Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.03.11

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 16.03.11
Tid: kl. 14:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 20/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 21/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 22/11 1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Saltbuvik som tilleggsareal til boligtomta 229/56 - klage på vedtak utredning vedtak
PS 23/11 Restaureringsfondet 2010 utredning vedtak
PS 24/11 Søknad om oppsetting av Solsia uteservering Tollbugata - Orion Restaurant AS utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf - forfall
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Siv By
Ingen vara dna varamedlem dna/sp/krf - Tove Irene Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld

Merknad
Lill Kristin Nordahl, DNA, møtte under behandling av sak 23/11

Det ble kort orientert om Kommuneplanens arealdel – meklingsresultat. Notat med vedlegg PDF (5MB)

Oversendelse til Samkommunestyret enstemmig vedtatt oversendt:
Det anbefales at Samkommunestyret umiddelbart behandler Kommuneplanens arealdel med unntak av del som har innsigelser fra Reindriftsnæringen.     Til toppen av siden

 

 

PS 20/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.03.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 21/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.03.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Arman Rad, DNA og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Arman Rad, DNA og Gunnar Morten Løvås, SV     Til toppen av siden

 

 

PS 22/11 1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Saltbuvik som tilleggsareal til boligtomta 229/56 - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger eller argumenter i saken som skulle tilsi at delingsvedtak datert 30.09.2010 bør oppheves eller endres.

Klagen sendes til klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger eller argumenter i saken som skulle tilsi at delingsvedtak datert 30.09.2010 bør oppheves eller endres.

Klagen sendes til klageinstansen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, for behandling.      Til toppen av siden

 

 

PS 23/11 Restaureringsfondet 2010

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2010:

Ola A. Storaker kr.  0,-.
Gbo eiendom AS kr.  0,-.
Borettslaget Sjøgata 30 kr.  10.000,-.
Bymuseet i Levanger (skifting av tak) kr. 20.000,-
Bymuseet i Levanger (restaurering av uthus og mur) kr. 30.000,-.
Anders Dalane kr. 30.000,-
Grande Eiendom AS kr. 50.000.-
Leiegården 1 AS kr. 50.000,-
Levanger Eiendom KS kr. 62.205,-
Sum:  kr. 252.205,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2010:

Ola A. Storaker kr.  0,-.
Gbo eiendom AS kr.  0,-.
Borettslaget Sjøgata 30 kr.  10.000,-.
Bymuseet i Levanger (skifting av tak) kr. 20.000,-
Bymuseet i Levanger (restaurering av uthus og mur) kr. 30.000,-.
Anders Dalane kr. 30.000,-
Grande Eiendom AS kr. 50.000.-
Leiegården 1 AS kr. 50.000,-
Levanger Eiendom KS kr. 62.205,-
Sum:  kr. 252.205,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.     Til toppen av siden

 

 

PS 24/11 Søknad om oppsetting av Solsia uteservering Tollbugata - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009 og 2010.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan taes i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5.mai til 20. september 2011.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i 2009 og 2010.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan taes i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5.mai til 20. september 2011.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr plan- og bygningslovens § 23-1.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.     Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 11.05.2011 17:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051