Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.11.10

Møtested: Kommunstyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 17.11.2010
Tid: kl. 14:00-16:45

Sakliste som PDF (6MB)   -   protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 74/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 75/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 76/10 Levanger havn - områdereguleringsplan med konsekvensutredning utredning vedtak
PS 77/10 Kommunedelplan for oppvekst - Levanger kommune utredning vedtak
PS 78/10 1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tunet på eiendommen Saltbuvik - klage på vedtak utredning vedtak
PS 79/10 Oppføring av naust - 1719/212/1 - Hammervatnet - Olaf Vedul utredning vedtak
FO 1/10 Spørsmål fra Einar Vandvik - Framtidig bruk av Lokomotivstallen og omliggende areal til friområde/park/allmennyttig formål tekst behandl.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtter 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem 1 sv x Gunnar Morten Løvås
Gerd T. Heggdal v varamedlem 1 h/v x Gerd Haugberg


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, saksbehandler plan Kirstine Karlsaune,  Åsmund Brygfjeld 

Orienteringer:


Merknad
Sak 76/10 ble behandlet sist.

FO 1/10 - Spørsmål fra Einar Vandvik - Framtidig bruk av Lokomotivstallen og omliggende areal til friområde/park/allmennyttig formål.
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.

Hanne Ihler Toldnes tiltrådte møtet kl. 14:36, under behandling av sak 79/10
Tove Irene Løvås, DNA, innvilget permisjon ca. kl. 16:20.     Til toppen av siden

 

PS 74/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.11.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 75/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.11.2010

Forslag i møte:
Til godkjenning/underskriving av protokoll:
Olav Strid, DNA og Gerd T. Heggdal, V

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til godkjenning/underskriving av protokoll:
Olav Strid, DNA og Gerd T. Heggdal, V    Til toppen av siden

 

 

PS 76/10 Levanger havn - områdereguleringsplan med konsekvensutredning

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.11.2010

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble erlært inhabil av møtet, og fratrådte dermed behandlingen.

Forslag i møte:
Oversendelsesforslag fra Einar Vandvik, V:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 51/08 Reguleringsplan Sentrum pkt 1 om steinsetting av Levangerelva og innsnevring av elveløpet tas inn i planen. Området er fra Levanger bru og fram til Holmgangen. Dette vil øke landarealet på havnesida og som kan brukes til park/friområde og bli en forlengelse av Strandparken.
 2. For å bedre avlasting for nordgående trafikk ut fra havneområdet, utredes muligheten for ny bru over Levangerelva i forlengelsen av 2. tversgående gate regnet fra framtidig rundkjøring i Kirkegata. Ved gjennomføring av punkt 1, innsnevring/steinsetting av Levangerelva, vil bruas lengde bli kortere enn dagens bru. Fra ny bru føres anlegges ny vei videre på nordsida av Røstadbekken fram til ny rundkjøring ved Rema.
 3. Før områdereguleringsplan for havna behandles i PUK for 2. gang, skal administrasjonen legge fram et strategisk notat som omfatter dagens bedrifter og arbeidsplasser på havneområdet som berøres av denne planen. Notatet skal beskrive hvilke bedrifter som kan/ønsker å bli værende på det nye havneområdet, og hvilke bedrifter som bør/ønsker å flytte til nye næringsområder. Disse nye næringsområdene skal spesifiseres.


Oversendelsesforslag fra Hanne Ihler Toldnes, SV:
Levanger kommune skal invitere de næringsdrivende på havna til et dialogmøte så snart etter høringsfristen er ute.
Dette for å etablere forutsigbarhet for aktørene som er involvert.

Saksordfører:
Olav Strid, DNA

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:
§ 3.1 endres til:
Krav om detaljregulering og nærmere dokumentasjon
For alle hensynssoner for detaljregulering skal det foreligge vedtatt detaljregulering før det kan søkes byggetillatelse.
Detaljreguleringene må angi veger, fortau/gangveger, avkjørsler, varemottak/-levering, evt. utendørs avfallsløsning – underjordisk løsning skal benyttes, tomtedeling, byggegrenser/-linjer, plassering og omriss av bygninger, takform, byggehøyder (koter), evt. møneretning/takfall, uteoppholdsarealer inkl. lekeplasser, interne veger, parkeringsløsning, sykkelparkering samt frisikt.

