Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.03.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 18.03.2009
Tid: 14:00-16:15
Sakliste som PDF, hefte 1 (sak 23-27) OBS! 10MB - hefte 2 (sak 28-30) OBS! 4MB - hefte 3 (sak 31-35) OBS! 7MB - sakliste uten vedlegg OBS! 3MB - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 23/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 24/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 25/09 Frengen havbruk AS : Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokaliteten Fjøsvika utredning vedtak
PS 26/09 Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen - sluttbehandling utredning vedtak
PS 27/09 Restaureringsfondet 2008 utredning vedtak
PS 28/09 Reguleringsplan Lo sør - første gangs behandling utredning vedtak
PS 29/09 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om fradeling av 1,2 da fra eiendommen " Nordtun", Skogn, for etablering av ny boligtomt utredning vedtak
PS 30/09 1719/265/4 - Arne Bolkan - Deling av grunneiendommen Rokne Nordre utredning vedtak
PS 31/09 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 utredning vedtak
PS 32/09 1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - pålegg om fjerning av mur - fastsetting av tvangsmulkt - Sagtun i  Åsenfjord utredning vedtak
PS 33/09 1719/267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - klagesak utredning vedtak
PS 34/09 1719/232/56 - Berit og Sverre Oppheim - avlag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - klage på vedtak utredning vedtak
PS 35/09 1719/267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - klagesak utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11


Oppmøte medlemmer Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x (Arman Rad)
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x (Lill Kristin Nordahl)
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x (Einar Vandvik)


Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld    Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 24/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Siv By, SP og Tove Løvås, DNA

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Siv By, SP og Tove Løvås, DNA    Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/09 Frengen havbruk AS : Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokaliteten Fjøsvika

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Olav Strid, DNA:

……, samtykker kommunen i at denne lokaliteten kan utvides til totalt 2340 tonn biomasse, under forutsetning av at Fiskeridirektoratet finner det miljømessig forsvarlig.

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Levanger kommune går imot at søknaden om utvidelse av akvakulturanlegg med torsk innvilges.

Begrunnelse:
Trondheimsfjorden har status som nasjonal laksefjord og flere av elvene med utløp i fjorden er utpekt som nasjonale laksevassdrag. For å gi de viktigste laksestammene særskilt beskyttelse i vassdrag og fjordområder, opprettet Stortinget i februar 2003 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder, blant disse også Trondheimsfjorden. Nye oppdrettsanlegg for laks og torskeoppdrett i Trondheimsfjorden vil derfor ikke være forenelig med denne statusen. Dette er også en oppfatning som deles av Fiskeridirektoratet, Verdal kommune, forskere og miljøorganisasjoner med flere.

Faren for smitte fra et slikt anlegg til villfisk i fjorden er ikke utredet godt nok. Det vil derfor være en trussel mot villaksen og annen villfisk i fjorden å gå inn for en slik tillatelse.

Lakseelvene i Trondheimsfjorden gir mange arbeidsplasser i dag og det er en betydelig tilstrømming av turister for å oppleve de lakseførende elvene og det naturlige fisket i fjorden. Ved å tillate torskeoppdrett i fjorden vil faren for smitte til villaks og annen villfisk være stor. Det er heller ikke foretatt gode nok konsekvensutredninger som gir de avklaringer som er nødvendig for å kunne gi si ja til en slik søknad.

Forslag til tillegg fra Geir Tore Persøy, FRP:

Det foretas en evaluering av anlegget etter 2 år.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gunnar Løvås, SV:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Strids tillegg vedtatt med 10 mot 1 stemme

Persøys forslag til tillegg vedtatt vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Med grunnlag i tidligere avklaring og godkjenning av akvakulturanlegg i Fjøsvika, samtykker kommunen i at denne lokaliteten kan utvides til totalt 2340 tonn biomasse, under forutsetning av at Fiskeridirektoratet finner det miljømessig forsvarlig.

