Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.05.11

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 11.05.11
Tid: kl. 14:00-17:00

Sakliste som PDF: hefte 1 (unntatt sak 29/11) -  hefte 2 (sak 29/11 Omådereguleringsplan Levanger Havn)  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 25/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 26/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 27/11 1719/276/5 - Mindre endring av reguleringsplan Kathrines Minde utredning vedtak
PS 28/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde utredning vedtak
PS 29/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn utredning vedtak
PS 30/11 Deling av eiendommen 1719/310/1 Kjølås nordre - Nils Tangen - Fradeling av kårbolig utredning vedtak
PS 31/11 Søknad om levegg og plattinger - 1719/314/107 Fiolvegen 12 - Kalman Vig utredning vedtak
PS 32/11 Søknad om oppsetting av grillhytte på hytteeiendom - 1719/244/33 - Nordheim - Jorun Lesund utredning vedtak
PS 33/11 1719/3/220 - Siw Engstrøm/ Roger Fjelldal - dispensasjon for oppføring av veranda utredning vedtak
PS 34/11 Søknad om adkomst til eiendom 1719/35/169 Holåsen fra annen gate utredning vedtak
PS 35/11 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - Tilbygg hytte - Tangvik -  søknad om endring av tillatelse utredning vedtak
PS 36/11 Oversendelsesforslag PUK - Steinsetting og innsnevring av Levangerelva, ny bru over Levangerelva og strategisk notat flyting av næringsvirksomhet på havneområdet utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli ap medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås ap medlem dna/sp/krf x
Arman Rad ap medlem dna/sp/krf x
Olav Strid ap medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem sv x Gunnar Morten Løvås
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl


Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandKirstine Karlsaune, arealplanlegger PBOM, Åsmund Brygfjeld

Merknad
Arman Rad, AP, innvilget permisjon etter behandling av sak 34/11.      Til toppen av siden

 

 


PS 25/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 26/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, AP, Hanne Ihler Toldnes, SV

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, AP, Hanne Ihler Toldnes, SV     Til toppen av siden

 

 

PS 27/11 1719/276/5 - Mindre endring av reguleringsplan Kathrines Minde

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14, jf. § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Saksordfører:
Olav Strid, AP

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14, jf. § 12-12.      Til toppen av siden

 

 

PS 28/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 29/11 Områdereguleringsplan Levanger Havn

Rådmannens forslag til innstilling:
Områdereguleringsplan for Levanger havn, sist revidert 13.04.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Geir Tore Persøy, FRP, fratrådte behandlingen som inhabil.

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Gerd Haugberg, H:

 1. Reguleringsformålet for P1 endres til å lyde: ….bolig, forretning, kontor, industri, næringsvirksomhet med mer.
 2. Vaskeriet og næringsbygget til Ertzaas legges inn i reguleringsplanen, og parken ved ”Holmgangen” reduseres til det arealet som da blir tilgjengelig. Hovedtyngden av parkarealet flyttes lengre nord langs elva, til området som i dag ikke er bebygd.


Avstemning:
Haugbergs forslag til endring pkt. 1 avvist med 9 mot 1 stemme.
Haugbergs forslag til endring pkt. 2 avvist med 9 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Områdereguleringsplan for Levanger havn, sist revidert 13.04.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.       Til toppen av siden

 

 

PS 30/11 Deling av eiendommen 1719/310/1 Kjølås nordre - Nils Tangen - Fradeling av kårbolig

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Nils Tangen dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt i LNF-område. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon fremgår av dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Nils Tangen om fradeling av parsell på ca 1,1 dekar fra eiendommen Kjølås nordre med gnr/bnr 310/1 i Levanger kommune som omsøkt. Fradelte parsell skal benyttes som boligtomt.

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst frem til offentlig veg.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Nils Tangen dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt i LNF-område. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon fremgår av dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad fra Nils Tangen om fradeling av parsell på ca 1,1 dekar fra eiendommen Kjølås nordre med gnr/bnr 310/1 i Levanger kommune som omsøkt. Fradelte parsell skal benyttes som boligtomt.

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst frem til offentlig veg.     Til toppen av siden

 

 

PS 31/11 Søknad om levegg og plattinger - 1719/314/107 Fiolvegen 12 - Kalman Vig

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

 • Tiltaket skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
 • Eksisterende tak, bod og veranda utenfor bod rives.


Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

 • Tiltaket skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
 • Eksisterende tak, bod og veranda utenfor bod rives.


Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.      Til toppen av siden

 

 

PS 32/11 Søknad om oppsetting av grillhytte på hytteeiendom - 1719/244/33 - Nordheim - Jorun Lesund

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 avslås med hjemmel i reguleringsplanen for Nordheim med tilhørende bestemmelser og kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det tre ukers klagefrist fra mottatt dato dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 innvilges med hjemmel i PBL §19-1.

Begrunnelse:
På grunn av topografiske forhold vil bygget ikke være til hinder for ferdsel i strandsonen.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 avslås med hjemmel i reguleringsplanen for Nordheim med tilhørende bestemmelser og kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det tre ukers klagefrist fra mottatt dato dette vedtaket.      Til toppen av siden

 

 

PS 33/11 1719/3/220 - Siw Engstrøm/ Roger Fjelldal - dispensasjon for oppføring av veranda

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis dispensasjon fra utnyttelsesgraden fra reguleringsplan Gjemble øvre del for oppføring av terrasse som omsøkt, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.

