Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Trehusbyen Levanger

Klikk for kart med lenker
Kart med fredningsområdet og lenket eiendomsinformasjon

(anbefalt: Microsoft Edge, eller Google Chrome)

Forklaring:
Gule bygg = 14 bygg merket med qr-kode på bygget, utlagt tilleggsinfo
Oransje bygg = bolig/trebygg
Rødt bygg = bolig/ikke trebygg
Grått bygg = industri/kontor mm

Lenket: foto av bygg, kommunalt kart, StreetView, restaureringsfondet fra og med år 1997, historiske dokumenter fram til år 2000

 

 


 

Sommer 2020 i Trehusbyen

Sommer i Trehusbyen

 

 

 


Søk etter historiske foto i Levanger Fotomuseums samling

 

 

 

 

 

 

Byutviklingsverksted - Trehusbyen Levanger 28. - 29. november 2019>>

 

 


Til sammen er 157 eiendommer helt eller delvis omfattet av kulturmiljøfredningen.
De fredete byggene er fordelt på 62 boligeiendommer, 24 næringseiendommer, 55 kombinerte bolig og næringseiendommer, sju andre bygg, som kirke og menighetshus, samt ni tomter.

Forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø, Levanger kommune, Trøndelag (Lovdata)

Endelig kulturmiljøfredning 9. november 2018 (nyhet)

Det gamle trehusmiljøet i Levanger fredes (regjeringen)

Det gamle trehusmiljøet i Levanger fredes (Riksantikvaren)

Faktaark: Levanger kulturmiljøfredning (Riksantikvaren)

Til toppen av siden


Byutviklingsverksted - Trehusbyen Levanger 28. - 29. november 2019 - klikk for program

Byutviklingsverksted - Trehusbyen Levanger 28. - 29. november 2019

Presentasjoner som PDF:

 

 

 

 Til toppen av siden

 

 

 


 

Etter at midlertidig fredning av Levanger sentrum ble opphevet ble det igangsatt oppstart av en kulturminnefredning av trehusbyen Levanger.

 

Olavsrosa
  Overrekkelsen av Olavsrosa til Trehusbyen Levanger 31.07.13

 

 


09.02.16 - Riksantivarens utviklingsnett 09.02.16, Røros: Trehusbyen Levanger - Tove Nordgård - Byantikvar Levanger kommune (video)

10.03.15 - Sentral høring: Levanger kulturmiljøfredning - frist: 24. april 2015 (Den sentrale høringen gjelder for de institusjonene som kommer fram i høringsbrevet)


04.09.14 - Glimt av Norge: Trehusbyen Levanger - NrK


19.08.14 - Samlerapport "Prosjektrapport - Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger" PDF


10.06.14
Riksantikvaren og Levanger kommune inviterer til folkemøte på Festiviteten tirsdag 10. juni 2014, kl. 17.30-1930.
Fredningsforslag og forslag til forvaltningsplan vil bli gjennomgått.
Det vil bli anledning til å stille spørsmål om fredningsforslaget og andre forvaltningsmessige hensyn 


Hager og parker - seminar - klikk for større program05.06.14
Hager og parker - Velkommen til foredrag på Galleri Fenka (Kirkegata 66) torsdag 5. juni 2014. Seminaret er gratis og det er ingen påmelding. 


26.05.14Forvaltningsplan Levanger kulturmiljø - klikk for plan i PDF (7MB) - offentlig ettersyn
Forslag til kulturmiljøfredning, jf. kulturminneloven § 22 nr. 2, jf. § 20 
Kulturmiljøet i Levanger, deler av Levanger sentrum, Levanger kommune i Nord-Trøndelag
Riksantikvaren legger til offentlig ettersyn forslag til forskrift om fredning av kulturmiljøet Levanger, Levanger kommune, Nord-Trøndelag, med tilhørende forvaltningsplan. Det vises til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 22 nr. 2 andre ledd.

Fredningsforslaget omfatter alle utvendige arealer og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenforKartavgrensning - klikk for større kartkartavgrensningen, herunder alle bakgårder, portrom, gategrunn med gateløp, faste dekker og belegg, etterreformatoriske kulturlag fra tiden etter 1536, parker og annen grønnstruktur.

Fredningen skal sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi som viser et godt eksempel på norsk byutviklingshistorie, med hovedvekt på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Videre er formålet å bevare nyere kulturlag som viser et eksempel på en urban utvikling som ivaretar ulike behov i ulike tidsrom.

