Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 11.02.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 11.02.2009
Tid: 14:00-15:30
Sakliste som PDF, hefte 1 (sak 14-20) OBS! 7MB - hefte 2 (sak 21-22) OBS! 4MB - sakliste uten vedlegg OBS! 3MB - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 14/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 15/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 16/09 1719/207/1 - Reguleringsplan for Reitbakken barnehage, Åsen utredning vedtak
PS 17/09 Reguleringsplan Okkenhaugvegen 20 og deler av 18 - Sluttbehandling utredning vedtak
PS 18/09 Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9 utredning vedtak
PS 19/09 Reguleringsplan Ekne Avløpsrenseanlegg utredning vedtak
PS 20/09 Bebyggelsesplan Stokkberget - felt B1 utredning vedtak
PS 21/09 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - søknad om dispensasjon for ombygging og tilbygg til hytte utredning vedtak
PS 22/09 1719/154/4 - Bjørnhild Neslund - Søknad om fradeling av 1 da. eiendommen "Siem østre" for etablering av ny hyttetomt utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11


Oppmøte medlemmer Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf - forfall
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x (Alf Magnar Reberg)
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x (Arman Rad)
Ingen vara dna/sp/krf - (Lill Kristin Nordahl)
Hanne E. Lilleberg sv varamedlem 3 sv x (Gunnar Morten Løvås)


Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld

Merknad

I fravær av leder og nestleder ble Olav Strid, DNA, valgt til setteleder.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 15/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Til godkjenning/underskriving av protokoll Arild Nordli, DNA og Hanne E. Lilleberg, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til godkjenning/underskriving av protokoll Arild Nordli, DNA og Hanne E. Lilleberg, SV    Til toppen av siden

 

 

PS 16/09 1719/207/1 - Reguleringsplan for Reitbakken barnehage, Åsen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Siv By, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

a)       Offentlig trafikkområde endres til spesialområde privat veg med fortau på en side.  

          Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

b)       Offentlig trafikkområde tas ut og spesialområder suppleres med fortau jfr. punkt a).

c)       Ny § 3.1 b): Fortauet skal opparbeides som vist på planen, før barnehagen tas i bruk.

d)       Ny § 5.4: ”Det skal avsettes minst 1 parkeringsplass pr. ansatt og tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser og snuareal for henting/bringing.”

Planforslag m/bestemmelser, datert 21.01.2009 og med endring som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/09 Reguleringsplan Okkenhaugvegen 20 og deler av 18 - Sluttbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

c)       § 2.2, tilføyelse etter første punktum: ”Lekeplassen FL1 skal skjermes med vegetasjon mot parkeringsplassen i sydøst. Det kan gjennomføres nye støyberegninger for om mulig å redusere omfanget av støyskjermen.” 

d)       § 5.4 Felles grøntanlegg tas ut.

Reguleringsplan for Okkenhaugvegen 20 og deler av 18, med plankart datert 22.10.08, rev. 29.01.09 og bestemmelser rev. i hht. Plan- og utviklingskomiteen vedtak i sak 102/08, samt med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.

Det må ivaretas nødvendig areal til renovasjon.   Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/09 Reguleringsplan Hegglund 1719/1/9

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009.

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.06, tilføyelse: ”Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende barnesikring/gjerde mot trafikkert vei.”

Planforslag m/bestemmelser, begge datert 19.12.08 og med endring som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Utbygger bør tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare/ miljøvennlige energikilder.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 19/09 Reguleringsplan Ekne Avløpsrenseanlegg

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Forslag til oversendelse fra Guri Skjesol, SP:

Offentlige toalett i området bør ivaretas.

Saksordfører:

Siv By, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Oversendelsesforslag oversendt uten realitetsvotering.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Ekne avløpsanlegg, sist revidert 28.01.09 og bestemmelser dat. 25.06.2008.

Oversendelse:

Offentlige toalett i området bør ivaretas.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 20/09 Bebyggelsesplan Stokkberget - felt B1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28 – 2 vedtas bebyggelsesplan for Stokkberget felt B1, sist revidert 09.10.08 og bestemmelser sist revidert 23.01.09.    Til toppen av siden

 

  

 

PS 21/09 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - søknad om dispensasjon for ombygging og tilbygg til hytte

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Tove Irene Løvås, DNA:

Samlet bruksareal skal ikke overstige 100 m2 samlet for eiendommen, inkl. anneks.

Avstemning:

Forslag til tillegg fra Tove Løvås enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Dispensasjon fra reguleringsplan samt plan- og bygningslovens § 31 vedrørende formål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Som begrunnelse for dispensasjon vises det til saksframlegget med vurderinger og konklusjon.

Det settes som vilkår for dispensasjon at tilbygg mot vest senkes slik at mønehøyden ikke overstiger resten av bygget.

Videre er det en forutsetning at ingen bygningsdel kommer nærmere nabogrense enn 4 meter, jfr plan- og bygningslovens § 70.

Samlet bruksareal skal ikke overstige 100 m2 samlet for eiendommen, inkl. anneks.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr forvaltningslovens § 28. Underretning om vedtaket sendes til partene i saken.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/09 1719/154/4 - Bjørnhild Neslund - Søknad om fradeling av 1 da. eiendommen "Siem østre" for etablering av ny hyttetomt

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.02.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis Bjørnhild Neslund dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for Levanger, til fradeling av hyttetomt i LNF-sone A og innenfor 100-metersbeltet for sjø og vassdrag.

Med hjemmel i pbl. 93 godkjennes hermed fradeling av inntil 1da. fra eiendommen 1719/154/4 til hyttetomt på følgende betingelser:

                - Tomta avgrenses som vist på vedlagte kartutsnitt

                - Veg/adkomst anlegges på udyrka mark sør-øst for eiendommen 1719/154/14

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden

Publisert: 20.03.2009 15:45 Sist endret: 23.12.2009 16:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051