Det foretas en evaluering av anlegget etter 2 år.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 26/09 Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen - sluttbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP

Tillegg til pkt. 4 i rådmannens forslag til innstilling.:

Dette gjelder også støy fra lydanlegg

Avstemning:

Skjesols forslag til tillegg tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelser vedtatt 23.11.2005:

1)     Punkt 2.1: Siste setning i fjerde ledd (om at lysanlegget skal slukkes etter avtale) tas ut.

2)     Punkt 3: Femte ledd (om vegetasjon og terrenginngrep) tas ut.

3)     Punkt 3 nest siste ledd endres til: ”Området kan bebygges med maksimalt bebygd areal BYA = 500 m2.”

4)     § 2.1, tilføyelse: ”Ferdsel i forbindelse med reindrift skal kunne foregå uhindret gjennom planområdet. I forbindelse med arrangement/stevner forutsettes det at partene har en dialog slik at det ikke skapes konflikter i forhold til bruk av skytebanen og løypene.” Dette gjelder også støy fra lydanlegg..

Det gjøres følgende endringer på plankart rev. 29.10.08:

5)     Plankartet suppleres med rutenett og koordinater.

Revidert reguleringsplan for Skianlegg i Storlidalen, med overnevnte endringer, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/09 Restaureringsfondet 2008

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Habilitet:

Gunnar Morten Løvås, SV, fratrådte som inhabil (Bymuseet)

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kr. 197.833,- av årets tildelingsmidler overføres til 2009, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2008:

Bymuseet i Levanger kr. 40.000,-
Tine Lian kr. 40.000,-. Dette under forutsetning av at det koples inn kompetanse på bygningsvern.
Galleri Fenka kr. 200.000,-
Det tas forbehold om Riksantikvarens godkjenning av prosjektene som ligger innenfor fredningsområdet.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av tilbygg og fasadeendringer.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.   Til toppen av siden

 

 

 

PS 28/09 Reguleringsplan Lo sør - første gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Adkomst til Lo kirkested, sti fra vest, må utformes slik at denne kan benyttes av bevegelseshemmede med nødvendig framkomstmiddel.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:

Skjesols tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

1)       § 3.1-3, tilføyelse: ”Nødvendig parkeringsareal inngår ikke i BYA/BRA.”

2)       § 3.1-4 første ledd endres til: ”For hver tomt eller tomtefeste skal hverken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres terrasse/veranda i tilknytning til hytta med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.”

3)       § 3.1-4 andre ledd endres til: ”Hytte tillates med mønehøyde inntil 6,0 m og uthus/anneks tillates med mønehøyde inntil 4,0 m.”

4)       § 3.1-5 første ledd endres til: ”Alle hytter skal ha saltak med helning mellom 25 og 35 grader.”

5)       §§ 3.1-6 og 3.2-3, tilføyelse: ”Terrenginngrep bør i størst mulig grad unngås.”

6)       Ny § 3.1-7 og 3.2-4: ”Det er tillatt å legge inn vann i ny og eksisterende fritidsbebyggelse under forutsetning av at godkjent avløp er ordnet.”

7)       § 7.1-2 første og andre ledd og § 8.1-2: Det tilføyes at breddene er inkl. grøfter.

8)       § 7.1-2, tilføyelse: ”Avkjørsler mot Fv 102 skal utformes i hht. Statens vegvesens vegnormaler.”

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

9)       Område H3 reduseres i hht. uttalelse fra landbruk den 04.03.09.

10)    Forslagsstiller oppfordres til å legge inn en buffersone rundt bodanlegget B1, som kombineres med spesialområde for bevaring av vegetasjon, hvor snauhogst bør være forbudt.

11)    Tegnforklaringen: Teksten til Annet fellesareal oppdateres i samsvar med plankartet.

Adkomst til Lo kirkested, sti fra vest, må utformes slik at denne kan benyttes av bevegelseshemmede med nødvendig framkomstmiddel.