Fredningsforslaget og forvaltningsplanen PDF

Fredningsforslaget og forvaltningsplanen er også tilgjengelig i Levanger rådhus, ved Nord-Trøndelag fylkes- kommunes lokaler, Seilmakergata 2, Steinkjer.

Nærmere opplysninger om saken kan en få hos Levanger kommune v/Hilde Monika Røstad.

Eventuelle merknader sendes Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo eller e-post: postmottak@ra.no innen 1. september 2014.


Smia - forprosjekt som PDF

19.05.14
Smia - forprosjekt

SMIA etableres for å sikre kvalitet på forvaltningen av det unike trehusmiljøet i Levanger.

 • SMIA er en videreføring av arbeidet med fredningen av trehusbyen Levanger.
 • SMIA er en videreføring av 1000-års jubileumet i Levanger.
 • SMIA er et ledd i Levanger kommunes satsing på kultur og næring. 

13.05.14
Mulighetsstudien - Livet i trehusbyen - nye muligheter på historisk grunn (06.2012)


10.04.14, kl. 19.00-21.00
Den gang da.... Livet i Levanger by tidlig på 1900-tallet
Asbjørn D.K. Eklo viser bilder og forteller om livet i byen tidlig på 1900-tallet
Levanger rådhus, kommunestyresalen
Foredraget er gratis. Kaffeservering. 


Klikk for større program07.04.14
Overflatebehandling av eldre bygninger, farger og fargetradisjon - foredrag av Jon Brænne
Malerikonservator NKF-N/ professor emeritus Jon Brænne gjester oss med foredrag på Galleri Fenka (Kirkegata 66) mandag den 7. april 2014.
Foredraget er gratis og det er ingen påmelding.
Salg av kaffe og kringle.


04.03.14
Kulturhistoriske verdier i grøntanlegg innenfor Levanger kulturmiljø - sluttrapport pr. 22.02.14 PDF 


29.01.-01.02.14 
Kurs i vindusrestaurering 29.01.-01.02.14


20.11.13
Folkemøte med Riksantikvaren


04.10.13
Lagt ut rapport "Initieringsprosjektet" 2012"  PDF - Norsk Kulturminnefond (også høyre side)


06.09.13
Lagt ut "Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag" PDF 1995 (også høyre side)


31.07.13
Overrekkelsen av Olavsrosa til Trehusbyen Levanger


06.07.13
Trehusbyen Levanger tildeles Olavsrosa
Formell overrekkelse på Torvet den 31. juli 2013


Riksantikvaren har satt i gang en prosess med tanke på varig kulturmiljøfredning av nesten hele Levanger by. Bebyggelsen i sentrum er særpreget og unik i nasjonal sammenheng, med flotte eksempler på hus i sveitser- og jugendstil. Levanger er et av få større områder i Norge oppført i perioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangloven av 1904.

25.-26.04.13 - Byutviklingsseminar
Med historien og trehusbyen som bakteppe inviterte Levanger kommune, i samarbeid med Nord-Trøndelag arkitektforening og Nord-Trøndelag fylkeskommune den 25.-26. april 2013 til et nasjonalt byutviklingsseminar.

Målsettingen med seminaret var å utvikle en felles plattform for utvikling og nytenking innenfor byutvikling og arkitektur i gammel trehusbebyggelse.

Målgruppen for seminaret var arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere, planleggere, politikere og andre som er engasjert i byens utvikling.

Seminaret gikk over to dager og samlet i alt 86 deltagere.

Rammen rundt seminaret med byvandring, kunstprosjekt og kulturelle innslag ble planlagt for å underbygge seminarets slagord:

Inspirerende fortid – levende fremtid

Komplett program som PDF

Klikk for rapport i PDFDokumenter i PDF fra seminaret:

Rapport fra byutviklingsseminaret


Foredrag


Klikk for rapport i PDF31.10.12
Rapport for de arkeologiske registreringer i Levanger sentrum, Levanger kommune, Nord-Trøndelag 11. – 15. juni 2012 PDF (14MB)
Jan Brendalsmo (NIKU) & Eirik Solheim (NTFK)
(lett utgave PDF 3MB)


01.10.12
Seminar - Reparasjon eller utskifting? - Frist: 24.09.12


23.08.12
Omtale og foto - Kulturminnefondet
Håndverksmurer Viggo Ballo viser gamle murteknikker i hvelvkjelleren i Sjøgata 8, til Alexandra og Geir Sivert Løvås,  torsdag 23.8 kl. 18.00-20.00. Lett servering.


