehov og mulig samhandling med andre brukere/aktiviteter. Det tas utgangspunkt i gjennomført interessentanalyse/utviklingsplan. Arboretet skal være en del av denne vurderingen. Egen delrapport framlegges for PA innen 03.04 2009
 4. Bygningenes tilstand, størrelse etc. gjennomgås mht. mulig framtidig behov og utvikling av disse.
 5. Med bakgrunn i Stedsanalyse for Staup vurdere potensialet for ny bebyggelse og tilbygg/påbygging/evt. gjenoppbygging eksisterende bebyggelse både innenfor området foreslått til Hage-, helse- og allmennyttig formål og deler av området foreslått til utbyggingsformål i Utviklingsplanen for Staup.
 6. Utvikle et grovt skisseforslag til utvikling av eiendommen. Skissen skal bygge på stedsanalysen og danne grunnlaget for regulering av området.
 7. Prosjektet skal komme med forslag til forvaltning og drift av området. Følgende skal her belyses:
  Drift av uteanlegg. Drift/samordning av drift arboretet skal inngå i vurderingen
  Drift av eksisterende bygninger
  Samarbeid/deltakelse/bruk av frivillige organisasjoner og aktuelle aktører/leietakere på Staup-området skal vurderes mht. drift av området.
  Mulig organisering av forvaltning og drift av eiendommen:
  Tillegges kommunal enhet
  Kommunalt foretak
  Kommunalt eid AS-selskap eventuelt bruk av eksisterende selskap.
 8. Egen rapport med aktuelle former for forvaltning og drift av området legges fram for PA innen 30.04 2009.
 9. Med bakgrunn i mandatets pkt. 7 og 8 skal prosjektet:
  Legge fram begrunnet forslag til organisering – drift og forvaltning av eiendommen
  Nødvendig kompetanse i drifts- og forvaltningsorganet og eventuelt styre for organet
  Et grovt forslag til budsjett for forvaltning og drift av eiendommen
 10. Frist for endelige prosjektrapport 05.06 2009.


Kommunestyrevedtak:

 1. Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.
 2. Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc.
 3. Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen.
 4. Orientering om fremdrift av prosjektet gis formannskapet/kommunestyret kvartalsvis.

 
Oppstart av prosjektet ble lagt til ”låven” Torsdag 12.02.2009 klokka 18:00-20:00.

Gamle og nye interessenter var ønsket velkommen til en orientering og diskusjon.

All virksomhet på avdeling Staup ved Levanger videregående skole skal nedlegges fra og med skoleåret 2007/2008.

Fylkestingets vedtak 21/2006 forutsetter at framtidig bruk av bygninger og anlegg på en formålstjenelig måte ivaretar samfunnsmessige interesser i området.

Samtlige bygg og tomtearealet skal avhendes. Salg som betinger omregulering av områdene eller deler av områdene må avklares med reguleringsmyndigheten/ kommunen.

Før avhending skal det utarbeides en utviklingsplan. Det skal sikres at bruk av bygg og anlegg på eiendommene på en formålstjenlig måte ivaretar samfunnsmessige interesser i området.

Planene skal utarbeides i samarbeid med Levanger kommune og ferdigstilles innen 01.01.2008.

Interpellasjon fra Annikken Kjær Haraldsen (V): Utviklingsplan for Staup

Fylkestingets vedtak 21/2006 nedlegging fra 2007/2008

Publisert: 08.01.2010 11:56 Sist endret: 24.08.2011 13:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051