Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.10.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.10.2009, kl. 11:00 (befaring) - møte: 13:00-15:15

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 76/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 77/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 78/09 Diverse byggetiltak i Åsenfjorden utredning vedtak
PS 79/09 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Gjemble - endring fra forretning til bolig utredning vedtak
PS 80/09 1719/372/1/168 - Randi og Geir Mæhre - dispensajon fra reguleringsplan for Munkbyvola Reinsjø Statsalmenning utredning vedtak
PS 81/09 1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning - 3. gangs behandling utredning vedtak
PS 82/09 1719/61/1 - Klage på avslag - Ruth og Olav Ringstad - Deling av eiendommen Sundlo utredning vedtak
PS 83/09 1719/24/1 - Arne Lauritz Jessen - deling av eiendommen Over-Eggen - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Skogn utredning vedtak
PS 84/09 1719/227/1 - Tore Haabeth - Deling av eiendommen  Hopla - Tilleggsareal til Åsen Settefisk - Dispensasjon fra kommuneplanen utredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte: 

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf - 14.10.09
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - 06.10.09
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Olav Strid


Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld    Til toppen av siden

 

PS 76/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 77/09 Godkjenning av møtebok

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Geir Tore Persøy, FRP og Guri Skjesol, SP

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Geir Tore Persøy, FRP og Guri Skjesol, SP    Til toppen av siden

 

PS 78/09 Diverse byggetiltak i Åsenfjorden

Rådmannens forslag til vedtak:
I forbindelse med neste års budsjettbehandling vurderes det om enheten PBOM skal tilføres nødvendige ressurser til å starte arbeidet med saksbehandling av ulovlige byggetiltak i samkommunen. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Fellesforslag fra PUK:
Med bakgrunn i den bekymringsfulle tiltakende ulovlige byggeaktiviteen bes det om at PBOM i forbindelse med neste års budsjettbehandlingen tilføres nødvendige ressurser til å starte arbeidet med saksbehandling av ulovlige byggetiltak i samkommunen.
Arbeidet organiseres som et prosjekt.

Saken oversendes samkommunestyret til vurdering av de budsjettmessige konsekvenser.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og fellesforslag:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med bakgrunn i den bekymringsfulle tiltakende ulovlige byggeaktiviteen bes det om at PBOM i forbindelse med neste års budsjettbehandlingen tilføres nødvendige ressurser til å starte arbeidet med saksbehandling av ulovlige byggetiltak i samkommunen.
Arbeidet organiseres som et prosjekt.

Saken oversendes samkommunestyret til vurdering av de budsjettmessige konsekvenser.    Til toppen av siden

 

PS 79/09 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Gjemble - endring fra forretning til bolig

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til reguleringsplan for Bunnpristomta, datert 27.05.09, rev. 01.09.09 og med bestemmelser sist rev. 07.10.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til reguleringsplan for Bunnpristomta, datert 27.05.09, rev. 01.09.09 og med bestemmelser sist rev. 07.10.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.    Til toppen av siden

 

PS 80/09 1719/372/1/168 - Randi og Geir Mæhre - dispensajon fra reguleringsplan for Munkbyvola Reinsjø Statsalmenning

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 2 ved ”Munkebyvola hytteområde – Reinsjø Statsallmenning”. 

Samlet bruksareal for fritidsboligen inkl. nytt tilbygg og uthus skal være maks 100 m2, dette i samsvar praksis innenfor LNF-området i kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 2 ved ”Munkebyvola hytteområde – Reinsjø Statsallmenning”.    Til toppen av siden 

 

 PS 81/09 1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning - 3. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av erstatningsnaust ved Grønningen i Grønningen Statsallmenning.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP, på vegne av SP, H og FRP:
Søknad innvilges.
Det gis dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.
Det forutsettes at eksisterende naust rives og at tomta blir ryddet, og at tomtefeste flyttes til det nye naustet

Begrunnelse:

 1. Antall naust i området øker ikke. Området som frigis, er et flatt og tørt område som vil kunne benyttes av andre til bading etc.
 2. Naustet flyttes til det sted som allerede i dag brukes til landligge for båt..
 3. Statskog ønsker nå å gå bort fra ordningen med fellesnaust. Jamfør sak 2006/1191 der deler av fellesnaust er revet til fordel for nybygging av 4 enkeltnaust i samme området.


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av erstatningsnaust ved Grønningen i Grønningen Statsallmenning.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.    Til toppen av siden

 

PS 82/09 1719/61/1 - Klage på avslag - Ruth og Olav Ringstad - Deling av eiendommen Sundlo

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 71/09 fra møte 19.08.2009 opprettholdes. Klagen fra Ruth og Olav Ringstad datert 04.09.2009 avvises.

Saken sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Forsalg til vedtak fra Guri Skjesol, Sp, å vegne av SP, H, FRP:
Vedtak i sak 71/09 oppheves.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Ruth og Olav Ringstad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt i LNF-område E. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i saksfremlegg sak 71/09.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Ruth og Olav Ringstad om fradeling av parsell på ca 2 dekar fra eiendommen Sundlo med gnr/bnr 61/1 i Levanger kommune. Fradelte parsell skal benyttes til boligtomt.
Det forutsettes at bygning godkjent revet i sak 950/08 blir revet, og at Statens vegvesen Region midt gir avkjørselstillatelse, jfr brev datert 13.02.2009.
Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst over annen privat eiendom til offentlig veg med vegrett.

