Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 12.02.20 - sak 12/20 - Temaplan avløp og vannmiljø

Bjørn Sandvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Sandvik
Arkivsaknr: 2020/555

 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingsutvalget 12.02.20 12/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Temaplan avløp og vannmiljø 2020-2027 datert 22.01.2020 godkjennes for utlegging på høring. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det var behov for å lage en ny temaplan for avløp og vannmiljø til erstatning for hovedplan for avløp fra 1995.

Vedlegg:

1

Temaplan avløp og vannmiljø - 2020-2027 - sammendragsrapport PDF

2

Kortversjon temaplan avløp og vannmiljø 2020 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Temaplan for avløp og vannmiljø er kommunens overordnede planleggingsdokument innenfor avløpshåndtering. Temaplanen gjelder fra 2020 til 2027, og det anbefales at planen rulleres hvert 4. år slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt og endringer av forutsetninger kan innarbeides i planen. Temaplanen skal være styrende for handlings- og økonomiplanen som rulleres årlig. Temaplan for avløp og vannmiljø er utarbeidet parallelt med tilsvarende temaplan vannforsyning.

Hensikten med å utarbeide temaplan for avløp og vannmiljø er:

 • Kartlegge status for avløpsanlegg og miljøtilstand i vannforekomstene
 • Utarbeide målsetting for avløpsanlegg og miljøtilstand i vannforekomstene
 • Kartlegge brukerinteresser for vannforekomstene
 • Kartlegge tiltak for å nå eller seg de oppsatte målene
 • Avklare investeringsbehov innen avløpssektoren
 • Prioritere utbyggingstiltak og andre tiltak i en handlingsplan

 
Temaplanen forutsettes brukt blant annet i forbindelse med:

 • Kommuneplanarbeidet
 • Finansieringssøknader
 • Utarbeidelse av forprosjekter og detaljprosjekter
 • Godkjenning av utbyggingstiltak
 • Behandling av økonomiplan og årsbudsjett
 • Behandling av utslippssøknader
 • Opprydding i spredt bebyggelse

 
Tiltakene som gjennomføres skal bidra til å oppnå og bevare en sikker og effektiv avløpshåndtering i Levanger kommune som tilfredsstiller gjeldende regelverk og de målene som kommunen har satt.

Avløpsanleggene i Levanger kommune er fordelt på følgende seks rensedistrikter og renseanlegg:

 • Levanger rensedistrikt med Levanger avløpsrenseanlegg
 • Åsen rensedistrikt med Hopla avløpsrenseanlegg.
 • Skogn rensedistrikt med Holsand avløpsrenseanlegg og slamavskiller for Alstadhaug
 • Ekne rensedistrikt med Ekne avløpsrenseanlegg
 • Markabygda rensedistrikt med Markabygda avløpsrenseanlegg
 • Ytterøy rensedistrikt med slamavskiller

 
Temaplanen er utarbeidet med bistand fra Norconsult AS og med bred intern involvering. Denne temaplanen er av interesse for enkelte eksterne aktører og legges derfor ut på ekstern høring i 30 dager. 

Vurdering:

Levanger kommune skal ha som overordnet målsetting ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand i alle vannforekomster. I tillegg er det en overordnet målsetting å ha en god og sikker avløpshåndtering som ikke gir forurensningsulemper eller problemer med overvann, og som sikrer at miljømål for vannforekomstene oppnås. Temaplanen er et viktig verktøy for å prioritere utbyggingstiltak og å avklare investeringsbehov for disse.

Det har de siste 30-40 år vært stort fokus på separering av avløp for å minske kostnadene med pumping og rensing av kloakk. Dette arbeidet er i avslutningsfasen, så etter hvert vil det mer fokus på oppsamling av kloakk i spredt bebyggelse. Det er behov for å bygge nye renseanlegg i Markabygda og Hopla samt utvidelse/ombygging av renseanlegget i Holsand på grunn av endrede og skjerpende krav i forhold til rensekrav og HMS for de som skal jobbe der. Dette medfører behov for økte investeringer og økte driftsutgifter innen avløpssektoren. Dette fører videre til økte årsgebyrer i tiden som kommer, spesielt de første årene.

Det anbefales at temaplanen godkjennes for utlegging på ekstern høring.

Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.02.2020 16:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051