Det skal gjøres rede for grunnforhold med evt. forurensninger eller radon, materialbruk i bygninger og utomhusanlegg inkl. evt. kaifronter, strømforsyning, energiløsninger, avfallshåndtering, geotekniske forhold, evt. støyskjermingstiltak, universell utforming, sikkerhet sjøtomter, masseoppfylling/terrengnivå, vann- og avløpsforhold.

Det skal angis i bestemmelsene at utomhusplan med nærmere angitt detaljeringsnivå skal vedlegges byggesøknad. Blant annet bør beplantning og belysning tas med.

Følgende unntas plankrav: For veger, fortau og gang- og sykkelveger som er i hht. områdeplanen, kan det søkes direkte om byggetillatelse. Se også § 9.5 angående parker.

 • Bestemmelsene suppleres med en illustrasjon av detaljreguleringssonene.
 • § 3.10: Størrelse på sandlekeplass justeres til minimum 100 m2.
 • § 3.12 første setning endres til:
  Innenfor planområdet, hvor det er gitt konsesjon for fjernvarme, skal ny bebyggelse inklusiv påbygg, tilbygg og større hovedombygginger med BRA over 250 m2 tilknyttes fjernvarmeanlegget. Konsesjonær må da bekrefte at fjernvarme kan leveres til det aktuelle tiltaket. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.
 • §9.1 annet avsnitt om nødvendig makeskifte tas ut av bestemmelsene. Må løses ved gjennomføring av plan – andre løsninger kan være aktuelle.


Foreliggende forslag til reguleringsplan for Levanger Havn, med endringer som anført ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Oversendelsesforslag:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 51/08 Reguleringsplan Sentrum pkt 1 om steinsetting av Levangerelva og innsnevring av elveløpet tas inn i planen. Området er fra Levanger bru og fram til Holmgangen. Dette vil øke landarealet på havnesida og som kan brukes til park/friområde og bli en forlengelse av Strandparken.
 2. For å bedre avlasting for nordgående trafikk ut fra havneområdet, utredes muligheten for ny bru over Levangerelva i forlengelsen av 2. tversgående gate regnet fra framtidig rundkjøring i Kirkegata. Ved gjennomføring av punkt 1, innsnevring/steinsetting av Levangerelva, vil bruas lengde bli kortere enn dagens bru. Fra ny bru føres anlegges ny vei videre på nordsida av Røstadbekken fram til ny rundkjøring ved Rema.
 3. Før områdereguleringsplan for havna behandles i PUK for 2. gang, skal administrasjonen legge fram et strategisk notat som omfatter dagens bedrifter og arbeidsplasser på havneområdet som berøres av denne planen. Notatet skal beskrive hvilke bedrifter som kan/ønsker å bli værende på det nye havneområdet, og hvilke bedrifter som bør/ønsker å flytte til nye næringsområder. Disse nye næringsområdene skal spesifiseres.


Levanger kommune skal invitere de næringsdrivende på havna til et dialogmøte så snart etter høringsfristen er ute.
Dette for å etablere forutsigbarhet for aktørene som er involvert.    Til toppen av siden


 

 

