Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 20.05.15 - sak 3/15 - Kommunestyrevalget 2015 - Valglister

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2015/506
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 20.05.15 3/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Til kommunestyrevalget 2015 i Levanger kommune godkjennes følgende valglister (PDF):


Listene godkjennes slik de er vedlagt, inkludert endringer beskrevet i saksutredningen.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i valgloven § 6-8. Klage må framsettes innen sju dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Kommunestyrevalget 2015 - valglister PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I Valglovens kapittel 6 fremgår hvilke krav som stilles til listeforslag i forbindelse med bl.a. kommunestyrevalg.

Forslag til valgliste være innlevert senest kl. 12.00 den 31. mars i valgåret.

Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:

 1. Det må angi hvilke valg det gjelder. Det må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2015 i Levanger kommune.
 2. Det skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe.
 3. Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår, og – hvis nødvendig for å unngå forveksling – med stilling og eller bostedsadresse. Dette er opp til partiet. Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Levanger kommune kan forslaget maksimalt inneholde 41 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (35) med et tillegg av inntil 6 andre navn.
  Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av de antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Med 35 representanter i kommunestyret kan forslagsstillerne gi stemmetillegg til inntil 6 kandidater. Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.
 4. Listeforslaget må være underskrevet av minst 2 av styremedlemmene i partiet (for partier registrert i Partiregisteret).
 5. Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant de som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.
 6. Listeforslaget skal ha vedlegg med liste for fødselsdato på kandidatene.
 7. Dersom en kandidat ikke står i kommunens manntall ved innlevering av lista, må det ligge ved en erklæring om at han eller hun er valgbar på valgdagen. 


Valgstyret skal undersøke om de listeforslagene som er kommet inn fyller lovens krav. Ved forhandlinger med den tillitsvalgte skal valgstyret arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav.  Tillitsvalgt kan ikke gjøre andre endringer på listen etter at innleveringsfristen er utløpt enn det som må til for å oppfylle lovkrav. 

Det er i rett tid levert inn følgende listeforslag:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre


Listeforslagene er lagt ut til offentlig ettersyn på Levanger kommunes nettside

Valgstyret må ta stilling til listeforslagene innen 1. juni i valgåret. Senest samme dato skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn.

Valgloven er endret siden forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg om rett til å kreve seg fritatt fra valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten" 

Ved sletting av kandidater avgjør tillitsvalgte for lista om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge. Listen kan da eventuelt suppleres med et nytt navn nederst. Ved oppføring av nytt navn skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen, jfr. valgforskriften § 15.

Det er med brev av 16.4.15 sendt underretning til samtlige kandidater på listeforslagene. I brevet er det gjort rede for valglovens bestemmelser angående fritak. Frist for krav om fritak ble satt til 30.4.15.

Etter fristens utløp for å kreve seg fritatt, og etter forhandlinger med tillitsvalgte legges listene fram slik:

Arbeiderpartiet:

Ingen endring på listeforslaget.

Totalt 38 kandidater på listen, hvorav 4 med stemmetillegg. Har med bosted.

Fremskrittspartiet:

Kandidat nr. 10 Monrad Ryland har bedt seg fritatt og er slettet.

Tillitsvalgt for lista har gitt tilbakemelding på at de ikke vil sette inn ny kandidat, ber om opprykk av øvrige kandidater.

Totalt 15 kandidater på listen, 5 med stemmetillegg. Har med bosted.

Høyre:

Kandidat nr. 17 Anita Strandholmen har bedt seg fritatt og er slettet.

Kandidat nr. 28 Per Johan Alstad har bedt seg fritatt og er slettet.

Kandidat nr. 31 Laila Irene Eian Nebb har bedt seg fritatt og er slettet.

Tillitsvalgt for lista har gitt tilbakemelding på at de ikke vil sette inn nye kandidater, ber om opprykk av øvrige kandidater.

Mottatt erklæring fra kandidat nr. 11 Julianne Hjelmstad om flytting til Levanger innen valgdagen.

Totalt 29 kandidater på listen, hvorav 2 med stemmetillegg. Har ikke med bosted.

Kristelig Folkeparti:

Kandidat nr. 15 La Aye Columbus har bedt seg fritatt og er slettet. Tillitsvalgt har meldt inn at kandidat 15 erstattes med Sølvi Halseth. Erklæringer fra kandidaten er mottatt. Ny kandidat er satt inn på lista.

Kandidat nr. 30 Amparo Roman har bedt seg fritatt og er slettet. Tillitsvalgt har meldt inn at kandidat nr. 30 erstattes med Espen Marius Jenssen. Erklæring fra kandidaten er mottatt. Ny kandidat er satt inn på lista.

Totalt 31 kandidater på listen, hvorav 2 med stemmetillegg. Har med bosted.

Miljøpartiet De Grønne:

Ingen endring på listeforslaget.

Totalt 11 kandidater på listen, hvorav 2 med stemmetillegg. Har ikke med bosted.

Partiet De Kristne:

Ingen endring på listeforslaget.

Totalt 7 kandidater på listen, hvorav 2 med stemmetillegg. Har med bosted.

Senterpartiet:

Kandidat nr. 32 Tonje Skaare Laugsand har bedt seg fritatt og er slettet. 

Tillitsvalgt for lista har gitt tilbakemelding på at de ikke vil sette inn ny kandidat, ber om opprykk av øvrige kandidater.

Totalt 40 kandidater på listen, hvorav 2 med stemmetillegg. Har ikke med bosted.

Sosialistisk Venstreparti:

Ingen endring på listeforslaget.

Totalt 41 kandidater på listen, hvorav 1 med stemmetillegg. Har ikke med bosted.

Venstre:

Ingen endring på listeforslaget.

Totalt 41 kandidater på listen, hvorav 1 med stemmetillegg. Har med bosted.

Valgloven sier følgende om valgbarhet:

§ 3-3. Valgbarhet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 

..(2) Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er:

 a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og

 b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er

  - administrasjonssjef eller dennes stedfortreder,

  - leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående virksomheter,

  - sekretær for kommunestyret eller fylkestinget,

  - ansvarlig for regnskapsfunksjonen, eller1

 c) den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune.

(4) I fylkeskommuner eller kommuner som har parlamentarisk styreform, er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.

(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at framlagte valglister for kommunestyrevalget 2015-2019, justert etter forhandlinger med tillitsvalgte i henhold til lov og forskrift, godkjennes. 

I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne et listeforslag framsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene. 

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 22.05.2015 07:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051