Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 24.08.11

Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus
Dato: 24.08.11
Tid: 14:00-16:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 45/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 46/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 47/11 1719/132/198 m.fl. - Reguleringsplan Handballvegen 11 utredning vedtak
PS 48/11 Utbyggingsavtale Handballvegen 11 utredning vedtak
PS 49/11 Reguleringsplan E6, Gråmyra - endring utredning vedtak
PS 50/11 1719/276/5 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Kathrines Minde utredning vedtak
PS 51/11 Ulovlig hyttebygging m.m. i Levanger kommune bakgrunn vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Arman Rad
Ingen vara dna/sp/krf - Tove Irene Løvås
Ingen vara dna/sp/krf - Olav Strid


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, fagleder byggesak Torbjørn Sirum (sak 51/11), Åsmund Brygfjeld

Merknader:
Sak 51/11 ble behandlet først i møtet.
Geir Tore Persøy, FRP, fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 49/11.

Forslag til behandling av ny sak fra Gunnar Løvås, SV:
Sak 51/11 Ulovlig hyttebygging m.m. i Levanger kommune
I den senere tid har det vært flere oppslag i Levanger- Avisa i forbindelse med at en eier av en hytte i Åsenfjorden prøvde å selge hytte eiendom med flere ulovligheter. Dette er en av flere saker hvor ulovlig hyttebygging og brudd på tiltak mv. langs sjø og vassdrag har blitt utført uten at politikerne har tatt tak i dette og gitt plan- og byggesak i samkommunen de nødvendige ressurser for å gjøre noe med dette.

Jeg ber derfor om at denne saken blir satt opp på saklista i møtet den 24.8.2011, slik at vi får en diskusjon rundt dette i PUK og kommer fram til en samlet henvendelse til samkommunen, jf.  Kommunelovens kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer § 34 andre setning som lyder: Det kan treffes vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.
I følge Levanger- Avisa av 16. august 2011 ser det ut til å være en samlet politisk støtte rundt denne saken og derfor være lett å få gjennom. Andre momenter som taler for at vi bør ta denne saken nå er at det vil bli en ny Plan- og utviklingskomite etter kommunevalget 2011.

Behandling av oppsetting av ny sak:
Saken ble enstemmig vedtatt oppsatt på saklista.

Orientering i møtet:
Torbjørn Sirum, fagleder byggesak, orienterte.

Forslag i møtet:
Forslag til vedtak fra samlet møte:
PUK i Levanger henstiller igjen til samkommunen at det ved neste budsjettbehandling blir bevilget penger til en stilling til plan- og byggesak som er knyttet til ulovligheter rundt hyttebygging med mer i samkommunen.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
PUK i Levanger henstiller igjen til samkommunen at det ved neste budsjettbehandling blir bevilget penger til en stilling til plan- og byggesak som er knyttet til ulovligheter rundt hyttebygging med mer i samkommunen.

      Til toppen av siden


--------------


PS 45/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.

      Til toppen av siden

 

 

PS 46/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Einar Vandvik, V og Siv By, SP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Einar Vandvik, V og Siv By, SP

      Til toppen av siden

 

 

PS 47/11 1719/132/198 m.fl. - Reguleringsplan Handballvegen 11

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til reguleringsplan vedtas, iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Utbygger bes vurdere underjordisk renovasjon og oppvarming basert på fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Siv By, SP:
Det henstilles om at utbygger frigjør område til snuplass for renovasjonskjøretøy.

Avstemning:
Tilleggsforslag fra Siv By enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte forslag til reguleringsplan vedtas, iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Utbygger bes vurdere underjordisk renovasjon og oppvarming basert på fornybare energikilder.
Det henstilles om at utbygger frigjør område til snuplass for renovasjonskjøretøy.

      Til toppen av siden
 

 

PS 48/11 Utbyggingsavtale Handballvegen 11

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” godkjennes.

      Til toppen av siden

 


PS 49/11 Reguleringsplan E6, Gråmyra - endring

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jfr. § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan E6, Gråmyra, sist rev. 16.08.2011.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jfr. § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan E6, Gråmyra, sist rev. 16.08.2011.

      Til toppen av siden

 

 

PS 50/11 1719/276/5 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Kathrines Minde

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges Kathrines Minde AS dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse § 5.4 Utbygging vedtatt 25.05.11 for oppføring av 13 boenheter i felt A under følgende vilkår:

  1. Det kan ikke gis tillatelse til utbyggingen før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred i henhold til kravene gitt i kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning.
  2. Fortauet i Sørvegen skal være ferdigstilt før innflytting, jfr. kommunestyrets vedtak sak 24/11.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 24.08.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Kathrines Minde AS søknad av 07.04.11, om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for Kathrines Minde, avslås med hjemmel i pbl § 19-2.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Kathrines Minde AS søknad av 07.04.11, om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for Kathrines Minde, avslås med hjemmel i pbl § 19-2.

      Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 25.08.2011 10:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051