Forslag til reguleringsplan for Lo sør, datert 10.09.08, sist rev. 16.02.09, og med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Etter evt. reguleringsvedtak, bør kommunen inngå en avtale med grunneier som sikrer allmennheten gangadkomst fra fylkesvegen og fram til regulerte friluftsområder og kirkested.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/09 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om fradeling av 1,2 da fra eiendommen " Nordtun", Skogn, for etablering av ny boligtomt

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Utdelt i møtet:

Brev av 16.03.09 fra Advokat Storaker PDF - vedlegg: e-postkommunikasjon PDF - brev av 03.07.08 - vedlegg PDF

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Saken utsettes

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Søknad fra Eldbjørg og Arne Nakstad om fradeling av en parsell på inntil 1,2da fra eiendommen ”Nordtun”, 1719/34/2 innvilges.

Avstemning:

Persøys utsettelsesforslag avvist med 9 mot 2 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Persøys forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 (Virkninger av kommuneplanen) og kommunedelplan for Skogn, spesielt bestemmelsene for område B2 Holsandlia, avslås søknad fra Eldbjørg og Arne Nakstad om fradeling av en parsell på inntil 1,2 da fra eiendommen ”Nordtun”, 1719/34/2

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 30/09 1719/265/4 - Arne Bolkan - Deling av grunneiendommen Rokne Nordre

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis ikke Arne Bolkan dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone A.

Levanger kommune endrer med dette praksis i slike fradelingssaker.

Begrunnelse:
Levanger kommune har gjennom kommuneplanens arealdel lagt til rette for boligbygging i planavklarte områder. Det vil derfor være naturlig og henvise til boligbygging i disse områdene. Den praksis som vi etter hvert har fått i slike saker er ikke i tråd med nasjonal og regional målsetting på området. I Levanger kommune er vi i ferd med å skape en presedens i slike saker, noe som er svært uheldig og vil resultere i en bit for bit utbygging.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gunnar Løvås, SV:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (Dispensasjon) gis Arne Bolkan dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone A. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Arne Bolkan om fradeling av en parsell på ca 1,8 dekar fra eiendommen Rokne Nord med gnr/bnr 265/4 i Levanger kommune som omsøkt. Fradelte parsell skal benyttes om boligtomt.

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst til offentlig veg med vegretter.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 31/09 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Oversendelsesforslag fra Olav Strid, DNA:

Administrasjonen utarbeider, sammen med Byggesak, informasjon over hvilke utbedringer/ endringer på hus og eiendom som det kreves melding/søknad på. Denne informasjonen blir deretter bekjentgjort på hjemmeside og i lokal-aviser

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Strids oversendelsesforslag oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om oppføring av grillhytte på boligeiendom gbnr. 314/148 som omsøkt.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltingslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Oversendelse:

Administrasjonen utarbeider, sammen med Byggesak, informasjon over hvilke utbedringer/ endringer på hus og eiendom som det kreves melding/søknad på. Denne informasjonen blir deretter bekjentgjort på hjemmeside og i lokal-aviser.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 32/09 1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - pålegg om fjerning av mur - fastsetting av tvangsmulkt - Sagtun i  Åsenfjord

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 113 1. ledd gis pålegg om fjerning av ulovlig oppsatt mur på eiendommen gnr.232 bnr.7, Sagtun i Åsenfjord.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2009.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 116a, 2. pkt. fastsettes det en tvangsmulkt på kr. 10.000,- ved fristens utløp og kr. 500,- i løpende dagsmulkt.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/09 1719/267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya - klagesak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 925/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 925/08.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 34/09 1719/232/56 - Berit og Sverre Oppheim - avlag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - klage på vedtak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i møtekommes, dispensasjon gjelder inntil ny arealplan er vedtatt.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Planutvalget har vurdert klagen, men kan ikke se at det framkommer nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtak med nektelse av dispensasjon bør endres eller oppheves.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig behandling.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 35/09 1719/267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - klagesak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i plan- og byggesakssjefens sak 949/08 opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 949/08.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 15:46 Sist endret: 12.05.2010 15:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051