Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.11

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 14.09.11
Tid: kl. 14:00-15:30

Sakliste som PDF (5MB)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 52/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 53/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 54/11 Søknad om levegg og plattinger - 1719/314/107 Fiolvegen 12 - Kalman Vig utredning vedtak
PS 55/11 Søknad om oppsetting av grillhytte på hytteeiendom - 1719/244/33 - Nordheim - Jorun Lesund utredning vedtak
PS 56/11 Søknad om dispensajsjon for riving/oppføring av ny hytte med to boenheter - 1719/371/1/27 Grønning Statsalmenning - Torgeir Hallan og Nils Veimo utredning vedtak
PS 57/11 Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/125/6 Bjørklund - Åse og Vidar Sørmo utredning vedtak
PS 58/11 Reguleringsplan Vollamarka boligfelt - endring utredning vedtak
PS 59/11 1719/275/449 - Detaljert reguleringsplan Frol boligpark utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf - forfall
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Arild Nordli


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, jurist byggesak Elisabeth Marø Holand, Åsmund Brygfjeld
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.
    Til toppen av siden


 

 

PS 53/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Olav Strid, DNA og Gerd Haugberg, H

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Olav Strid, DNA og Gerd Haugberg, H 
    Til toppen av siden

 

 

PS 54/11 Søknad om levegg og plattinger - 1719/314/107 Fiolvegen 12 - Kalman Vig

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 31/11, opprettholdes det vedtak som ble gjort av PUK sak 31/11.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 31/11, opprettholdes det vedtak som ble gjort av PUK sak 31/11.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

 

 

PS 55/11 Søknad om oppsetting av grillhytte på hytteeiendom - 1719/244/33 - Nordheim - Jorun Lesund

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 32/11, opprettholdes det vedtak som ble gjort i PUK sak 32/11.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 32/11, opprettholdes det vedtak som ble gjort i PUK sak 32/11.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

 

 

PS 56/11 Søknad om dispensajsjon for riving/oppføring av ny hytte med to boenheter - 1719/371/1/27 Grønning Statsalmenning - Torgeir Hallan og Nils Veimo

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 1.5.4, vedtatt 13.april 2011, til bygging av hytte på 100 m² og etablering av to boenheter innenfor omsøkte hytte.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 1.5.4, vedtatt 13.april 2011, til bygging av hytte på 100 m² og etablering av to boenheter innenfor omsøkte hytte.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 57/11 Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/125/6 Bjørklund - Åse og Vidar Sørmo

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra plankravet gitt i kommuneplanen for Levanger kommune.

Søknad om fradeling av to boligtomter avslås med hjemmel i kommuneplanen for Levanger kommune og Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplans arealdel).

Vedtaket kan påklages, jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning av vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Olav Strid, DNA:
Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/125/6 Bjørklund - Åse og Vidar Sørmo innvilges, og det gis dispensasjon fra plankravet gitt i kommuneplanen for Levanger kommune, jfr. PBL §19-2.

Begrunnelse:
Området ligger innenfor avsatt område for boligbygging i kommuneplanens arealdel.

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:
PUK ber administrasjonen sende henstilling til Tomteselskapet om snarest å sette i gang arbeidet med å erverve grunn, og starte opp arbeidet med reguleringsplan.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Strid:
Strids forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Skjesols forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/125/6 Bjørklund - Åse og Vidar Sørmo innvilges, og det gis dispensasjon fra plankravet gitt i kommuneplanen for Levanger kommune, jfr. PBL §19-2.

Begrunnelse:
Området ligger innenfor avsatt område for boligbygging i kommuneplanens arealdel.

PUK ber administrasjonen sende henstilling til Tomteselskapet om snarest å sette i gang arbeidet med å erverve grunn, og starte opp arbeidet med reguleringsplan.
    Til toppen av siden

 

 

PS 58/11 Reguleringsplan Vollamarka boligfelt - endring

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtas det å legge fram forslag om endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe, for høring og offentlig ettersyn.
Endringsforslaget gjelder følgende:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011
Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtas det å legge fram forslag om endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe, for høring og offentlig ettersyn.
Endringsforslaget gjelder følgende:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.
    Til toppen av siden

 

 

PS 59/11 1719/275/449 - Detaljert reguleringsplan Frol boligpark

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til detaljregulering for Frol boligpark, alternativ 2 sist rev. 28.08.11, med bestemmelser rev. 19.06.11, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

I forbindelse med byggesaken må utomhusplanen endres i forhold til vedtatt alternativ for Hus 3 samt oppdeling av garasjerekke G2.

Det anbefales at utomhusplanen også oppdateres med følgende:

  • gangforbindelse mellom P3 og Hus 3
  • ”snarveger” (se saksutredning)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Olav Strid, DNA

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til detaljregulering for Frol boligpark, alternativ 2 sist rev. 28.08.11, med bestemmelser rev. 19.06.11, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

I forbindelse med byggesaken må utomhusplanen endres i forhold til vedtatt alternativ for Hus 3 samt oppdeling av garasjerekke G2.

Det anbefales at utomhusplanen også oppdateres med følgende:

  • gangforbindelse mellom P3 og Hus 3
  • ”snarveger” (se saksutredning)
        Til toppen av siden
Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 14.09.2011 15:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051