Tilleggsbegrunnelse:
Så lenge Kommunes arealplan ikke er i samsvar med intensjonen i Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003, om levedyktige lokalsamfunn, legges tidligere praksis til grunn.
Dette skrivet presiserer også: En har en plikt til å behandle like saker likt. Det er bare grunnlag for forskjellsbehandling når det er saklig grunn til det.

Et enstemmig vedtak i PUK sak 65/07 (Børge Lund)
Begrunnes med: Spredt boligbygging vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen. Kommuneplanens arealdel har ingen innveding mot å bygge hus på tidligere bebygde tomter. Spredt boligbebyggelse er en viktig del av kulturlandskapet i Levanger.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Vedtak i sak 71/09 oppheves.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Ruth og Olav Ringstad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt i LNF-område E. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i saksfremlegg sak 71/09.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Ruth og Olav Ringstad om fradeling av parsell på ca 2 dekar fra eiendommen Sundlo med gnr/bnr 61/1 i Levanger kommune. Fradelte parsell skal benyttes til boligtomt.
Det forutsettes at bygning godkjent revet i sak 950/08 blir revet, og at Statens vegvesen Region midt gir avkjørselstillatelse, jfr brev datert 13.02.2009.
Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst over annen privat eiendom til offentlig veg med vegrett.    Til toppen av siden

 

PS 83/09 1719/24/1 - Arne Lauritz Jessen - deling av eiendommen Over-Eggen - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Skogn

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-6 (virkninger av kommuneplan) avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Skogn vedr. fradeling av tomt til bolighus fra eiendommen Over-Eggen, gnr. 24 bnr.1.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP på vegne av SP, H og FRP:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis - Arne Lauritz Jessen dispensasjon til fradeling av boligtomt, fra kommunedelplanen for Skogn.
Det forutsetter at Statens Vegvesen gir tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel.  Det henstilles også om at det nyttes felles avkjørsel fra nabotomten.

Grunner som taler for dispensasjon:

 • Søknaden er avklart i forholdet til jordloven og kulturminneloven.
 • Tomta skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg.
 • Rundskriv M-4/2003, understreker at en har en plikt til å behandle like saker likt. Det er bare grunnlag for forskjellsbehandling når det er saklig grunn til det.
 • I rundskriv  M-4/2003, presiseres også: For det andre ønsker Landbruksdepartementet å styrke lokalpolitikken, bl.a. for å sikre bosetting i distriktene, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn. Kommuneplanens arealdel er ikke i samsvar med dette rundskrivet.


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis - Arne Lauritz Jessen dispensasjon til fradeling av boligtomt, fra kommunedelplanen for Skogn.
Det forutsetter at Statens Vegvesen gir tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel.  Det henstilles også om at det nyttes felles avkjørsel fra nabotomten.

Grunner som taler for dispensasjon:

 • Søknaden er avklart i forholdet til jordloven og kulturminneloven.
 • Tomta skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg.
 • Rundskriv M-4/2003, understreker at en har en plikt til å behandle like saker likt. Det er bare grunnlag for forskjellsbehandling når det er saklig grunn til det.
 • I rundskriv  M-4/2003, presiseres også: For det andre ønsker Landbruksdepartementet å styrke lokalpolitikken, bl.a. for å sikre bosetting i distriktene, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn. Kommuneplanens arealdel er ikke i samsvar med dette rundskrivet.    Til toppen av siden


 


PS 84/09 1719/227/1 - Tore Haabeth - Deling av eiendommen  Hopla - Tilleggsareal til Åsen Settefisk - Dispensasjon fra kommuneplanen

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-6 (Virkninger av kommuneplan) innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune for fradeling av areal i LNF-sone A til industriformål. Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksfremlegg.

PUK ser gode grunner for at arealet kan omdisponeres. Et så omfattende tiltak som omsøkt, bør imidlertid løses gjennom utarbeidelse og behandling av en reguleringsplan. Reguleringsplanen bør også omfatte eksisterende næringsareal for virksomheten.

Vedtaket kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette brev.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.10.2009

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, Sp:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ( Dispensasjon)  gis Tore Haabeth 1719/227/1 dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune, for fradeling av areal i LNF-sone A.
PUK ser behovet for tilleggsareal, og er positiv til at arealet kan omdisponeres. Prosessen med utbygging vil ta fra 3-5 år, og det er viktig og komme i gang med reguleringsarbeidet.
Et så omfattende tiltak som omsøkt, må løses gjennom utarbeidelse og behandling av en reguleringsplan. Reguleringsplanen bør også omfatte eksisterende næringsareal for virksomheten.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ( Dispensasjon)  gis Tore Haabeth 1719/227/1 dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune, for fradeling av areal i LNF-sone A.
PUK ser behovet for tilleggsareal, og er positiv til at arealet kan omdisponeres. Prosessen med utbygging vil ta fra 3-5 år, og det er viktig og komme i gang med reguleringsarbeidet.
Et så omfattende tiltak som omsøkt, må løses gjennom utarbeidelse og behandling av en reguleringsplan. Reguleringsplanen bør også omfatte eksisterende næringsareal for virksomheten.    Til toppen av siden  

Publisert: 23.04.2009 12:35 Sist endret: 23.12.2009 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051