Det gis dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 29-4 for plassering nærmere enn 4 m fra eiendomsgrense. Tillatelsen er gitt under forutsetning av de brenntekniske krav i henhold til teknisk forskrift er ivaretatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gis dispensasjon fra utnyttelsesgraden fra reguleringsplan Gjemble øvre del for oppføring av terrasse som omsøkt, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.

Det gis dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 29-4 for plassering nærmere enn 4 m fra eiendomsgrense. Tillatelsen er gitt under forutsetning av de brenntekniske krav i henhold til teknisk forskrift er ivaretatt.     Til toppen av siden

 

 

PS 34/11 Søknad om adkomst til eiendom 1719/35/169 Holåsen fra annen gate

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 - 2 (Dispensasjon) innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen for Holåsen vest for endret adkomst til eiendommen Elgvegen 67, gnr. 35 bnr. 169 som omsøkt. Bakgrunn for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegget.

Dispensasjonen gis på de vilkår som er angitt i brev datert 7.4.2011 fra enhet for kommunalteknikk.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Arild Nordli, AP:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 - 2 (Dispensasjon) innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen for Holåsen vest for endret adkomst fra Skogvegen til eiendommen Elgvegen 67, gnr. 35 bnr. 169 som omsøkt. Bakgrunn for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegget.
Dispensasjonen gis på de vilkår som er angitt i brev datert 7.4.2011 fra enhet for kommunalteknikk.

Begrunnelse:
I saksframlegget gies det dispansasjon til å bruke Haugveien som adkomst til Elgveien 67. Det enkleste og mest praktiske er å benytte Skogveien som adkomst til eiendommen.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Nordli:
Nordlis forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 - 2 (Dispensasjon) innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen for Holåsen vest for endret adkomst fra Skogvegen til eiendommen Elgvegen 67, gnr. 35 bnr. 169 som omsøkt. Bakgrunn for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegget.
Dispensasjonen gis på de vilkår som er angitt i brev datert 7.4.2011 fra enhet for kommunalteknikk.

Begrunnelse:
I saksframlegget gies det dispansasjon til å bruke Haugveien som adkomst til Elgveien 67. Det enkleste og mest praktiske er å benytte Skogveien som adkomst til eiendommen.     Til toppen av siden

 

 

PS 35/11 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - Tilbygg hytte - Tangvik -  søknad om endring av tillatelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om endring av gitt tillatelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

Forutsetninger for dispensasjonsvedtak datert 11.02.2009 gjelder fortsatt, det vil si at:

 • Samlet bruksareal på eiendommen skal ikke overstige 100 m2
 • Ingen bygningsdel skal komme nærmere nabogrense enn 4 meter.


Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Olav Strid, AP:
Saken utsettes. Det foretas befaring sammen med saksbehandler før behandling av saken.

Avstemning:
Strids forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes. Det foretas befaring sammen med saksbehandler før behandling av saken.     Til toppen av siden

 

 

PS 36/11 Oversendelsesforslag PUK - Steinsetting og innsnevring av Levangerelva, ny bru over Levangerelva og strategisk notat flytting av næringsvirksomhet på havneområdet

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Under forutsetning om at videre grunnundersøkelser ikke er nødvendig for steinsetting, utfylling og innsnevring av Levangerelva, lages et grovt kostnadsoverslag for arbeidene. Hvis ytterligere grunnundersøkelser er nødvendig, igangsettes ikke arbeidet på nåværende tidspunkt.
 2. Utredning om eventuelt ny bru over Levangerelva igangsettes ikke før behovet synes å være til stede.
 3. Et strategisk notat om eksisterende næringslivs framtid på havneområdet – hvem som ønsker/kan være lokalisert på havna, ønsker flytting og spesifisering av de områder de skal flytte til, utarbeides ikke. Næringssjefen må ha den løpende kontakt med eksisterende næringsliv for ivaretakelse av dem.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Inhabilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig ansett som habil i behandling av saken.

Forslag i møte:
Forslag til endring pkt.1 fra Olav Strid, AP:
PUK ser positivt på forslaget om steinsetting og innsnevring av Levangerelva.
Under forutsetning om at videre grunnundersøkelser ikke er nødvendig for steinsetting, utfylling og innsnevring av Levangerelva, lages et grovt kostnadsoverslag for arbeidene. Hvis ytterligere grunnundersøkelser er nødvendig, oversendes saken til formannskapet for økonomisk vurdering.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag punkt 1 og Strids forslag:
Strids forslag til pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak med endringer vedtatt i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. PUK ser positivt på forslaget om steinsetting og innsnevring av Levangerelva.
  Under forutsetning om at videre grunnundersøkelser ikke er nødvendig for steinsetting, utfylling og innsnevring av Levangerelva, lages et grovt kostnadsoverslag for arbeidene. Hvis ytterligere grunnundersøkelser er nødvendig, oversendes saken til formannskapet for økonomisk vurdering.
 2. Utredning om eventuelt ny bru over Levangerelva igangsettes ikke før behovet synes å være til stede.
 3. Et strategisk notat om eksisterende næringslivs framtid på havneområdet – hvem som ønsker/kan være lokalisert på havna, ønsker flytting og spesifisering av de områder de skal flytte til, utarbeides ikke. Næringssjefen må ha den løpende kontakt med eksisterende næringsliv for ivaretakelse av dem.     Til toppen av siden
Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 11.05.2011 17:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051