22.06.12
Utlagt: Levanger kulturmiljøfredning - Registrering og kategorisering 2010 PDF, ikke OCR/søkbar


18.06.12
Estetikkveileder PDF (OBS! 11MB) - høringsdokument

Klikk for kart i PDF11.06.12
Fra 11.-15.6. 2012 vil det bli foretatt utgravinger i 6 forskjellige bakgårder i sentrum. Disse eiendommene er:

 • Kirkegata 15
 • Kirkegata 16B
 • Kirkegata 20
 • Sjøgata 8
 • Sjøgata 12
 • Jernbanegata 31A 

Skan for å gå til samleside for mobil29.02.12
14 bygninger (kart) merket ved oppsetting av skilt på hver bygning med qr-kode til mobiltilpasset nettside.
Lenke til samleside mobiltilpassede sider i qr-koden til høyre. Prøv Qr-quiz om Trehusbyen PDF.


13.02.12
Utfordringer ved restaurering - gratis seminar 13.02.12
Istandsetting av det bestående eller tilbakeføring?


Klikk for større kart12.12.11
Mandag den 12.12 vil det bli foretatt grunnboringer to steder i Levanger sentrum (øvre torg og stadion). Områdene er to tidligere elveleier på Levangerelva.
Arbeidene er en del av de arkeologiske registreringene i  sentrum. Elveleiene ble ofte brukt som søppelplasser tidligere, derfor er disse områdene interessante i en arkeologisk sammenheng.  


Rapport for de arkeologiske registreringer i Levanger sentrum, Levanger kommune, Nord-Trøndelag - klikk for rapport i PDF30.11.11
Rapport for de arkeologiske registreringer i Levanger sentrum, Levanger kommune, Nord-Trøndelag PDF
27. juni–8. juli 2011
Jan Brendalsmo (NIKU) & Eirik Solheim (NTFK)


06.07.11
Det finnes en rekke gamle kart over Levanger.
et av disse, tidfestet til rundt 1725, er markedsplassen merket av på flata helt nordøst i byen, i området der Holbergs gate møter med Håkon den godes gate. Bortsett fra kirken og kirkegården er bygningene på kartet kun markert som symboler plassert i all hovedsak nord for kirken. Det eldste kartet som med stor nøyaktighet viser bebyggelse og gater, ble tegnet i 1844. To år etter brant byen, og i forbindelse med gjenoppbyggingen ble den nye reguleringsplanen tegnet inn på det gamle kartet. De nye kvartalsgrensene fra 1846 viser seg, ved å sammenligne med dagens bykart, å være identiske med de ytre grensene for de nåværende eiendommene i sentrum.

Bebyggelsen i 1844 strakte seg fra nåværende Grønns gate i sør til Tordenskjolds gate i nord, og fra Kirkegata i øst til Sundet i vest. En nyetablert gate helt i øst er på kartet kalt Agergaden. Øst for denne, ned mot Brusvebrua, lå en reperbane. Vest for Agergaden og en husrekke lå Kirkegaden, Krambodgaden og Strandgaden. Nedenfor Strandgaden sto sjøbodene på stolper ut i Sundet, slik som i dag. Ned for kirken, sørover fra fergestedet over Sundet, løp en kort gatestump kalt Sundgaden. Denne rundet Apotekergården og møtte der Kongsgaden (Gamle kongevei). Fra hjørnet ved kirkegården skiftet Kongsgaden navn til Brogaden, der den løp videre mot øst over Brusvebrua og videre “til Nordlandene og Sverige”. Disse gamle gatene langs Sundet hadde ikke rette løp, noe de fikk først etter reguleringen i 1846. De krummet seg etter strandkanten, og de var mye smalere enn gatene som ble stukket ut etter brannen. En slik struktur for bebyggelse og gateløp finner vi i samtlige byer og tettsteder fra middelalderen og helt fram til byplanlegging og –regulering blir introdusert i Norge på 1600-tallet.

01.07.11
Kulturmiljøfredning over og under bakken
De arkeologiske arbeidene i sommer skal avklare flere ulike forhold. Riksantikvarens kulturmiljøfredning for Levanger sentrum omfatter ikke bare de stående bygningene, broer, fellesarealer osv., men også det som befinner seg nede under asfalten. Den eneste forskjellen på det som er over og under bakken er egentlig bare at det over bakken er helt, mens det vi finner nede i kulturlagene er rester etter det som en gang var helt. Og det er arkeologenes spesialitet at de som de eneste er i stand til å “lese” disse restene av historien.

