Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Høring OU2012

Rådmannens innstilling av 22.11.12: Formannskapssak 110/12
--------------------------

Hopp til: innkommet uttalelser

Klikk for hovedsideSom følge av store investeringsbehov i skolebygg og ny pleie- og omsorgsinstitusjon, økte driftskostnader og endra rammebetingelser ble det i forbindelse med budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012-2015 besluttet å gjennomføre en større organisasjons-utviklingsprosess der målet var å finne tiltak som kan effektivisere drifta av kommunen med 23 millioner kroner årlig fra 2015.


Rådmannens høringsnotat av 05.10.12 PDF
"Før jeg tar standpunkt til om disse eller andre forslag skal fremmes for politisk behandling ønskes en åpen og god prosess der jeg håper så mange som mulig benytter anledningen til å sette seg inn i forslagene og gjerne fortelle om sitt syn på det som er foreslått." 

Høringsfrist 16. november 2012
Kommunestyret behandler saken 12. desember 2012

-------------------------------------

postmottak@levanger.kommune.no?subject=Arkiv: 2012/7310 - OU2012:&cc=asmund.brygfjeld@levanger.kommune.no;ost@levanger.kommune.no;olu@levanger.kommune.no  Høringsuttalelse / spørsmål: postmottak@levanger.kommune.no

Si DIN mening-------------------------------------

Motatte innspill/spørsmål sortert på datering,
OBS! søk på siden med Ctrl + F:
--------------------------------------

 

16.11.12 Norsk Fysioterapeutforbund Levanger og Norsk Ergoterapeutforbund - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Fagforbundet Levanger - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Nessegutten - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Distrikt Sentrum-Ytterøy avdelingsledere - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Halsan skole FAU - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Barn og Familie ledergruppa som PDF 

       Til toppen av siden

16.11.12 Helse - Rehabilitering LK - som PDF 

       Til toppen av siden

16.11.12 Frol Os samarbeidsutvalget - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Frol OS ledelsen - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12  Fagforbundet seksjon helse og sosial som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Tuv OS Samarbeidsutvalget- som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Tuv skole utdanningsforbundet - som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Trygg Trafikk
Barnehage – og skolestruktur i Levanger. Uttalelse.
Jeg har fått en del bekymringsmeldinger om at utvalget som har jobbet med planen ikke har tatt med seg de trafikale utfordringene de omfattende omleggingene vil føre med seg. Jeg ber på det  sterkeste om at dette blir med i det videre arbeidet.

Trafikk og trafikksikkerhet er noe som en ikke kan overse i dette viktige arbeide. Å ta dette i ettertid er en vanskelig og kan til tider være en håpløs oppgave. Jeg ønsker dere til lykke med det videre arbeide og regner med at dere lager gode skoler med  trafikksikre løsninger for skolebarna i kommunen.

Idar Ertsås
Trygg Trafikk

       Til toppen av siden

16.11.12  Distrikt Nesset-Frol hjemmetjenesten omsorgsbasene som PDF

       Til toppen av siden

16.11.12 Senterpartiet i Levanger - som PDF

       Til toppen av siden 

15.11.12 Nesheim skole FAU - som PDF

       Til toppen av siden

15.11.12 Åsen bygdeforum - som PDF

       Til toppen av siden 

15.11.12 Skogn BU samarbeidsutvalget - som PDF

       Til toppen av siden

15.11.12 Tuv FAU som PDF 

       Til toppen av siden

15.11.12 PPT Utdanningsforbundet som PDF

       Til toppen av siden

15.11.12 Delta som PDF

       Til toppen av siden

15.11.12 Utdanningsforbundet, Levanger som PDF 

       Til toppen av siden

15.11.12 Kristelig folkeparti, Levanger - som PDF

       Til toppen av siden 

15.11.12 Distrikt Nesset-Frol Lederteamet - som PDF

       Til toppen av siden

15.11.12 Frol OS klubben ved ungdomstrinnet og barnetrinnet - som PDF

       Til toppen av siden

15.11.12 Mule og Okkenhaug samlet - høringsgruppa - som PDF 

       Til toppen av siden

15.11.12 Okkenhaug skole - elevrådet
Dette liker vi med skolen vår og mener derfor at den ikke må legges ned:

 • Alle kjenner alle og ingen blir mobbet her
 • Vi har venner vi stoler på her
 • Vi har kort skolevei nå, med buss vil skoledagen bli lengre
 • Vi synes det er bra med liten skole
 • Når vi ikke er så mange elever i klassen får vi mer tid med læreren
 • Vi er redd for at det blir mindre aktiviteter i bygda (juletrefest, bygdakafe, 17. mai arrangement, allidrett  etc)
 • Vi ønsker ikke å bli splittet i flere klasser og miste kontakten med de andre barna i bygda
 • Vi har hatt mange dugnader og fått til en flott ballbinge og et multihus til uteskolen
 • Vi har flotte områder nært skolen til turer og uteskole


