Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 12.02.20 - sak 11/20 - Temaplan vannforsyning

Bjørn Sandvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Sandvik
Arkivsaknr: 2020/552

 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingsutvalget 12.02.20 11/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Temaplan vannforsyning 2020-2027, datert 22.01.2020, godkjennes for utlegging på høring. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Behov for å oppdatere planverket innenfor området vannforsyning da hovedplan for vannforsyning sist ble gjennomgått og vedtatt i 2011.

Vedlegg:

1

Temaplan vannforsyning 2020-2027 - sammendragsrapport PDF

2

Kortversjon temaplan vannforsyning 2020 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Temaplan vannforsyning er kommunens overordnede planleggingsdokument innenfor vannforsyningen. Temaplanen gjelder fra 2020 til 2027, og det anbefales at planen rulleres hvert 4. år slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt og endringer av forutsetninger kan innarbeides i planen. Temaplanen skal være styrende for handlings- og økonomiplanen som rulleres årlig. Denne planen er en revisjon av «Hovedplan vannforsyning 2011-2019». Temaplan vannforsyning er utarbeidet parallelt med tilsvarende temaplan for avløp og vannmiljø.

Hensikten med temaplanen for vannforsyningen i kommunen er:

 • Kartlegge status for vannforsyningen i kommunen
 • Utarbeide målsetting for vannforsyningen
 • Kartlegge tiltak for å nå målene
 • Avklare investeringsbehov innen vannforsyningen
 • Prioritere utbyggingstiltak i en handlingsplan

 
Temaplanen forutsettes brukt blant annet i forbindelse med:

 • Kommuneplanarbeidet
 • Finansieringssøknader
 • Utarbeidelse av forprosjekter og detaljprosjekter
 • Godkjenning av utbyggingstiltak
 • Behandling av økonomiplan og årsbudsjett

 
Tiltakene som gjennomføres skal bidra til å oppnå og bevare en sikker og effektiv vannforsyning i Levanger kommune, som tilfredsstiller gjeldende regelverk og de målene som kommunen har satt.

Levanger kommune drifter i dag 3 vannverk som forsyner ca. 85 % av kommunens befolkning med vann.

 • Levanger vannverk som har Hoklingen som vannkilde. Vannet behandles ved Lello vannbehandlingsanlegg før det sendes ut på ledningsnettet.
 • Torhaugen vannverk som har grunnvann fra Strømmen israndavsetning som vannkilde. Vannet behandles ved Strømmen vannbehandlingsanlegg før det sendes på ledningsnettet.
 • Ytterøy vannverk som har en fjellbrønn som vannkilde. Vannet behandles med UV før det sendes ut på ledningsnettet.

 
Temaplanen er utarbeidet med bistand fra Norconsult AS og med bred intern involvering. Denne temaplanen er av interesse for enkelte eksterne aktører og legges derfor ut på ekstern høring i 30 dager. 

Vurdering:

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. For at kommunen skal drive en forsvarlig vannforsyning, er det nødvendig med målsettinger og langsiktig planlegging. Temaplan vannforsyning definerer målsettinger og behov for tiltak for å nå målene. Ut fra dette gir planen godt grunnlag for prioriteringer av tiltak og behov for økonomiske ressurser for å gjennomføre tiltakene i planperioden.

Det er kommet skjerpede krav til sikkerheten av vannforsyningen, og det er også økt interesse for å bli tilkoblet kommunalt vann fra folk som i dag er tilkoblet privat vannforsyning. Det er tatt hensyn til dette i investeringsplanen, og dette medfører behov for økte investeringer og økte driftsutgifter. Dette fører videre til økte gebyrer i tiden som kommer.

Det anbefales at temaplanen godkjennes for utlegging på ekstern høring.

Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.02.2020 16:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051