PS 77/10 Kommunedelplan for oppvekst - Levanger kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunedelplan oppvekst vedtas med følgende endringer:
  a. Nye tiltak legges inn i 7.2 Handlingsprogram som vist i vedlegg 3:
  b. Følgende tiltak legges til i tiltaksplanens avsnitt 6.1 Driftstiltak innenfor ramme:
  1.1.43 ”Godt samliv” - kurs for førstegangsfødende. Ansvarlig Enhetsleder BaFa. 
  c. Tiltak i tiltaksplanens avsnitt 6.2 Driftstiltak som krever økte ressurser gis prioritet som vist i vedlegg 4.
  d. Tiltak i avsnitt 6.3 Investeringstiltak - som vist i vedlegg 5:
  e. Under avsnitt 7.1.1 Barn og unges helse, settes Rusforebyggende arbeid inn som nytt punkt, og det legges inn en henvisning til Ruspolitisk plan.
  f. Under avsnitt 7.1.1 Barn og unges helse, underpunkt Seksualitet og samliv, boksen Utfordringer i Levanger, settes følgende punkter inn: 
  i. Styrke informasjonstilbudet i skolen og helsestasjon for ungdom. 
  ii. Styrke helsetilbud for elever ved Skogn folkehøgskole (etablere driftsavtale).
  iii. Styrke tilbudet for flerkulturell ungdom rundt temaet seksualitet.
  iv. Etablere undervisningstilbudstilbud for psykisk utviklingshemmede (ESS - (etikk, seksualitet og samliv)-prosjektet).
  v. Utvikle samarbeid og rutiner for arbeid med individuell plan (IP)for barn og unge i tråd med intensjonene i ny folkehelselov.
  vi. Kjønnslemlestelse: Styrket tverrfaglig samarbeid mellom fastleger/helsetj. for barn og unge/barnehage/skole.
  g. Under avsnitt 7.1.3 Oppvekst- og læringsmiljø, punkt Generelt om læringsmiljø settes følgende tekst inn:
  i. Læringsmiljø kan deles inn i følgende områder:
  1. Det fysiske miljøet
  2. Styrke barns kompetanse for å bedre læringsmiljøet
  3. Styrke fagfolks kompetanse og organisasjonen som system på klasseledelse
  4. Styrke organisasjonen på å ha et forsvarlig internkontrollsystem opp mot læringsmiljø/psykososialt miljø
  h. Under kapittel 7.3 Handlingsprogram Organisasjon, Satsingsområde 9, vegvalg 1, legges følgende inn som nytt punkt:
  9.1.2 Legge inn mål om bedre kjønnsbalanse i barnehager og skoler i kommunens personalpolitiske handlingsplan.
 2. Følgende mål og vegvalg legges til grunn innenfor Satsingsområde 1 Oppvekstmiljø ved neste kommuneplanrullering:
 3. Rådmannen bes om å holde tilleggsdokumentet oppdatert fram til informasjonen kan legges inn i et Utfordringsdokument som gjelder hele kommunens virksomhet.    Til toppen av siden

 


 

 

PS 78/10 1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tunet på eiendommen Saltbuvik - klage på vedtak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger eller argumenter i saken som skulle tilsi at delingsvedtak datert 18.08.2010 bør oppheves eller endres.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.    Til toppen av siden


 

 

PS 79/10 Oppføring av naust - 1719/212/1 - Hammervatnet - Olaf Vedul

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.11.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-1 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Åsen/Åsenfjord for oppføring av naust.
Dispensasjonen gis under forutsetning av at naustet får en tradisjonell utforming og størrelse, og at det sendes inn ordinær byggesøknad med de nødvendige skjemaer, tegninger og situasjonskart for godkjenning av Plan- og byggesakssjefen.

Begrunnelse:
Det har tidligere stått naust på tomta, og rester etter dette finnes fortsatt.
Området er brattlendt og vanskelig fremkommelig for allmennheten.
Det er gitt dispensasjon for et naust i samme vassdrag i sak 53/07 (Hoklingen, drikkevannskilde for Levanger).
Faren for presedens vil være liten da det har stått naust på tomta tidligere. Jamfør vurderinger i sak 53/07.
Et naust vil være viktig for å ta vare på båt og utstyr.
Det anses som lite sannsynlig at et naust vil ha større negativ virkning på det biologiske mangfoldet ved Hammervatnet enn presenninger som i dag brukes som vern for båt/kajakk.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Reberg:
Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-1 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Åsen/Åsenfjord for oppføring av naust.
Dispensasjonen gis under forutsetning av at naustet får en tradisjonell utforming og størrelse, og at det sendes inn ordinær byggesøknad med de nødvendige skjemaer, tegninger og situasjonskart for godkjenning av Plan- og byggesakssjefen.

Begrunnelse:
Det har tidligere stått naust på tomta, og rester etter dette finnes fortsatt.
Området er brattlendt og vanskelig fremkommelig for allmennheten.
Det er gitt dispensasjon for et naust i samme vassdrag i sak 53/07 (Hoklingen, drikkevannskilde for Levanger).
Faren for presedens vil være liten da det har stått naust på tomta tidligere. Jamfør vurderinger i sak 53/07.
Et naust vil være viktig for å ta vare på båt og utstyr.
Det anses som lite sannsynlig at et naust vil ha større negativ virkning på det biologiske mangfoldet ved Hammervatnet enn presenninger som i dag brukes som vern for båt/kajakk.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 08.04.2011 15:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051