Det er store huller i kunnskapen om hva som har skjedd på Levangerhalvøya gjennom århundrene, kanskje spesielt for tidsrommet 1450 – 1844. Vel finnes det skattelister, folketellinger og en rekke andre opplysninger i de skriftlige kilder, men disse kan ikke erstatte den innsikten som vi får gjennom arkeologiske undersøkelser. I det hele tatt er det arkeologiske materialet i utgangspunktet best egnet til å belyse menneskenes fysiske historie: hvordan levde menneskene, hvordan så omgivelsene ut, hva syslet de faktisk med?

Men ut fra disse opplysningene kan arkeologene skrive samfunnshistorie. I tilfellet Levanger gjelder dette selvsagt tiden før reformasjonen, men også for tidsrommet etter denne kan arkeologien gi det beste tilskuddet av ny historiekunnskap.

26.06.11
De arkeologiske registreringene i sentrum er i gang. Ordfører Robert Svarva og Fylkesråd for kultur Anniken Kjær Haraldsen tok i dag 27.06.11 første spadestikk
De arkeologiske registreringene i sentrum er i gang - klikk for større foto De arkeologiske registreringene i sentrum er i gang - ordfører Robert Svarva - klikk for større foto De arkeologiske registreringene i sentrum er i gang - klikk for større foto
Robert Svarva
Anniken Kjær Haraldsen
Eirik Solheim (NTFK)
Jan Brendalsmo (NIKU)

-----------------

Gravearbeidene starter opp mandag 27.06.11, kl. 10.

-----------------

Klikk for større kart i PDFRiksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning for deler av Levanger sentrum i Levanger kommune, i medhold av lov om kultrminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 20, jf. § 22.
Forslaget vil omfatte byplan med gater, parker og utearealer, og bebyggelsens eksteriør inkl. tak og fasader som ikke vender mot gate. Fredningsforslaget vil også omfatte etterreformatoriske kulturlag i grunnen, dvs. kulturlag avsatt etter 1537.

Riksantikvarens brev av 10.02.2011 PDF

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo, eller postmottak@ra.no. telefon 22 94 04 00.
Eventuelle merknader til fredningsvarselet sendes Riksantikvaren innen 21.3.2011. Det vil deretter bli urarbeidet et fredningsforslag som vil bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn.

-----------------

Kommunestyrets vedtak 23.03.11:

 1. Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune inngås.
 2. Med forbehold om at prosjektet Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger finansieres som foreslått, gis ordfører fullmakt til å underskrive partnerskapsavtalen.
 3. Kommunens andel av prosjektet – kr. 875 000,- over 2 år, finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med inntil kr. 800 000,-. Resterende beløp, kr. 75 000 er finansiert/finansieres i tilknytning til det pågående mulighetsstudiet – delprosjekt 1. 


Riksantikvaren 15.03.10

-----------------

Hendelser i kronologisk rekkefølge

23.03.11
Kommunestyret - sak 10/11 - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune  -  video

10.02.11
Riksantikvarens brev med varsel om oppstart av kultumiljøfredning PDF

18.03.10
Folkemøtet torsdag kl 18.30, på Festiviteten - Riksantivaren
Innkalling PDF

19.02.10
Klage på midlertidig kulturmiljøfredning av Levanger sentrum - Miljøverndepartementet
"Ut fra sakens opplysninger og departementets vurdering av vedtaket, er Miljøverndepartementet kommet til at Riksantikvarens vedtak av 10.12.08 om midlertidig fredning av sentrumsbebyggelsen i Levanger, må oppheves. Klagene tas derfor til følge."

21.01.09
Plan- og utviklingskomiteen - sak 13/09 - Vurdering om Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning av Levanger sentrum skal påklages

22.12.08
I forbindelse med Riksantikvarens vedtak om midlertidig kulturminnefredning i Levanger sentrum, ble det avholdt ekstraordinært møte i Plan- og utviklingskomiteen

10.12.08
Midlertidig fredningsvedtak PDF - Riksantivaren

Til toppen av siden

 

 

Publisert: 30.03.2011 09:46 Sist endret: 17.03.2022 10:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051