Elevrådet ved Okkenhaug skole

       Til toppen av siden

15.11.12 Tuv Oppvekstsenter Fagforbundets organiserte
Vi håper att våre rettigheter i forhold til nye arbeidsplasser blir ivaretatt og at vi får informasjon i god tid før ting skjer. Kommer med noen punkt vi syns er viktig å få fram.

 • Bra bygningsmasse som kan bygges om til barnehage. Økonomisk  tror vi dette er billigere enn å bygge ny på Skogn.
 • Her på Tuv har vi store fine uteområder som ligger klar til bruk.
 • Akebakke
 • Skog i nærmiljøet
 • BMX bane
 • Hinderløype
 • Ball-løkke
 • Div.lekeapparat.


Oss fagorganiserte ved Tuv oppvekstsenter

       Til toppen av siden

15.11.12 Ytterøy - NSF og Fagforbundet - som PDF

       Til toppen av siden 

15.11.12 Jo Magne Ingul, Vegar Rangul, Hans Jørgen Støp, Erik H. Winn, Tommy Aune Rehn og Arve Thorshaug - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Skolelederforbundet - som PDF (utlagt 12.12.12)

       Til toppen av siden

14.11.12 Komité for mulige boligområder, Mule - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Jostein Trøite - Spørsmål ang Enøk-tiltak

OU-prossess, ENØK-tiltak:

I en rapport står det ang. ENØK-tiltak: "gruppa velger å legge fram rapport på et senere tidspunkt direkte til prosjektleder"

Er rapporten levert nå, og hvor kan den eventuelt leses ?

Jostein Trøite

Svar til Jostein Trøite 15.11.12:
Rapporten er ikke levert. Gruppa har drøfta spørsmålet og konkludert slik:
1.
Det samla forslaget beskriver stor investeringsaktivitet og renovering og nybygg av en stor del av kommunens bygningsmasse. Det er forutsatt gode energiløsninger for dette, og vist om ikke beslutta kostnader med passivhusstandard. Uansett vil dette både på skole, barnehage og eldreboliger tilpassa teknisk standard antatt gjeldende fra 2015 være ei stor ENØK satsing i praksis. Innsparing på energi er en vesentlig del av effekten i forslaga.
2.
Vi har vurdert en løsning der vi kontraktfester avtale med et firma som betaler ENØK tiltak i eksisterende bygg og lar energibesparinga betale renter og avdrag. Vi vurderer dette som en låneavtale, og at vi kan få bedre lånevilkår ellers.
3.
Vi vurdere det slik at forslag i OU 2012 er såpass store og vil binde opp egentlig for mye i kommunale investeringer i seg sjøl, så vil vi avvente ytterligere investeringer i ENØK i eksisterende bygg. Derfor har vi ikke i ei travel tid både for oss som etterspørrer rapporten og for dem som skal lage den, forsere dette arbeidet.
Øystein Lunnan, prosjektleder


14.11.12 Kommunedel sør Åsen, lag og foreninger og Åsen Bygdeforum - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Marisko v/Ingebjørg Mikalsen - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Eldres Råd - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Frol OS FAU - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Nesset Ungdomskole FAU - som PDF

       Til toppen av siden

14.11.12 Ekne skole FAU - som PDF

       Til toppen av siden

13.11.12 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, LK - som PDF

       Til toppen av siden

12.11.12 Ekne skole Klubben - som PDF

       Til toppen av siden

12.11.12 Utdanningsforbundet ved Mule og Okkenhaug skoler - som PDF

       Til toppen av siden

11.11.12 Yterøyutvalget - som PDF

       Til toppen av siden

09.11.12 Yterøy Røde Kors - som PDF

       Til toppen av siden

09.11.12 Yterøy Helsetun ansatte - som PDF

       Til toppen av siden

09.11.12 Solrun Matberg
Okkenhaug og nedleggingstrusselen PDF

       Til toppen av siden

09.11.12 Styrere i kommunale barnehager - som PDF
Styrerne i kommunale barnehager stiller seg positive til bygging av 3-4-avdelings barnehage på Skogn med en forsterka avdeling for barn med spesielle behov.

Styrerne ser nødvendigheten av økt andel av kommunale plasser, for å få en mer stabil finansieringsform.

Styrer Momarka Barnehage, Vera Larsen
Styrer Okkenhaug Barnehage, Hilde Sjømæling
Styrer Frol Barnehage, Marte Løvli
Styrer Åsen Barnehage, Berit Sunset Voldseth
Styrer Mule Barnehage, Heidi Jørstad
Styrer Staup Barnehage, Kristin Lien
Styrer Ytterøy Barnehage, Sissel Skjørstad
Styrer Tuv Barnehage, Hege Valstad
Styrer Ekne Barnehage, Kari Olafsen Aunet

       Til toppen av siden

09.11.12 Åsen FAU - som PDF

       Til toppen av siden

08.11.12 Ekne barnehage Samarbeidsutvalget - som PDF

       Til toppen av siden

08.11.12 Tove Tangerud
Ny u-skole på Røstad – innsparingstiltak, til hvilken pris? PDF

       Til toppen av siden

08.11.12 Ytterøy skole FAU - som PDF
       Til toppen av siden

07.11.12 Klubben ved Ytterøy skole - som PDF
       Til toppen av siden

07.11.12 Foreldregruppa i Høgberget barnehage - som PDF - (barnehagekart)

       Til toppen av siden

07.11.12 Klubben i Utdanningsforbundet ved Nesheim skole - som PDF

       Til toppen av siden

06.11.12 Ekne skole elevrådet - som PDF

       Til toppen av siden

05.11.12 Private barnehager arbeidsutvalget - som PDF

       Til toppen av siden

05.11.12 NSF helsesøstrene Helsestasjon og Skolehelsetjenesten - som PDF

       Til toppen av siden

02.11.12 Ytterøy OS samarbeidsutvalget - som PDF

       Til toppen av siden

02.11.12 Nesset Ungdomsskole - Utdanningsforbundet - som PDF

       Til toppen av siden

31.10.12 Samarbeidsutvalget Ytterøy Helsetun - som PDF

       Til toppen av siden

31.10.12 Nasjonalforeningen for folkehelsen - som PDF

       Til toppen av siden

21.10.12 Tuv skole FAU
Vi i FAU på Tuv skole satt nå sist uke og skulle sette oss inn i grunnlagsmateriellet til høringsnotatet som har kommet i OU2012. Når vi begynte lesinga av mulighetsstudien fra Arkideco AS ble vi veldig usikre på om besvarelsen bygde på misforstått/feil oppdrag eller hvorfor Tuv oppvekstsenter ikke er med i presentasjonen av de ulike skolene og barnehagene i Levanger kommune?

Det er sagt at i denne prosessen skal alle kort snues og alle muligheter vurderes. Kan en si at dette er gjort hvis ikke bygg og anlegg på Tuv er vurdert? Hvis en ser bort fra elevtallet så vil jeg ikke bli overrasket om Tuv OS kommer bedre ut med tanke på bygningsmasse, areal og uteområde.

Når en skal gjøre en så viktig og grundig gjennomgang som det her legges opp til, mener jeg at en også skal være i stand til å ta upopulære avgjørelser. Skoleskyss må det være, og da skulle det være det samme om elevene skysset den ene eller andre retningen langs bygdeveiene.

Vi i FAU på Tuv ønsker derfor å få en god forklaring på hvorfor Tuv OS ikke er vurdert i mulighetsstudien.

Hilsen
Mona Lund Veie
Leder Tuv FAU

29.10.12 - Svar:
Jeg viser til e-post av 21.10 fra Tuv FAU. Utarbeidelse av mulighetsstudier ble vedtatt som en del av budsjettet for 2012 og omfattet de skolene der tidligere skolebruksplan hadde vist behov for ombygging/utbygging. Skolebruksplanen viser at det er både kapastitet og kvalitet nok på lokalene på Tuv til å drive skole der. Jeg har forelagt spørsmålet ditt til delprosjektleder som bekrefter at Tuv var med i gruppens vurderinger. Gruppen var der på befaring og alle fra Tuv var invitert til orienteringsmøte på Skogn i vår. Skolen kan godt drives uten bygningsmessige påkostnader lenge framover. Problemet er at det er så få elever og at det er mest økonomisk fornuftig å flytte elevene til Skogn.


Ola Stene
rådmann

===============

Tidligere innspill Barnehage/skole >

       Til toppen av siden

Publisert: 05.10.2012 12:36 Sist endret: 12.12.2012 14:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051